U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 10

1.
Minghui Chen, Si-qian Jiao, Lihua Xie, Xining Geng, Shuaizheng Qi, Jianmin Fan, Shiping Cheng, Jiang Shi, Xibing Cao
Front Plant Sci. 2024; 15: 1260140. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.3389/fpls.2024.1260140
PMCID:
PMC10869631
2.
Zhengwu Dong, Donglei Mao, Mao Ye, Shengyu Li, Xiaodong Ma, Suiyunhao Liu
Sci Rep. 2022; 12: 16461. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.1038/s41598-022-20755-x
PMCID:
PMC9525648
3.
Hanli Dang, Wenqin Zhao, Tao Zhang, Yongxiang Cheng, Jianrui Dong, Li Zhuang
Front Microbiol. 2022; 13: 960594. Published online 2022 Aug 10. doi: 10.3389/fmicb.2022.960594
PMCID:
PMC9427191
4.
Jianguo Zhang, Xinwen Xu, Shengyu Li, Ying Zhao, Afeng Zhang, Tibin Zhang, Rui Jiang
PLoS One. 2016; 11(10): e0164106. Published online 2016 Oct 6. doi: 10.1371/journal.pone.0164106
PMCID:
PMC5053434
5.
Xiyong Wang, Qiumei Cao, Yan Wei
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 541–545. Published online 2023 May 11. doi: 10.1080/23802359.2023.2209215
PMCID:
PMC10177690
6.
Xin Zhao, Li-Juan Huang, Xiao-Fu Sun, Li-Li Zhao, Pu-Chang Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 785702. Published online 2022 Mar 2. doi: 10.3389/fpls.2022.785702
PMCID:
PMC8924449
7.
Wenqin Zhao, Hanli Dang, Tao Zhang, Jianrui Dong, Hongwei Chen, Wenjie Xiang
Ecol Evol. 2021 Dec; 11(23): 17260–17272. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.1002/ece3.8362
PMCID:
PMC8668756
8.
Xin-An Pang, Pei-Pei Jiao, Tian-Ge Yang, Hong Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(11): 3295–3296. Published online 2021 Oct 27. doi: 10.1080/23802359.2021.1990807
PMCID:
PMC8555549
9.
Zhihao Su, Bryce A. Richardson, Li Zhuo, Xiaolong Jiang, Wenjun Li, Xiaoshan Kang
AoB Plants. 2017 May; 9(3): plx016. Published online 2017 Apr 18. doi: 10.1093/aobpla/plx016
PMCID:
PMC5434794
10.
Li-Ren Guan, Zheng-Bin Zhou, Chang-Fa Jin, Qing Fu, Jun-Jie Chai
Infect Dis Poverty. 2016; 5: 15. Published online 2016 Feb 23. doi: 10.1186/s40249-016-0107-z
PMCID:
PMC4765030

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center