U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 53

1.
Maria Anete Santana Valente, Daniela da Silva Oliveira, Ângela Giovana Batista, Ceres Mattos Della Lucia, Leandro de Morais Cardoso
Front Nutr. 2024; 11: 1368629. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.3389/fnut.2024.1368629
PMCID:
PMC10955113
2.
Mengmeng Wang, Fengting Yin, Ling Kong, Le Yang, Hui Sun, Ye Sun, Guangli Yan, Ying Han, Xijun Wang
Chin Med. 2024; 19: 47. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1186/s13020-024-00917-x
PMCID:
PMC10935806
3.
Junjia Luo, Xiaofeng Liu, Tingyu Li, Hui Chen, Tianmeng Qu, Yueguang Wang, Shuhua Yu, Zhixi Fu
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(1): 186–190. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1080/23802359.2024.2306203
PMCID:
PMC10812854
4.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Pharm Biol. 2024; 62(1): 62–104. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/13880209.2023.2292261
PMCID:
PMC10763916
5.
Qian Zhao, Yuan Li, Si Li, Xiaofeng He, Rui Gu
Front Nutr. 2023; 10: 1301715. Published online 2023 Dec 8. doi: 10.3389/fnut.2023.1301715
PMCID:
PMC10748410
6.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
7.
Wei-Wei Jia, Chuang Lu, Ge Lin, Guang-Bo Ge
Front Pharmacol. 2022; 13: 1107777. Published online 2022 Dec 13. doi: 10.3389/fphar.2022.1107777
PMCID:
PMC9793084
8.
Min Wang, Qing Yang, Wanshu Yang, Lin Shi, Yu Zhang, Zining Zhou, Wuqi Zhang, Hongbo Zheng
Front Plant Sci. 2022; 13: 1007612. Published online 2022 Oct 4. doi: 10.3389/fpls.2022.1007612
PMCID:
PMC9577251
9.
Xiaomin Yu, Qingyun Zheng, Yun He, Dandan Yu, Guolin Chang, Cheng Chen, Laixi Bi, Jia Lv, Misheng Zhao, Xiangyang Lin, Liqing Zhu
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 810612. Published online 2022 May 19. doi: 10.3389/fmed.2022.810612
PMCID:
PMC9160917
10.
Khaled A. Nematallah, Sahar Elmekkawy, Maha R. A. Abdollah, Mohey M. Elmazar, Essam Abdel-Sattar, Meselhy Ragab Meselhy
ACS Omega. 2022 Mar 8; 7(9): 7945–7956. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.1021/acsomega.1c07011
PMCID:
PMC8908522
11.
Mingyan Ding, Shi Shi, Binsheng Luo
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 5. Published online 2022 Jan 25. doi: 10.1186/s13002-022-00502-2
PMCID:
PMC8787035
12.
Natalia Kłeczek, Janusz Malarz, Barbara Gierlikowska, Łukasz Skalniak, Agnieszka Galanty, Anna K. Kiss, Anna Stojakowska
Molecules. 2021 Aug; 26(15): 4644. Published online 2021 Jul 30. doi: 10.3390/molecules26154644
PMCID:
PMC8347481
13.
Wei Wu, Wenhua Chen, Shiyu Liu, Jianjun Wu, Yeting Zhu, Luping Qin, Bo Zhu
Front Plant Sci. 2021; 12: 646146. Published online 2021 Apr 22. doi: 10.3389/fpls.2021.646146
PMCID:
PMC8100581
14.
Kaiyan Gong, Yuan Yang, Kailin Li, Lian Zhu, Xinjun Zhi, Wei Cai
Pharm Biol. 2020; 58(1): 992–998. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.1080/13880209.2020.1822421
PMCID:
PMC7534263
15.
Zhiyong Li, Caifeng Li, Xiaobo Zhang, Shihuan Tang, Hongjun Yang, Xiuming Cui, Luqi Huang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1023297. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1155/2020/1023297
PMCID:
PMC7443223
16.
Sheng-Xiang Yang, Cheng-Gang Song, Yi Kuang, Bing Liu, Yan-Xin Zhang, Ming-Zhe Zhang, Chun-Ying Zhang, Gang Ding, Jian-Chun Qin
Molecules. 2020 Mar; 25(5): 1222. Published online 2020 Mar 9. doi: 10.3390/molecules25051222
PMCID:
PMC7179408
17.
Lunlun Gao, Neng Wei, Guoping Yang, Zhenxian Zhang, Guizhou Liu, Chuantao Cai
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 41. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1186/s13002-019-0316-1
PMCID:
PMC6699132
18.
Binsheng Luo, Yujing Liu, Bo Liu, Sizhao Liu, Beixi Zhang, Linghan Zhang, Chunrui Lin, Yan Liu, Edward J. Kennelly, Zhiyong Guo, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 61. Published online 2018 Oct 17. doi: 10.1186/s13002-018-0260-5
PMCID:
PMC6192344
19.
Shuaifeng Li, Jianrong Su, Xuedong Lang, Wande Liu, Guanglong Ou
Sci Rep. 2018; 8: 2227. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1038/s41598-018-20165-y
PMCID:
PMC5797165
20.
Xiaobin Ren, Mingzhu Zhang, Lingxiang Chen, Wanli Zhang, Yu Huang, Huazhen Luo, Ling Li, Hongbing He
Mol Med Rep. 2017 Oct; 16(4): 4045–4053. Published online 2017 Jul 27. doi: 10.3892/mmr.2017.7104
PMCID:
PMC5647098

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center