U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 105

1.
Ruotong Wang, Bixin Bai, Danyang Li, Jingke Wang, Weijie Huang, Yunfeng Wu, Lei Zhao
Mol Plant Pathol. 2024 Feb; 25(2): e13437. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1111/mpp.13437
PMCID:
PMC10887288
2.
Yueqi Wang, Hanshuo Xun, Liubin Wang, Shirin Aktar, Yuping Lei, Rui Zhang, Liyuan Wang, Kang Wei
Foods. 2024 Feb; 13(3): 495. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.3390/foods13030495
PMCID:
PMC10855904
3.
Jin Feng, Youle Zheng, Mingyue Guo, Irma Ares, Marta Martínez, Bernardo Lopez-Torres, María-Rosa Martínez-Larrañaga, Xu Wang, Arturo Anadón, María-Aránzazu Martínez
Acta Pharm Sin B. 2023 Oct; 13(10): 3988–4024. Published online 2023 Jul 16. doi: 10.1016/j.apsb.2023.07.010
PMCID:
PMC10547923
4.
Su Jung Lee, Hongje Jang, Do Nam Lee
Nanoscale Adv. 2023 Sep 26; 5(19): 5165–5213. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.1039/d3na00163f
PMCID:
PMC10521310
5.
Zhaolei Zhang, Weishan Mu, Weijun Kong, Jiali Liu, Jingyi Zhao, Qing Zhao, Mengmeng Shi, Hongye Zhao, Jinxin Liu, Linchun Shi
PLoS One. 2023; 18(7): e0286069. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.1371/journal.pone.0286069
PMCID:
PMC10317219
6.
Juan Liu, Zhiqiang Xiao, Siqi Zhang, Zhen Wang, Yun Chen, Yang Shan
J Agric Food Chem. 2023 Jun 28; 71(25): 9826–9835. Published online 2023 Jun 13. doi: 10.1021/acs.jafc.3c02071
PMCID:
PMC10311525
7.
Shuyuan Zhong, Jingfang Li, Meng Wei, Zeyuan Deng, Xiaoru Liu
Foods. 2023 May; 12(9): 1781. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.3390/foods12091781
PMCID:
PMC10178253
8.
Ruyu Yao, Chunnian He, Peigen Xiao
Chin Herb Med. 2023 Jan; 15(1): 6–14. Published online 2022 Dec 17. doi: 10.1016/j.chmed.2022.12.002
PMCID:
PMC9975626
9.
Guifang Fan, Fanghong Li, Ping Wang, Xuejing Jin, Runping Liu
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 15109. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.3390/ijms232315109
PMCID:
PMC9739742
10.
Agerdânio Andrade de Souza, Brenda Lorena Sánchez Ortíz, Swanny Ferreira Borges, Andria Vanessa Pena Pinto, Ryan da Silva Ramos, Igor Colares Pena, Rosemary de Carvalho Rocha Koga, Carla Estefani Batista, Gisele Custódio de Souza, Adriana Maciel Ferreira, Sergio Duvoisin Junior, José Carlos Tavares Carvalho
Molecules. 2022 Nov; 27(22): 7741. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.3390/molecules27227741
PMCID:
PMC9699319
11.
Jinmin Shi, Yifan Yang, Xinxin Zhou, Lijun Zhao, Xiaohua Li, Abdullah Yusuf, Mohaddeseh S. M. Z. Hosseini, Fatemeh Sefidkon, Xuebo Hu
Front Pharmacol. 2022; 13: 953352. Published online 2022 Sep 14. doi: 10.3389/fphar.2022.953352
PMCID:
PMC9515588
12.
Mengjie Xiao, Fei Cao, Tao Huang, Yun-Sang Tang, Xin Zhao, Pang-Chui Shaw
Molecules. 2022 Sep; 27(17): 5724. Published online 2022 Sep 5. doi: 10.3390/molecules27175724
PMCID:
PMC9457573
13.
Massimo D’Archivio, Carmela Santangelo, Annalisa Silenzi, Beatrice Scazzocchio, Rosaria Varì, Roberta Masella
Antioxidants (Basel) 2022 Sep; 11(9): 1744. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.3390/antiox11091744
PMCID:
PMC9495659
14.
Ruilian Lai, Chaogui Shen, Xin Feng, Minxia Gao, Yongyan Zhang, Xiaoxia Wei, Yiting Chen, Chunzhen Cheng, Rujian Wu
Foods. 2022 Aug; 11(16): 2527. Published online 2022 Aug 21. doi: 10.3390/foods11162527
PMCID:
PMC9407539
15.
Wei Shi, Hui Ye, George Roderick, Jun Cao, Carole Kerdelhué, Peng Han
J Insect Sci. 2022 Jul; 22(4): 10. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.1093/jisesa/ieac047
PMCID:
PMC9389179
16.
EFSA Panel on Plant Health (PLH), Claude Bragard, Paula Baptista, Elisavet Chatzivassiliou, Francesco Di Serio, Josep Anton Jaques Miret, Annemarie Fejer Justesen, Alan MacLeod, Christer Sven Magnusson, Panagiotis Milonas, Juan A Navas‐Cortes, Stephen Parnell, Roel Potting, Philippe Lucien Reignault, Emilio Stefani, Hans‐Hermann Thulke, Wopke Van der Werf, Antonio Vicent Civera, Jonathan Yuen, Lucia Zappalà, Andrea Battisti, Hugo Mas, Daniel Rigling, Massimo Faccoli, Giovanni Iacopetti, Alžběta Mikulová, Olaf Mosbach‐Schulz, Fabio Stergulc, Paolo Gonthier
EFSA J. 2022 Feb; 20(2): e07077. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.2903/j.efsa.2022.7077
PMCID:
PMC8822388
17.
Yang Hu, Lu Yang, Chao Gao, Desheng Liao, Li Long, Jie Qiu, Hongli Wei, Quanen Deng, Yunchao Zhou
PLoS One. 2022; 17(1): e0262509. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1371/journal.pone.0262509
PMCID:
PMC8775352
18.
Katarzyna Chojnacka, Dawid Skrzypczak, Grzegorz Izydorczyk, Katarzyna Mikula, Daniel Szopa, Anna Witek-Krowiak
Foods. 2021 Oct; 10(10): 2277. Published online 2021 Sep 26. doi: 10.3390/foods10102277
PMCID:
PMC8534698
19.
Mujie Qi, Huifeng Zhao, Fang Yu, Aibing Zhang, Houhun Li
Insects. 2021 Jun; 12(6): 486. Published online 2021 May 24. doi: 10.3390/insects12060486
PMCID:
PMC8225131
20.
Jinxin Liu, Mengmeng Shi, Qing Zhao, Weijun Kong, Weishan Mu, Hongbo Xie, Zhongsi Li, Baoli Li, Linchun Shi
Front Pharmacol. 2021; 12: 607210. Published online 2021 Apr 28. doi: 10.3389/fphar.2021.607210
PMCID:
PMC8113863

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center