U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 290

1.
Yu-Ai Lu, Shi-Jun Liu, Shi-Yi Hou, Yu-Ying Ge, Bo-Hou Xia, Ming-Xia Xie
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28458. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28458
PMCID:
PMC11004711
2.
Yingying Wan, Wenting Sun, Jiaxi Yang, Haonan Wang, Wenqian Wang, Wanting Ye, Guoliang Cheng, Bing Li, Jianxun Ren, Qiuai Kou
Front Pharmacol. 2024; 15: 1327647. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fphar.2024.1327647
PMCID:
PMC10965689
3.
Xiaoli Dai, Yuanyuan He, Suhuan Li, Yanyan Sun, Wen Sun, Zhanzhuang Tian, Ph.D., Jian Yu, Ph.D., Nurgul Ablakimova, Yonghong Wang
Int J Reprod Biomed. 2024 Jan; 22(1): 31–42. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.18502/ijrm.v22i1.15240
PMCID:
PMC10963877
4.
Hui Yao, Jian Sun, Mengying Chen, Yu Dong, Pan Wang, Jianzhong Xu, Qingsong Shao, Zhian Wang
Heliyon. 2024 Jan 30; 10(2): e24468. Published online 2024 Jan 12. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24468
PMCID:
PMC10831622
5.
Jiao Weng, Xiu-fang Wu, Peng Shao, Xing-pu Liu, Cai-xia Wang
Ann Med. 2023; 55(2): 2299352. Published online 2024 Jan 3. doi: 10.1080/07853890.2023.2299352
PMCID:
PMC10769149
6.
Yuhang Chen, Jie Wang, Liqun Wu, Ye Zhang, Hong Chen, Ziwei Zhang
Front Pharmacol. 2023; 14: 1240917. Published online 2023 Aug 23. doi: 10.3389/fphar.2023.1240917
PMCID:
PMC10482051
7.
Ardalan Pasdaran, Bahareh Hassani, Ali Tavakoli, Ekaterina Kozuharova, Azadeh Hamedi
Life (Basel) 2023 Jul; 13(7): 1589. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3390/life13071589
PMCID:
PMC10416186
8.
Tiantian Meng, Yuqing Zhang, Jie Wang, Chen Huei Leo, Zhongfeng Li, Jian Zhang, Kuo Gao, Qingyong He
Front Pharmacol. 2023; 14: 1236821. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1236821
PMCID:
PMC10352117
9.
Liangjun Yang, Xinying Liu, Jiajie Zhu, Xi Zhang, Ya Li, Jiabing Chen, Haiyan Liu
Heliyon. 2023 Jun; 9(6): e16764. Published online 2023 May 27. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16764
PMCID:
PMC10258419
10.
Lu-ying Zhao, Yu-ling Liu, Yi Shen, Qiao-yan Zhang, Sha Liu, Qiu-ru Ren, Lu-ping Qin, Yi-qi Sun
BMC Plant Biol. 2023; 23: 242. Published online 2023 May 8. doi: 10.1186/s12870-023-04247-2
PMCID:
PMC10165772
11.
Ziqiang Liu, Yunru Chen, Chuanhong Jie, Jianwei Wang, Yu Deng, Xiaoyu Hou, Yuanyuan Li, Wenjing Cai
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1144290. Published online 2023 Apr 3. doi: 10.3389/fendo.2023.1144290
PMCID:
PMC10106679
12.
Lung-Shuo Wang, Po-Jen Chen, Wen-Chi Cheng, Yu-Chia Chang, Mohamed El-Shazly, Lo-Yun Chen, Bo-Rong Peng, Chun-Han Su, Pei-Tzu Yen, Tsong-Long Hwang, Kuei-Hung Lai
Front Plant Sci. 2023; 14: 1153710. Published online 2023 Mar 17. doi: 10.3389/fpls.2023.1153710
PMCID:
PMC10088908
13.
Zehua Zhang, Yulin Leng, Zhengtao Chen, Xiaoxu Fu, Qingzhi Liang, Xi Peng, Hongyan Xie, Hong Gao, Chunguang Xie
Front Pharmacol. 2023; 14: 1091718. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3389/fphar.2023.1091718
PMCID:
PMC10076753
14.
Lu Liu, Daohong Chen, Ziyang Zhou, Jing Yuan, Ying Chen, Mingsheng Sun, Mengdi Zhou, Yi Liu, Shiqi Sun, Jiao Chen, Ling Zhao
Front Pharmacol. 2023; 14: 1138128. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.3389/fphar.2023.1138128
PMCID:
PMC10073505
15.
Jiang Huajuan, Huang Xulong, Xian Bin, Wang Yue, Zhou Yongfeng, Ren Chaoxiang, Pei Jin
Front Pharmacol. 2023; 14: 1038906. Published online 2023 Feb 24. doi: 10.3389/fphar.2023.1038906
PMCID:
PMC9998719
16.
Pengyu Yao, Yajuan Liu
Molecules. 2023 Jan; 28(1): 272. Published online 2022 Dec 29. doi: 10.3390/molecules28010272
PMCID:
PMC9822439
17.
Xiao-Dan Yang, Jia-Xi Shi, Wei-Can Liao, Jia-Yan Cui, Zheng Jin, Dong-Liang Liu, Xin-Lin Chen, Rong Li, Hui Wu, ChuanJin Luo, QingMin Chu, Rui Li, Wei Wu, LiJin Qing
Medicine (Baltimore) 2022 Dec 16; 101(50): e32311. Published online 2022 Dec 16. doi: 10.1097/MD.0000000000032311
PMCID:
PMC9771192
18.
Zhenkai Li, Hong Wang, Lu Feng, Le Song, Yongping Lu, Hongying Li, Yanqing Li, Gege Tian, Yan Yang, Haishan Li, Xiangui Mei, Li Peng
Front Plant Sci. 2022; 13: 1035712. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.3389/fpls.2022.1035712
PMCID:
PMC9733579
19.
Jing Guo, Qiao-Zhou Liu, Fang-Juan Zhu, Min Li, Jiao Li, Li Guo, Qian-Yun Sun, Qing-Xiong Yang
Heliyon. 2022 Nov; 8(11): e11622. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11622
PMCID:
PMC9674544
20.
Ping Zeng, Zong Jiang, Zhaowei Huang, Ying Huang, Hui Xu, Changming Chen, Wukai Ma
Mediators Inflamm. 2022; 2022: 7236118. Published online 2022 Sep 12. doi: 10.1155/2022/7236118
PMCID:
PMC9484952

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center