U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 20

1.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
2.
Qihong Yang, Ye Li, Liangyu Cai, Guiyun Gan, Peng Wang, Weiliu Li, Wenjia Li, Yaqin Jiang, Dandan Li, Mila Wang, Cheng Xiong, Riyuan Chen, Yikui Wang
Curr Issues Mol Biol. 2023 Apr; 45(4): 2832–2846. Published online 2023 Apr 1. doi: 10.3390/cimb45040185
PMCID:
PMC10136506
3.
B. Mohan Kumar
Agrofor Syst. 2023; 97(5): 751–783. Published online 2023 Apr 7. doi: 10.1007/s10457-023-00821-7
PMCID:
PMC10081327
4.
Justyna Stefanowicz-Hajduk, Anna Hering, Magdalena Gucwa, Monika Czerwińska, J. Renata Ochocka
Molecules. 2022 Dec; 27(23): 8181. Published online 2022 Nov 24. doi: 10.3390/molecules27238181
PMCID:
PMC9740764
5.
T. B. C. Laldingliani, Nurpen Meitei Thangjam, R. Zomuanawma, Laldingngheti Bawitlung, Anirban Pal, Awadhesh Kumar
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 22. Published online 2022 Mar 24. doi: 10.1186/s13002-022-00520-0
PMCID:
PMC8944157
6.
Dileep Kumar Pandey, Kalkame Ch Momin, Shantanu Kumar Dubey, Poovaragavalu Adhiguru
Food Secur. 2022; 14(3): 791–804. Published online 2022 Jan 16. doi: 10.1007/s12571-021-01251-y
PMCID:
PMC8761519
7.
Yilin Cao, Ren Li, Shishun Zhou, Liang Song, Ruichang Quan, Huabin Hu
J Ethnobiol Ethnomed. 2020; 16: 66. Published online 2020 Oct 27. doi: 10.1186/s13002-020-00420-1
PMCID:
PMC7590688
8.
Liya Hong, Jingxian Zhuo, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Selena Ahmed, Chaoying Wang, Yuxiao Long, Feifei Li, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 42. Published online 2015 May 28. doi: 10.1186/s13002-015-0028-0
PMCID:
PMC4458060
9.
Ishita Malek, Tabibul Islam, Ehasanul Hasan, Shakila Akter, Masud Rana, Protiva Rani Das, Walied Samarrai, Mohammed Rahmatullah
Afr J Tradit Complement Altern Med. 2012; 9(4): 536–541. Published online 2012 Jul 1. doi: 10.4314/ajtcam.v9i4.10
PMCID:
PMC3746648
10.
Hongli Gao, Wei Huang, Chunyan Zhao, Yong Xiong
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 9. Published online 2024 Jan 13. doi: 10.1186/s13002-023-00633-0
PMCID:
PMC10787986
11.
Xiaofeng Long, Sailesh Ranjitkar, Anna Waldstein, Huan Wu, Qingqing Li, Yanfei Geng
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 1. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1186/s13002-023-00645-w
PMCID:
PMC10763305
12.
Julien A. Delbrouck, Michael Desgagné, Christian Comeau, Kamal Bouarab, François Malouin, Pierre-Luc Boudreault
Molecules. 2023 Jul; 28(13): 4957. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.3390/molecules28134957
PMCID:
PMC10343844
13.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
14.
Md. Habibur Rahman, Bishwajit Roy, Golam Mustafa Chowdhury, Akib Hasan, Md. Shamim Reza Saimun
Environmental Sustainability. 2022; 5(2): 207–241. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.1007/s42398-022-00230-z
PMCID:
PMC9170557
15.
Suman Kalyan Mandal, Chowdhury Habibur Rahaman
Front Pharmacol. 2022; 13: 861577. Published online 2022 Apr 29. doi: 10.3389/fphar.2022.861577
PMCID:
PMC9099233
16.
Yusuff Oladosu, Mohd Y. Rafii, Fatai Arolu, Samuel Chibuike Chukwu, Monsuru Adekunle Salisu, Bolanle Amudalat Olaniyan, Ifeoluwa Kayode Fagbohun, Taoheed Kolawole Muftaudeen
Plants (Basel) 2021 Aug; 10(8): 1714. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.3390/plants10081714
PMCID:
PMC8399446
17.
Alberto Acquadro, Lorenzo Barchi, Pietro Gramazio, Ezio Portis, Santiago Vilanova, Cinzia Comino, Mariola Plazas, Jaime Prohens, Sergio Lanteri
PLoS One. 2017; 12(7): e0180774. Published online 2017 Jul 7. doi: 10.1371/journal.pone.0180774
PMCID:
PMC5501601
18.
Liya Hong, Zhiyong Guo, Kunhui Huang, Shanjun Wei, Bo Liu, Shaowu Meng, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 32. Published online 2015 Apr 30. doi: 10.1186/s13002-015-0019-1
PMCID:
PMC4449599
19.
Golam Sarwar Raju, Mizanur Rahman Moghal, Syed Masudur Rahman Dewan, Mohammad Nurul Amin, Mustahsan Billah
Avicenna J Phytomed. 2013 Autumn; 3(4): 313–320.
PMCID:
PMC4075727
20.
Syeda Seraj, Farhana Israt Jahan, Anita Rani Chowdhury, Mohammad Monjur-EKhuda, Mohammad Shamiul Hasan Khan, Sadia Afrin Aporna, Rownak Jahan, Walied Samarrai, Farhana Islam, Zubaida Khatun, Mohammed Rahmatullah
Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013; 10(1): 26–34. Published online 2012 Oct 1. doi: 10.4314/ajtcam.v10i1.5
PMCID:
PMC3746354

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center