U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Valery M. Dembitsky
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5549. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.3390/molecules28145549
PMCID:
PMC10384810
2.
Eva María Piedra-Malagón, Victoria Sosa, Diego F. Angulo, Milton H. Díaz-Toribio
Biodivers Data J. 2022; 10: e80565. Published online 2022 Jun 3. doi: 10.3897/BDJ.10.e80565
PMCID:
PMC9848560
3.
Shangguo Feng, Kaixin Zheng, Kaili Jiao, Yuchen Cai, Chuanlan Chen, Yanyan Mao, Lingyan Wang, Xiaori Zhan, Qicai Ying, Huizhong Wang
BMC Plant Biol. 2020; 20: 242. Published online 2020 May 28. doi: 10.1186/s12870-020-02429-w
PMCID:
PMC7254759
4.
Jing Li, Chunjing Song, Chaoying He
Sci Rep. 2019; 9: 596. Published online 2019 Jan 24. doi: 10.1038/s41598-018-36436-7
PMCID:
PMC6345875
5.
Péter Poczai, Jaakko Hyvönen
Springerplus. 2013; 2: 459. Published online 2013 Sep 12. doi: 10.1186/2193-1801-2-459
PMCID:
PMC3786074
6.
Mahinda Martínez, Ofelia Vargas-Ponce, Pilar Zamora-Tavares
Front Genet. 2023; 14: 1080176. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.3389/fgene.2023.1080176
PMCID:
PMC10141326
7.
Jingbo Zhang, Peter F. Stevens, Wenheng Zhang
Am J Bot. 2022 May; 109(5): 746–767. Published online 2022 May 26. doi: 10.1002/ajb2.1864
PMCID:
PMC9324824
8.
Jiangjie Lu, Meifang Luo, Li Wang, Kunpeng Li, Yongyi Yu, Weifei Yang, Pichang Gong, Huihui Gao, Qiaoru Li, Jing Zhao, Lanfeng Wu, Mingshu Zhang, Xueyang Liu, Xuemei Zhang, Xian Zhang, Jieyu Kang, Tongyuan Yu, Zhimin Li, Yuannian Jiao, Huizhong Wang, Chaoying He
Hortic Res. 2021; 8: 244. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.1038/s41438-021-00705-w
PMCID:
PMC8602270
9.
Thomas M. Onuferko
Zookeys. 2018; (755): 1–185. Published online 2018 May 8. doi: 10.3897/zookeys.755.23939
PMCID:
PMC5953965
10.
Li Wang, Jing Li, Jing Zhao, Chaoying He
Front Plant Sci. 2015; 6: 248. Published online 2015 Apr 13. doi: 10.3389/fpls.2015.00248
PMCID:
PMC4394660
11.
Sandra Knapp
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010 Feb 12; 365(1539): 449–460. doi: 10.1098/rstb.2009.0236
PMCID:
PMC2838263

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center