U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Yang Zou, Xiaofan Wang, Xinwei Xu, Dan Yu
Ecol Evol. 2023 Apr; 13(4): e9989. Published online 2023 Apr 7. doi: 10.1002/ece3.9989
PMCID:
PMC10082167
2.
Ying-Gang Ruan, Shuo Yu, Zhang Shun-Hua, Qun-Jian Yin
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(2): 370–371. Published online 2022 Feb 15. doi: 10.1080/23802359.2021.2003261
PMCID:
PMC8856113
3.
Ruiting Gu, Yi Zhou, Xiaoyue Song, Shaochun Xu, Xiaomei Zhang, Haiying Lin, Shuai Xu, Shidong Yue, Shuyu Zhu
Front Plant Sci. 2018; 9: 221. Published online 2018 Mar 23. doi: 10.3389/fpls.2018.00221
PMCID:
PMC5876315
4.
Shuai Shang, Liangyu Li, Hui Xiao, Jun Chen, Yu Zang, Jun Wang, Xuexi Tang
Plants (Basel) 2023 Apr; 12(7): 1435. Published online 2023 Mar 24. doi: 10.3390/plants12071435
PMCID:
PMC10097283
5.
Jun Chen, Yu Zang, Shuai Shang, Zhibo Yang, Shuo Liang, Song Xue, Ying Wang, Xuexi Tang
BMC Plant Biol. 2023; 23: 104. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.1186/s12870-023-04119-9
PMCID:
PMC9945681
6.
Lu Feng, Ling Peng, Qian Cui, Hong-Jun Yang, Jin-Zhao Ma, Jing-Tao Liu
Front Plant Sci. 2022; 13: 946129. Published online 2022 Jul 6. doi: 10.3389/fpls.2022.946129
PMCID:
PMC9298660
7.
Ruiting Gu, Xiaoyue Song, Yi Zhou, Shaochun Xu, Shuai Xu, Shidong Yue, Yu Zhang, Xiaomei Zhang
Front Plant Sci. 2021; 12: 634199. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.3389/fpls.2021.634199
PMCID:
PMC8095395
8.
Lise Beirinckx, Bram Vanschoenwinkel, Ludwig Triest
Front Plant Sci. 2020; 11: 830. Published online 2020 Jul 10. doi: 10.3389/fpls.2020.00830
PMCID:
PMC7366321
9.
Shaochun Xu, Yi Zhou, Shuai Xu, Ruiting Gu, Shidong Yue, Yu Zhang, Xiaomei Zhang
Sci Rep. 2019; 9: 20249. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1038/s41598-019-56376-0
PMCID:
PMC6934746
10.
Shidong Yue, Yu Zhang, Yi Zhou, Shaochun Xu, Shuai Xu, Xiaomei Zhang, Ruiting Gu
Plant Methods. 2019; 15: 158. Published online 2019 Dec 26. doi: 10.1186/s13007-019-0541-6
PMCID:
PMC6931247
11.
Shuo Yu, Miao-Miao Shi, Kai Jiang
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 2916–2917. Published online 2019 Sep 5. doi: 10.1080/23802359.2019.1662746
PMCID:
PMC7706659

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center