U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 2

1.
Yinzi Jiang, Junbo Yang, Ryan A. Folk, Jianli Zhao, Jie Liu, Zhengshan He, Hua Peng, Shixiong Yang, Chunlei Xiang, Xiangqin Yu
BMC Plant Biol. 2024; 24: 181. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.1186/s12870-024-04882-3
PMCID:
PMC10926627
2.
Xiaozeng Mi, Chun Yang, Dahe Qiao, Mengsha Tang, Yan Guo, Sihui Liang, Yan Li, Zhengwu Chen, Juan Chen
Sci Rep. 2023; 13: 6015. Published online 2023 Apr 12. doi: 10.1038/s41598-023-32435-5
PMCID:
PMC10097665

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center