U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
Shu-Bao Wang, Yun-Qi Liu, Li Zhang, Rui Li, Yuan Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(7): 737–741. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.1080/23802359.2023.2231108
PMCID:
PMC10332233
2.
Nur Fadlin Saifulazmi, Emelda Rosseleena Rohani, Sarahani Harun, Hamidun Bunawan, Hamizah Shahirah Hamezah, Nor Azlan Nor Muhammad, Kamalrul Azlan Azizan, Qamar Uddin Ahmed, Sharida Fakurazi, Ahmed Mediani, Murni Nazira Sarian
Life (Basel) 2022 Aug; 12(8): 1287. Published online 2022 Aug 22. doi: 10.3390/life12081287
PMCID:
PMC9410304
3.
Manh Ha Nguyen, Keum Chul Shin, Jong Kyu Lee
Mycobiology. 2021; 49(4): 385–395. Published online 2021 Aug 9. doi: 10.1080/12298093.2021.1948175
PMCID:
PMC8409933
4.
Yanqing Zang, Shoko Hashimoto, Changqing Yu, Kiharu Igarashi
J Food Sci Technol. 2018 Nov; 55(11): 4515–4521. Published online 2018 Sep 5. doi: 10.1007/s13197-018-3385-6
PMCID:
PMC6170353
5.
Young-Hyun You, Jong Myong Park, Yeong Gyo Seo, Woong Lee, Myung-Suk Kang, Jong-Guk Kim
Mycobiology. 2017 Sep; 45(3): 150–159. Published online 2017 Sep 30. doi: 10.5941/MYCO.2017.45.3.150
PMCID:
PMC5673510
6.
Masayoshi K. Hiraiwa, Atushi Ushimaru
Proc Biol Sci. 2017 Jan 11; 284(1846): 20162218. doi: 10.1098/rspb.2016.2218
PMCID:
PMC5247496
7.
Yunqi Liu, Li Zhang, Shubao Wang, Rui Li, Yuan Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 619–623. Published online 2023 May 31. doi: 10.1080/23802359.2023.2202268
PMCID:
PMC10236967
8.
Qinyu Deng, Yangtao Zhang, Kang Liu, Guo Zheng, Longyan Gao, Zhexin Li, Mengjun Huang, Yusong Jiang
Bot Stud. 2023 Dec; 64: 12. Published online 2023 May 27. doi: 10.1186/s40529-023-00388-7
PMCID:
PMC10219913
9.
Yoonkyung Lee, Narae Yun, Junghyun Kang, Sangho Choi, Jin-Hyub Paik
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(3): 554–555. Published online 2022 Mar 28. doi: 10.1080/23802359.2022.2054738
PMCID:
PMC8967209
10.
Marian M. Chau, Timothy Chambers, Lauren Weisenberger, Matthew Keir, Timothy I. Kroessig, Dustin Wolkis, Roy Kam, Alvin Y. Yoshinaga
Am J Bot. 2019 Sep; 106(9): 1248–1270. Published online 2019 Sep 9. doi: 10.1002/ajb2.1351
PMCID:
PMC6856683
11.
Volker Kinast, Thomas L Burkard, Daniel Todt, Eike Steinmann
Viruses. 2019 Jun; 11(6): 485. Published online 2019 May 28. doi: 10.3390/v11060485
PMCID:
PMC6631701
12.
Hyun Kim, Young-Hyun You, Hyeokjun Yoon, Yeonggyo Seo, Ye-Eun Kim, Yeon-Sik Choo, In-Jung Lee, Jae-Ho Shin, Jong-Guk Kim
Mycobiology. 2014 Jun; 42(2): 100–108. Published online 2014 Jun 30. doi: 10.5941/MYCO.2014.42.2.100
PMCID:
PMC4112224
13.
Jung-Hyun Oh, Yong Joon Jeong, Hyun Jung Koo, Dae Won Park, Se Chan Kang, Hoang Viet Bach Khoa, Le Ba Le, Joon Hyeong Cho, Jin-Yong Lee
Molecules. 2014 Mar; 19(3): 3607–3616. Published online 2014 Mar 24. doi: 10.3390/molecules19033607
PMCID:
PMC6270877
14.
Ann Bot. 2012 Nov; 110(6): i–iv. doi: 10.1093/aob/mcs229
PMCID:
PMC3478063
15.
Yoshiko Kono, Kuo-Fang Chung, Chih-Hui Chen, Yoshikazu Hoshi, Hiroaki Setoguchi, Chang-Hung Chou, Kazuo Oginuma, Ching-I Peng
Ann Bot. 2012 Nov; 110(6): 1119–1135. Published online 2012 Sep 28. doi: 10.1093/aob/mcs192
PMCID:
PMC3478052

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center