U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 114

1.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
2.
Po-Hao Chen, An-Ching Chung, Hung-Chih Lin, Sheng-Zehn Yang
Bot Stud. 2023 Dec; 64: 26. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1186/s40529-023-00399-4
PMCID:
PMC10516820
3.
Jie Huang, Weibin Xu, Junwen Zhai, Yi Hu, Jing Guo, Caifei Zhang, Yiyong Zhao, Lin Zhang, Christopher Martine, Hong Ma, Chien-Hsun Huang
Plant Commun. 2023 Jul 10; 4(4): 100595. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100595
PMCID:
PMC10363554
4.
Yongfen Wang, Wenlong Zhang, Paul H. Goodwin, Si-Jun Zheng, Xundong Li, Shengtao Xu
Front Microbiol. 2023; 14: 1138580. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.3389/fmicb.2023.1138580
PMCID:
PMC10073746
5.
Zhenkai Li, Hong Wang, Lu Feng, Haishan Li, Yanqing Li, Gege Tian, Pilian Niu, Yan Yang, Li Peng
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(4): 775. Published online 2023 Feb 9. doi: 10.3390/plants12040775
PMCID:
PMC9959334
6.
Caterina Capri, Matteo Gatti, Andrea Fiorini, Federico Ardenti, Vincenzo Tabaglio, Stefano Poni
Sci Rep. 2023; 13: 721. Published online 2023 Jan 13. doi: 10.1038/s41598-023-27915-7
PMCID:
PMC9839681
7.
Rani Maharani, Mohamad Fajar, Unang Supratman
Molecules. 2022 Dec; 27(23): 8161. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3390/molecules27238161
PMCID:
PMC9817078
8.
Yu Peng, Ye Li, Yuanyuan Yang, Yuanqing Gao, Hui Ren, Jing Hu, Xiaomin Cui, Wenjing Lu, Hongxun Tao, Zhiyong Chen
Front Pharmacol. 2022; 13: 998965. Published online 2022 Oct 18. doi: 10.3389/fphar.2022.998965
PMCID:
PMC9622789
9.
Vadim G. Lebedev, Tatyana N. Lebedeva, Elena O. Vidyagina, Vladimir N. Sorokopudov, Anna A. Popova, Konstantin A. Shestibratov
Antioxidants (Basel) 2022 Oct; 11(10): 1961. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.3390/antiox11101961
PMCID:
PMC9599021
10.
Haibo Hu, Yanfang Yang, Abdallah Aissa, Volkan Tekin, Jialin Li, Sujogya Kumar Panda, Hao Huang, Walter Luyten
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 244. Published online 2022 Sep 19. doi: 10.1186/s12906-022-03712-z
PMCID:
PMC9484230
11.
Lanlan Li, Mingfei Yang, Jia Yu, Sha Cheng, Mashaal Ahmad, Caihong Wu, Xinwei Wan, Bixue Xu, Yaacov Ben-David, Heng Luo
Int J Mol Sci. 2022 Sep; 23(18): 10916. Published online 2022 Sep 18. doi: 10.3390/ijms231810916
PMCID:
PMC9504056
12.
Anuar Salazar-Gómez, Angel Josabad Alonso-Castro
Pharmaceuticals (Basel) 2022 Sep; 15(9): 1095. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.3390/ph15091095
PMCID:
PMC9505834
13.
Moses K. Langat, Teva Kami, Martin Cheek
PeerJ. 2022; 10: e13926. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.7717/peerj.13926
PMCID:
PMC9415428
14.
Weiwei Jiang, Wentao Li, Jianguo Zhou, Pengcheng Wang, Henglin Xiao
Sci Rep. 2022; 12: 12895. Published online 2022 Jul 28. doi: 10.1038/s41598-022-14578-z
PMCID:
PMC9334270
15.
Ana Rita G. Simões, Lauren A. Eserman, Alexandre R. Zuntini, Lars W. Chatrou, Timothy M. A. Utteridge, Olivier Maurin, Saba Rokni, Shyamali Roy, Félix Forest, William J. Baker, Saša Stefanović
Front Plant Sci. 2022; 13: 889988. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.3389/fpls.2022.889988
PMCID:
PMC9331175
16.
Zhaocen Lu, Hailing Chen, Chunrui Lin, Gui Ou, Junsheng Li, Weibin Xu
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 49. Published online 2022 Jun 21. doi: 10.1186/s13002-022-00544-6
PMCID:
PMC9210605
17.
Lin Zhao, Huan Luo, Hong Cheng, Ya-Nan Gou, Zhi-He Yu, Jian-Xin Deng
J Fungi (Basel) 2022 Jun; 8(6): 607. Published online 2022 Jun 6. doi: 10.3390/jof8060607
PMCID:
PMC9225545
18.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
19.
Benjamin Muema Watuma, Solomon Kipkoech, David Kimutai Melly, Veronicah Mutele Ngumbau, Peninah Cheptoo Rono, Fredrick Munyao Mutie, Elijah Mbadi Mkala, John Mulinge Nzei, Geoffrey Mwachala, Robert Wahiti Gituru, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
PhytoKeys. 2022; 191: 1–158. Published online 2022 Mar 1. doi: 10.3897/phytokeys.191.73714
PMCID:
PMC8904431
20.
Yanxiang Lin, Pan Li, Yuchan Zhang, Delara Akhter, Ronghui Pan, Zhixi Fu, Mingqing Huang, Xiaobo Li, Yanlei Feng
BMC Biol. 2022; 20: 49. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.1186/s12915-022-01250-1
PMCID:
PMC8851834

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center