U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
Xin-Yu Du, Li-Yaung Kuo, Zheng-Yu Zuo, De-Zhu Li, Jin-Mei Lu
Front Plant Sci. 2022; 13: 862772. Published online 2022 May 2. doi: 10.3389/fpls.2022.862772
PMCID:
PMC9134734
2.
Candela Blanco-Moreno, Bernard Gomez, Jesús Marugán-Lobón, Véronique Daviero-Gomez, Ángela D. Buscalioni
PLoS One. 2019; 14(6): e0219192. Published online 2019 Jun 27. doi: 10.1371/journal.pone.0219192
PMCID:
PMC6597107
3.
Alejandra Vasco, Robbin C. Moran, Barbara A. Ambrose
Front Plant Sci. 2013; 4: 345. Published online 2013 Sep 4. doi: 10.3389/fpls.2013.00345
PMCID:
PMC3761161
4.
Jiang-Ping Shu, Hao Wang, Hui Shen, Rui-Jiang Wang, Qiang Fu, Yong-Dong Wang, Yuan-Nian Jiao, Yue-Hong Yan
Plants (Basel) 2022 Jun; 11(12): 1529. Published online 2022 Jun 7. doi: 10.3390/plants11121529
PMCID:
PMC9228301
5.
Jacob S. Suissa, William E. Friedman
Proc Biol Sci. April 27, 2022; 289(1973): 20212209. Published online April 27, 2022. doi: 10.1098/rspb.2021.2209
PMCID:
PMC9043699
6.
Zuoying Wei, Zengqiang Xia, Jiangping Shu, Hui Shang, Stephen J. Maxwell, Lijun Chen, Xile Zhou, Wang Xi, Bayu Adjie, Quan Yuan, Jianguo Cao, Yuehong Yan
Front Plant Sci. 2021; 12: 748562. Published online 2021 Dec 17. doi: 10.3389/fpls.2021.748562
PMCID:
PMC8718997
7.
Benjamin Bomfleur, Guido W. Grimm, Stephen McLoughlin
BMC Evol Biol. 2015; 15: 126. Published online 2015 Jun 30. doi: 10.1186/s12862-015-0400-7
PMCID:
PMC4487210

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center