U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 8

1.
Fredrick Munyao Mutie, Yuvenalis Morara Mbuni, Peninah Cheptoo Rono, Elijah Mbandi Mkala, John Mulinge Nzei, Methee Phumthum, Guang-Wan Hu, Qing-Feng Wang
Plants (Basel) 2023 Mar; 12(5): 1145. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.3390/plants12051145
PMCID:
PMC10005506
2.
David Fred Okot, Godwin Anywar, Jane Namukobe, Robert Byamukama
Trop Med Health. 2020; 48: 44. Published online 2020 Jun 5. doi: 10.1186/s41182-020-00229-4
PMCID:
PMC7273665
3.
Roseline Remans, Dan F. B. Flynn, Fabrice DeClerck, Willy Diru, Jessica Fanzo, Kaitlyn Gaynor, Isabel Lambrecht, Joseph Mudiope, Patrick K. Mutuo, Phelire Nkhoma, David Siriri, Clare Sullivan, Cheryl A. Palm
PLoS One. 2011; 6(6): e21235. Published online 2011 Jun 16. doi: 10.1371/journal.pone.0021235
PMCID:
PMC3116903
4.
Hongmei Miao, Lei Wang, Lingbo Qu, Hongyan Liu, Yamin Sun, Meiwang Le, Qiang Wang, Shuangling Wei, Yongzhan Zheng, Wenchao Lin, Yinghui Duan, Hengchun Cao, Songjin Xiong, Xuede Wang, Libin Wei, Chun Li, Qin Ma, Ming Ju, Ruihong Zhao, Guiting Li, Cong Mu, Qiuzhen Tian, Hongxian Mei, Tide Zhang, Tongmei Gao, Haiyang Zhang
Plant Commun. 2024 Jan 8; 5(1): 100729. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100729
PMCID:
PMC10811377
5.
Fabien Schultz, Leif‐Alexander Garbe
Pharmacol Res Perspect. 2023 Aug; 11(4): e01109. Published online 2023 Jul 27. doi: 10.1002/prp2.1109
PMCID:
PMC10375576
6.
Stephen Lutoti, Bruhan Kaggwa, Pakoyo Fadhiru Kamba, Jackson Mukonzo, Crispin Duncan Sesaazi, Esther Katuura
J Multidiscip Healthc. 2023; 16: 635–651. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.2147/JMDH.S387256
PMCID:
PMC10008314
7.
Fabien Schultz, Ogechi Favour Osuji, Anh Nguyen, Godwin Anywar, John R. Scheel, Guy Caljon, Luc Pieters, Leif-Alexander Garbe
Front Pharmacol. 2021; 12: 678535. Published online 2021 Jun 30. doi: 10.3389/fphar.2021.678535
PMCID:
PMC8278201
8.
Samuel Baker Obakiro, Ambrose Kiprop, Isaac Kowino, Elizabeth Kigondu, Mark Peter Odero, Timothy Omara, Lydia Bunalema
Trop Med Health. 2020; 48: 68. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1186/s41182-020-00256-1
PMCID:
PMC7427981

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center