U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Pei Wei, Xiao‐lei Yu, Yu‐jiao Yang, Zhu‐yifu Chen, Shu‐qi Zhao, Xin‐zhong Li, Wen‐cai Zhang, Chen‐lai Liu, Xiao‐yan Li, Xing Liu
Ecol Evol. 2022 Dec; 12(12): e9677. Published online 2022 Dec 28. doi: 10.1002/ece3.9677
PMCID:
PMC9797765
2.
David Wickell, Li-Yaung Kuo, Hsiao-Pei Yang, Amra Dhabalia Ashok, Iker Irisarri, Armin Dadras, Sophie de Vries, Jan de Vries, Yao-Moan Huang, Zheng Li, Michael S. Barker, Nolan T. Hartwick, Todd P. Michael, Fay-Wei Li
Nat Commun. 2021; 12: 6348. Published online 2021 Nov 3. doi: 10.1038/s41467-021-26644-7
PMCID:
PMC8566536
3.
Yujiao Yang, Xiaolei Yu, Pei Wei, Chenlai Liu, Zhuyifu Chen, Xiaoyan Li, Xing Liu
Front Plant Sci. 2022; 13: 924559. Published online 2022 Jul 29. doi: 10.3389/fpls.2022.924559
PMCID:
PMC9372280
4.
Li-Ming Tang, Ri-Hong Jiang, Jia-Cheng An
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3418–3419. Published online 2020 Sep 29. doi: 10.1080/23802359.2020.1820392
PMCID:
PMC7782255
5.
Tao Zheng, Xuanze He, Honghuan Ye, Wei Fu, Maimai Peng, Guangqian Gou
PeerJ. 2020; 8: e8270. Published online 2020 Jan 3. doi: 10.7717/peerj.8270
PMCID:
PMC6944106
6.
Ting Luo, Yunqing Li, Xiaolong Yuan, Yi Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3977–3978. Published online 2019 Nov 12. doi: 10.1080/23802359.2019.1688720
PMCID:
PMC7707723

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center