U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 36

1.
Latifa Tounsi, Hajer Ben Hlima, Hana Derbel, David Duchez, Christine Gardarin, Pascal Dubessay, Marwa Drira, Imen Fendri, Philippe Michaud, Slim Abdelkafi
Bioengineered. 2024; 15(1): 2294160. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/21655979.2023.2294160
PMCID:
PMC10761138
2.
Latifa Tounsi, Hajer Ben Hlima, Faiez Hentati, Ons Hentati, Hana Derbel, Philippe Michaud, Slim Abdelkafi
Mar Drugs. 2023 Aug; 21(8): 440. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.3390/md21080440
PMCID:
PMC10456337
3.
Chukwunonso E. C. C. Ejike, Timothy P. C. Ezeorba, Obinna Ajah, Chibuike C. Udenigwe
Glob Chall. 2023 May; 7(5): 2200162. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.1002/gch2.202200162
PMCID:
PMC10190598
4.
Laura Barsanti, Lorenzo Birindelli, Paolo Gualtieri
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(15): 8301. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.3390/ijms23158301
PMCID:
PMC9368671
5.
Tian Gao, Zhaolan Mo, Lei Tang, Xinzi Yu, Guoying Du, Yunxiang Mao
Front Plant Sci. 2022; 13: 817852. Published online 2022 Mar 16. doi: 10.3389/fpls.2022.817852
PMCID:
PMC8966773
6.
Noémie Coulombier, Thierry Jauffrais, Nicolas Lebouvier
Mar Drugs. 2021 Oct; 19(10): 549. Published online 2021 Sep 28. doi: 10.3390/md19100549
PMCID:
PMC8537667
7.
Elvire Bestion, Bart Haegeman, Soraya Alvarez Codesal, Alexandre Garreau, Michèle Huet, Samuel Barton, José M. Montoya
Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Aug 31; 118(35): e2019591118. Published online 2021 Aug 26. doi: 10.1073/pnas.2019591118
PMCID:
PMC8536371
8.
Umme Tamanna Ferdous, Zetty Norhana Balia Yusof
Front Pharmacol. 2021; 12: 593116. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.3389/fphar.2021.593116
PMCID:
PMC7973026
9.
Noémie Coulombier, Elodie Nicolau, Loïc Le Déan, Vanille Barthelemy, Nathalie Schreiber, Pierre Brun, Nicolas Lebouvier, Thierry Jauffrais
Mar Drugs. 2020 Sep; 18(9): 453. Published online 2020 Aug 29. doi: 10.3390/md18090453
PMCID:
PMC7551860
10.
Fei Chen, Jiawei Zhang, Junhao Chen, Xiaojiang Li, Wei Dong, Jian Hu, Meigui Lin, Yanhui Liu, Guowei Li, Zhengjia Wang, Liangsheng Zhang
Database (Oxford) 2018; 2018: bay072. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1093/database/bay072
PMCID:
PMC6051438
11.
David Patterson, Dmitry Mozzherin, David Peter Shorthouse, Anne Thessen
Biodivers Data J. 2016; (4): e8080. Published online 2016 May 25. doi: 10.3897/BDJ.4.e8080
PMCID:
PMC4910497
12.
Ariela Burg, Levy-Ontman Oshrat
Mar Drugs. 2015 Oct; 13(10): 6425–6439. Published online 2015 Oct 20. doi: 10.3390/md13106425
PMCID:
PMC4626698
13.
Shimpei Aikawa, Atsumi Nishida, Shih-Hsin Ho, Jo-Shu Chang, Tomohisa Hasunuma, Akihiko Kondo
Biotechnol Biofuels. 2014; 7: 88. Published online 2014 Jun 11. doi: 10.1186/1754-6834-7-88
PMCID:
PMC4067375
14.
Yongsung Lee, Chung Hyun Cho, Chanyoung Noh, Ji Hyun Yang, Seung In Park, Yu Min Lee, John A. West, Debashish Bhattacharya, Kyubong Jo, Hwan Su Yoon
Nat Commun. 2023; 14: 3363. Published online 2023 Jun 8. doi: 10.1038/s41467-023-39084-2
PMCID:
PMC10250338
15.
M. D. T. L. Gunathilaka
Mar Biotechnol (NY) 2023 May 27 : 1–13. doi: 10.1007/s10126-023-10214-7 [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10220335
16.
Priyanka Parmar, Raman Kumar, Yograj Neha, Vidyashankar Srivatsan
Front Plant Sci. 2023; 14: 1073546. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.3389/fpls.2023.1073546
PMCID:
PMC10101342
17.
Flora Tsvetanova, Dragomir Yankov
Microorganisms. 2022 Nov; 10(11): 2290. Published online 2022 Nov 18. doi: 10.3390/microorganisms10112290
PMCID:
PMC9693049
18.
Chulin Li, Houbo Wu, Wenzhou Xiang, Hualian Wu, Na Wang, Jiayi Wu, Tao Li
Foods. 2022 Jul; 11(14): 2069. Published online 2022 Jul 12. doi: 10.3390/foods11142069
PMCID:
PMC9318751
19.
Céline Laroche
Mar Drugs. 2022 May; 20(5): 336. Published online 2022 May 21. doi: 10.3390/md20050336
PMCID:
PMC9148076
20.
Tingting Li, Haiqiong Ma, Hong Li, Hao Tang, Jinwen Huang, Shiying Wei, Qingxia Yuan, Xiaohuo Shi, Chenghai Gao, Shunli Mi, Longyan Zhao, Shengping Zhong, Yonghong Liu
Molecules. 2022 May; 27(9): 3027. Published online 2022 May 8. doi: 10.3390/molecules27093027
PMCID:
PMC9102426

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center