U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 40

1.
Jiying Zhou, Chuanqi Qiao, Yifei Gao, Haojia Wang, Jiaqi Li, Siyun Yang, Keyan Chai, Tong Zhao, Jiarui Wu
Medicine (Baltimore) 2024 Mar 29; 103(13): e37674. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1097/MD.0000000000037674
PMCID:
PMC10977574
2.
Hao Zhou, Jiaqi Zhang, Brian S. Kirbis, Zi Mula, Wei Zhang, Yinzhi Kuang, Qing Huang, Lun Yin
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 38. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1186/s13002-023-00609-0
PMCID:
PMC10486041
3.
Yugal Kishore Mohanta, Awdhesh Kumar Mishra, Amilia Nongbet, Ishani Chakrabartty, Saurov Mahanta, Bhaskar Sarma, Jibanjyoti Panda, Sujogya Kumar Panda
Front Pharmacol. 2023; 14: 1153600. Published online 2023 Aug 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1153600
PMCID:
PMC10441548
4.
Jing Huang, Ruixing Chen, Jie Zhou, Qing Zhang, Cun Xue, Yueting Li, Lin Zheng, Yong Huang, Qun Wang, Yi Chen, Zipeng Gong
Front Pharmacol. 2022; 13: 981112. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.3389/fphar.2022.981112
PMCID:
PMC9527281
5.
Haibo Hu, Yanfang Yang, Abdallah Aissa, Volkan Tekin, Jialin Li, Sujogya Kumar Panda, Hao Huang, Walter Luyten
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 244. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1186/s12906-022-03712-z
PMCID:
PMC9484230
6.
Jakaphun Julsrigival, Panee Sirisa-ard, Sarinya Julsrigival, Nararat Akarchariya
Chin Herb Med. 2021 Oct; 13(4): 494–501. Published online 2021 Sep 20. doi: 10.1016/j.chmed.2021.09.006
PMCID:
PMC8451407
7.
Jie Peng, Jing Xie, Silin Shi, Lilan Luo, Kailin Li, Pei Xiong, Wei Cai
J Anal Methods Chem. 2021; 2021: 6393246. Published online 2021 Aug 20. doi: 10.1155/2021/6393246
PMCID:
PMC8405326
8.
Vikram S. Negi, Ravi Pathak, Shinny Thakur, Ravindra K. Joshi, Indra D. Bhatt, Ranbeer S. Rawal
Environ Manage. 2023; 72(1): 135–146. Published online 2021 Aug 2. doi: 10.1007/s00267-021-01510-w
PMCID:
PMC8327904
9.
Methee Phumthum, Varangrat Nguanchoo, Henrik Balslev
Front Pharmacol. 2021; 12: 699897. Published online 2021 Jul 20. doi: 10.3389/fphar.2021.699897
PMCID:
PMC8329454
10.
Elise Øien Sørnes, Ajay Risal, Kedar Manandhar, Hallie Thomas, Timothy J Steiner, Mattias Linde
Cephalalgia. 2021 Apr; 41(5): 561–581. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.1177/0333102420970904
PMCID:
PMC8047708
11.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Plants (Basel) 2020 Jul; 9(7): 811. Published online 2020 Jun 28. doi: 10.3390/plants9070811
PMCID:
PMC7412036
12.
Gabriele Ambu, Ram Prasad Chaudhary, Mauro Mariotti, Laura Cornara
Plants (Basel) 2020 Jun; 9(6): 759. Published online 2020 Jun 17. doi: 10.3390/plants9060759
PMCID:
PMC7356508
13.
Binsheng Luo, Feifei Li, Selena Ahmed, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 60. Published online 2019 Nov 28. doi: 10.1186/s13002-019-0335-y
PMCID:
PMC6883701
14.
Wilson R. Tavares, Ana M. L. Seca
Antioxidants (Basel) 2019 May; 8(5): 122. Published online 2019 May 6. doi: 10.3390/antiox8050122
PMCID:
PMC6562470
15.
Dalvir Kaur, V. K. Singhal
BMC Plant Biol. 2019; 19: 10. Published online 2019 Jan 7. doi: 10.1186/s12870-018-1596-7
PMCID:
PMC6323802
16.
Devesh Tewari, Andrei Mocan, Emil D. Parvanov, Archana N. Sah, Seyed M. Nabavi, Lukasz Huminiecki, Zheng Feei Ma, Yeong Yeh Lee, Jarosław O. Horbańczuk, Atanas G. Atanasov
Front Pharmacol. 2017; 8: 518. Published online 2017 Aug 15. doi: 10.3389/fphar.2017.00518
PMCID:
PMC5559545
17.
Shengjun Wang, Hongli Jiang, Qin Yu, Bin She, Bing Mao
Trials. 2017; 18: 2. Published online 2017 Jan 5. doi: 10.1186/s13063-016-1747-9
PMCID:
PMC5217193
18.
Yadav Uprety, Ram C. Poudel, Janita Gurung, Nakul Chettri, Ram P. Chaudhary
J Ethnobiol Ethnomed. 2016; 12: 19. Published online 2016 May 3. doi: 10.1186/s13002-016-0089-8
PMCID:
PMC4855762
19.
Liya Hong, Jingxian Zhuo, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Selena Ahmed, Chaoying Wang, Yuxiao Long, Feifei Li, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 42. Published online 2015 May 28. doi: 10.1186/s13002-015-0028-0
PMCID:
PMC4458060
20.
Dharma R. Dangol
Banko Janakari.
Published in final edited form as: Banko Janakari. 2002; 12(2): 56–64.
PMCID:
PMC3469582

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center