U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 619

1.
Jason Bertram, Ben Fulton, Jason P Tourigny, Yadira Peña-Garcia, Leonie C Moyle, Matthew W Hahn
Mol Biol Evol. 2023 May; 40(5): msad106. Published online 2023 May 9. doi: 10.1093/molbev/msad106
PMCID:
PMC10195155
2.
Mariana Neves, Sandra Correia, Jorge Canhoto
Plants (Basel) 2023 May; 12(9): 1854. Published online 2023 Apr 30. doi: 10.3390/plants12091854
PMCID:
PMC10180641
3.
Hokuto Nakayama, Yasunori Ichihashi, Seisuke Kimura
Breed Sci. 2023 Mar; 73(1): 76–85. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.1270/jsbbs.22061
PMCID:
PMC10165341
4.
Mustafa Bulut, Saleh Alseekh, Alisdair R Fernie
Plant Physiol. 2023 Apr; 191(4): 2120–2132. Published online 2022 Dec 22. doi: 10.1093/plphys/kiac593
PMCID:
PMC10069898
5.
Melinda R. Grosser, Samantha K. Sites, Mayara M. Murata, Yolanda Lopez, Karen C. Chamusco, Kyra Love Harriage, Jude W. Grosser, James H. Graham, Fred G. Gmitter, Jr., Christine D. Chase
Front Plant Sci. 2023; 14: 1116851. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.3389/fpls.2023.1116851
PMCID:
PMC10067590
6.
Xiao-Cui Yao, Li-Fang Meng, Wang-Li Zhao, Gui-Lian Mao
Front Plant Sci. 2023; 14: 1090366. Published online 2023 Feb 20. doi: 10.3389/fpls.2023.1090366
PMCID:
PMC9987590
7.
Huarong Fang, Peng Wang, Wanhao Wang, Jiechun Peng, Jieming Zheng, Guangwei Zhu, Chuan Zhong, Wenjin Yu
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3059. Published online 2023 Feb 4. doi: 10.3390/ijms24043059
PMCID:
PMC9964064
8.
Mark G. Sterken, Harm Nijveen, Martijn van Zanten, Jose M. Jiménez-Gómez, Nafiseh Geshnizjani, Leo A. J. Willems, Juriaan Rienstra, Henk W. M. Hilhorst, Wilco Ligterink, Basten L. Snoek
Theor Appl Genet. 2023; 136(2): 28. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.1007/s00122-023-04322-0
PMCID:
PMC9944408
9.
LaiPeng Zhao, Baike Wang, Tao Yang, Huizhuan Yan, Qinghui Yu, Juan Wang
PeerJ. 2023; 11: e14844. Published online 2023 Feb 13. doi: 10.7717/peerj.14844
PMCID:
PMC9933743
10.
Rachel E Kerwin
Plant Physiol. 2023 Feb; 191(2): 831–833. Published online 2022 Dec 1. doi: 10.1093/plphys/kiac532
PMCID:
PMC9922385
11.
Vasily V. Ashapkin, Lyudmila I. Kutueva, Nadezhda I. Aleksandrushkina, Boris F. Vanyushin, Denitsa R. Teofanova, Lyuben I. Zagorchev
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2647. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.3390/ijms24032647
PMCID:
PMC9917227
12.
Aliki Kapazoglou, Maria Gerakari, Efstathia Lazaridi, Konstantina Kleftogianni, Efi Sarri, Eleni Tani, Penelope J. Bebeli
Plants (Basel) 2023 Jan; 12(2): 328. Published online 2023 Jan 10. doi: 10.3390/plants12020328
PMCID:
PMC9861506
13.
Hiroaki Adachi, Toshiyuki Sakai, Adeline Harant, Hsuan Pai, Kodai Honda, AmirAli Toghani, Jules Claeys, Cian Duggan, Tolga O. Bozkurt, Chih-hang Wu, Sophien Kamoun
PLoS Genet. 2023 Jan; 19(1): e1010500. Published online 2023 Jan 19. doi: 10.1371/journal.pgen.1010500
PMCID:
PMC9851556
14.
Xi Ou Xiao, Wenqiu Lin, Enyou Feng, Xiongchang Ou
PeerJ. 2023; 11: e14658. Published online 2023 Jan 11. doi: 10.7717/peerj.14658
PMCID:
PMC9840387
15.
Jinding Liu, Yaru Zhang, Yiqing Zheng, Yali Zhu, Yapin Shi, Zhuoran Guan, Kun Lang, Danyu Shen, Wen Huang, Daolong Dou
Nucleic Acids Res. 2023 Jan 6; 51(D1): D1483–D1491. Published online 2022 Oct 22. doi: 10.1093/nar/gkac917
PMCID:
PMC9825497
16.
Josef Fisher, Dani Zamir
Adv Genet (Hoboken) 2021 Dec; 2(4): 2100049. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.1002/ggn2.202100049
PMCID:
PMC9744526
17.
Nancy A Eckardt, Elizabeth A Ainsworth, Rajeev N Bahuguna, Martin R Broadley, Wolfgang Busch, Nicholas C Carpita, Gabriel Castrillo, Joanne Chory, Lee R DeHaan, Carlos M Duarte, Amelia Henry, S V Krishna Jagadish, Jane A Langdale, Andrew D B Leakey, James C Liao, Kuan-Jen Lu, Maureen C McCann, John K McKay, Damaris A Odeny, Eder Jorge de Oliveira, J Damien Platten, Ismail Rabbi, Ellen Youngsoo Rim, Pamela C Ronald, David E Salt, Alexandra M Shigenaga, Ertao Wang, Marnin Wolfe, Xiaowei Zhang
Plant Cell. 2023 Jan; 35(1): 24–66. Published online 2022 Oct 12. doi: 10.1093/plcell/koac303
PMCID:
PMC9806663
18.
Huaming Duan, Qiankun Fu, Hong Lv, Aijun Gao, Xinyu Chen, Qingqing Yang, Yingge Wang, Wanchen Li, Fengling Fu, Haoqiang Yu
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(24): 15721. Published online 2022 Dec 11. doi: 10.3390/ijms232415721
PMCID:
PMC9779859
19.
Jiasong Meng, Jinhui Guo, Tingting Li, Zijie Chen, Miao Li, Daqiu Zhao, Jun Tao
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(24): 15695. Published online 2022 Dec 10. doi: 10.3390/ijms232415695
PMCID:
PMC9779317
20.
Honghong Deng, Lu Zhang, Ming’an Liao, Jin Wang, Dong Liang, Hui Xia, Xiulan Lv, Qunxian Deng, Xun Wang, Yi Tang, Lijin Lin
Front Plant Sci. 2022; 13: 1052817. Published online 2022 Nov 2. doi: 10.3389/fpls.2022.1052817
PMCID:
PMC9667052

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center