U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 20

1.
Mohammad Bagher Majnooni, Sajad Fakhri, Syed Mustafa Ghanadian, Gholamreza Bahrami, Kamran Mansouri, Amin Iranpanah, Mohammad Hosein Farzaei, Mahdi Mojarrab
Metabolites. 2023 Mar; 13(3): 323. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3390/metabo13030323
PMCID:
PMC10052344
2.
Tanzida Zubair, Debasish Bandyopadhyay
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2651. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.3390/ijms24032651
PMCID:
PMC9916655
3.
Ke Zhang, Hanyue Ying, Ruping Zhao, Yuanyuan Chen, Qinghua Deng
Chin Herb Med. 2022 Jan; 14(1): 111–116. Published online 2021 Sep 25. doi: 10.1016/j.chmed.2021.09.009
PMCID:
PMC9476669
4.
Hiu Yan Jennifer Lee, Mingjing Meng, Yulong Liu, Tao Su, Hiu Yee Kwan
Oncol Lett. 2021 Sep; 22(3): 646. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.3892/ol.2021.12907
PMCID:
PMC8299012
5.
Dan Zhang, Ren-You Gan, Arakkaveettil Kabeer Farha, Gowoon Kim, Qiong-Qiong Yang, Xian-Ming Shi, Chun-Lei Shi, Qi-Xia Luo, Xue-Bin Xu, Hua-Bin Li, Harold Corke
Microorganisms. 2019 Jun; 7(6): 157. Published online 2019 May 29. doi: 10.3390/microorganisms7060157
PMCID:
PMC6617121
6.
Xu Zhang, Xiao Cheng, Yali Wu, Di Feng, Yifan Qian, Liping Chen, Bo Yang, Mancang Gu
Molecules. 2019 Apr; 24(7): 1227. Published online 2019 Mar 28. doi: 10.3390/molecules24071227
PMCID:
PMC6479817
7.
Shi-rong Zhang, Ya-si Xu, Er Jin, Lu-cheng Zhu, Bing Xia, Xu-feng Chen, Fan-zhu Li, Sheng-lin Ma
Acta Pharmacol Sin. 2017 Jan; 38(1): 100–109. Published online 2016 Nov 14. doi: 10.1038/aps.2016.116
PMCID:
PMC5220541
8.
Zheng-hua Fei, Kan Wu, Yun-liang Chen, Bing Wang, Shi-rong Zhang, Sheng-lin Ma
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 497456. Published online 2014 Jan 8. doi: 10.1155/2014/497456
PMCID:
PMC3910464
9.
Hong-ying Gao, Guo-yu Li, Jian Huang, Ying Han, Fu-zhou Sun, Xiao-wei Du, Li-juan An, Hang-yu Wang, Jin-hui Wang
BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 252. Published online 2013 Oct 3. doi: 10.1186/1472-6882-13-252
PMCID:
PMC3852147
10.
Reen-Yen Kuo, Keduo Qian, Susan L. Morris-Natschke, Kuo-Hsiung Lee
Nat Prod Rep.
Published in final edited form as: Nat Prod Rep. 2009 Oct; 26(10): 1321–1344. Published online 2009 Aug 13. doi: 10.1039/b810774m
PMCID:
PMC3773821
11.
Huan Zhao, Xueli Hu, Shenghong Guan, Jinhong Cai, Xiaohan Li, Jiaxi Fang, Bo Lin, Wei Zhu, Jingkui Tian, Juan Jin, Qiang He, Xiaoyong Zhang
Front Pharmacol. 2024; 15: 1361643. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.3389/fphar.2024.1361643
PMCID:
PMC10973126
12.
Kan Wu, Xueqin Chen, Jianguo Feng, Shirong Zhang, Yasi Xu, Jingjing Zhang, Qiong Wu, Mingliang You, Bing Xia, Shenglin Ma
Front Oncol. 2021; 11: 644117. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.3389/fonc.2021.644117
PMCID:
PMC8047471
13.
Raffaele Capasso, Lorenzo Di Cesare Mannelli
Molecules. 2020 Nov; 25(21): 5131. Published online 2020 Nov 4. doi: 10.3390/molecules25215131
PMCID:
PMC7662983
14.
Ramandeep Kaur, Pooja Sharma, Girish K. Gupta, Fidele Ntie-Kang, Dinesh Kumar
Molecules. 2020 May; 25(9): 2070. Published online 2020 Apr 29. doi: 10.3390/molecules25092070
PMCID:
PMC7249135
15.
Zhongzhe Cheng, Xing Zhou, Zhifeng Du, Wenyi Li, Bingying Hu, Jingkui Tian, Lin Zhang, Jiangeng Huang, Hongliang Jiang
Pharmaceutics. 2018 Dec; 10(4): 178. Published online 2018 Oct 8. doi: 10.3390/pharmaceutics10040178
PMCID:
PMC6321230
16.
Zhipeng Shen, Lixia Xu, Juan Li, Ni Zhang
Med Sci Monit. 2017; 23: 2096–2103. Published online 2017 May 2. doi: 10.12659/MSM.901183
PMCID:
PMC5424653
17.
Xiujuan Yang, Xuan Wang, Kang Wang, Lanxi Su, Hongmei Li, Rong Li, Qirong Shen
PLoS One. 2015; 10(4): e0119700. Published online 2015 Apr 7. doi: 10.1371/journal.pone.0119700
PMCID:
PMC4388532
18.
Luara de Sousa Monteiro, Katherine Xavier Bastos, José Maria Barbosa-Filho, Petrônio Filgueiras de Athayde-Filho, Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Marianna Vieira Sobral
Evid Based Complement Alternat Med. 2014; 2014: 604152. Published online 2014 Jul 24. doi: 10.1155/2014/604152
PMCID:
PMC4131470
19.
Hong-ying Gao, Jian Huang, Hang-yu Wang, Xiao-wei Du, Suo-ming Cheng, Ying Han, Li-fei Wang, Guo-yu Li, Jin-hui Wang
J Inflamm (Lond) 2013; 10: 30. Published online 2013 Oct 3. doi: 10.1186/1476-9255-10-30
PMCID:
PMC3851207
20.
Irma Podolak, Agnieszka Galanty, Danuta Sobolewska
Phytochem Rev. 2010; 9(3): 425–474. Published online 2010 Jun 25. doi: 10.1007/s11101-010-9183-z
PMCID:
PMC2928447

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center