U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 133

1.
Yuanfeng Liu, Qixiang Li, Chongyu Shao, Yong She, Huifen Zhou, Yan Guo, Huiyan An, Ting Wang, Jiehong Yang, Haitong Wan
ACS Omega. 2024 Apr 23; 9(16): 18083–18098. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1021/acsomega.3c10009
PMCID:
PMC11044149
2.
Xin-Cun Wang, Zhi-Kang Zhang, Wen-Ying Zhuang
J Fungi (Basel) 2023 Dec; 9(12): 1150. Published online 2023 Nov 28. doi: 10.3390/jof9121150
PMCID:
PMC10744262
3.
Puja Das, Prakash Kumar Nayak, Baskaran Stephen Inbaraj, Minaxi Sharma, Radha krishnan Kesavan, Kandi Sridhar
Foods. 2023 Oct; 12(20): 3723. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.3390/foods12203723
PMCID:
PMC10606199
4.
Jingyi Yang, Zijin Wang, Ying Pan, Yanjun Zheng
Ecol Evol. 2023 Aug; 13(8): e10366. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.1002/ece3.10366
PMCID:
PMC10388403
5.
Yongkang Xiao, Yu Hou, Huixue Zhou, Gayo Diallo, Marcelo Fiszman, Julian Wolfson, Halil Kilicoglu, You Chen, Chang Su, Hua Xu, William G. Mantyh, Rui Zhang
Version 1. medRxiv. Preprint. 2023 May 21. doi: 10.1101/2023.05.15.23290002
PMCID:
PMC10246059
6.
Yang Ye, Wenxin Deng, Anjiao Li, Yingting Wu, Xianling Yuan, Yang Wang
Food Sci Biotechnol. 2023 Jul; 32(8): 1039–1047. Published online 2023 Jan 29. doi: 10.1007/s10068-023-01249-6
PMCID:
PMC10195949
7.
Yoshimi Niwano, Hidetsugu Kohzaki, Midori Shirato, Shunichi Shishido, Keisuke Nakamura
Antioxidants (Basel) 2023 Jan; 12(1): 17. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.3390/antiox12010017
PMCID:
PMC9854439
8.
Dhruba Khakurel, Yadav Uprety, Gyeongik Ahn, Joon-Yung Cha, Woe-Yeon Kim, Sung-Ho Lee, Sangeeta Rajbhandary
Front Pharmacol. 2022; 13: 1076351. Published online 2022 Dec 20. doi: 10.3389/fphar.2022.1076351
PMCID:
PMC9807671
9.
Perttu Anttonen, Yi Li, Douglas Chesters, Andréa Davrinche, Sylvia Haider, Helge Bruelheide, Jing-Ting Chen, Ming-Qiang Wang, Ke-Ping Ma, Chao-Dong Zhu, Andreas Schuldt
Insects. 2022 Dec; 13(12): 1100. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.3390/insects13121100
PMCID:
PMC9785672
10.
Lijuan Zhao, Wenhua Xiang, Jiaxiang Li, Wenqian Liu, Yanting Hu, Huili Wu, Yiling Zhang, Xing Cheng, Weijia Wang, Wentao Wang, Shuai Ouyang
Ecol Evol. 2022 Sep; 12(9): e9323. Published online 2022 Sep 17. doi: 10.1002/ece3.9323
PMCID:
PMC9482003
11.
Yinglian Song, Wanyue Chen, Ke Fu, Zhang Wang
Front Pharmacol. 2022; 13: 893229. Published online 2022 Aug 23. doi: 10.3389/fphar.2022.893229
PMCID:
PMC9445187
12.
Zhihua Yang, Shanshan Lin, Yangxi Liu, Qiuan Ren, Zhao Ge, Ci Wang, Yingfei Bi, Xianliang Wang, Jingyuan Mao
Front Pharmacol. 2022; 13: 929159. Published online 2022 Aug 8. doi: 10.3389/fphar.2022.929159
PMCID:
PMC9393228
13.
Jia Jin, Wenhua Xiang, Yelin Zeng, Shuai Ouyang, Xiaolu Zhou, Yanting Hu, Zhonghui Zhao, Liang Chen, Pifeng Lei, Xiangwen Deng, Hui Wang, Shirong Liu, Changhui Peng
Carbon Balance Manag. 2022 Dec; 17: 6. Published online 2022 May 26. doi: 10.1186/s13021-022-00204-y
PMCID:
PMC9134694
14.
Pema Yangdon, Tetsuya Araki, Yen Yen Sally Rahayu, Kunzang Norbu
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 27. Published online 2022 Mar 30. doi: 10.1186/s13002-022-00526-8
PMCID:
PMC8966357
15.
Yuan-Chieh Yeh, Ly Hien Doan, Zi-Yi Huang, Li-Wei Chu, Tzu-Hau Shi, Ying-Ray Lee, Cheng-Tao Wu, Chao-Hsiung Lin, Shu-Tuan Chiang, Hui-Kang Liu, Tsung-Hsien Chuang, Yueh-Hsin Ping, Hsiao-Sheng Liu, Chi-Ying F. Huang
Front Pharmacol. 2021; 12: 765553. Published online 2022 Mar 25. doi: 10.3389/fphar.2021.765553
PMCID:
PMC8990830
16.
Xiuyu Zhang, You Li, Hongli Si, Guoyan Zhao, Miroslav Kolařík, Jiri Hulcr, Xiaoqian Jiang, Meixue Dai, Runlei Chang
Front Microbiol. 2022; 13: 820402. Published online 2022 Mar 14. doi: 10.3389/fmicb.2022.820402
PMCID:
PMC8964297
17.
Sunil K. Deshmukh, Laurent Dufossé, Hemraj Chhipa, Sanjai Saxena, Girish B. Mahajan, Manish Kumar Gupta
J Fungi (Basel) 2022 Feb; 8(2): 164. Published online 2022 Feb 8. doi: 10.3390/jof8020164
PMCID:
PMC8877021
18.
Miaomiao Chi, Hongsen Wang, Zhankuan Yan, Lei Cao, Xun Gao, Kunming Qin
Front Nutr. 2021; 8: 794193. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.3389/fnut.2021.794193
PMCID:
PMC8841743
19.
Bo Liu, Qingqing Liu, Chenxi Zhu, Zhigang Liu, Zhijun Huang, Mulualem Tigabu, Zongming He, Yuhui Liu, Zhengning Wang
Ecol Evol. 2022 Jan; 12(1): e8539. Published online 2022 Jan 26. doi: 10.1002/ece3.8539
PMCID:
PMC8796942
20.
Ningning Ding, Yongde Zhong, Jiaxiang Li, Qiong Xiao
Sci Rep. 2022; 12: 1092. Published online 2022 Jan 20. doi: 10.1038/s41598-022-05114-0
PMCID:
PMC8776756

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center