U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 5

1.
Xiao-hua Shi, Li-hui Mao, Guang-ying Ma, Liang Jin
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(11): 1263–1267. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1080/23802359.2023.2282225
PMCID:
PMC10769528
2.
Lu-Xian Liu, Ying-Xue Du, Ryan A. Folk, Shen-Yi Wang, Douglas E. Soltis, Fu-De Shang, Pan Li
Front Plant Sci. 2020; 11: 361. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.3389/fpls.2020.00361
PMCID:
PMC7193090
3.
Li Ao, Na Li, Azam Fardous Mohammad Safiul, Sha Li, Tinjuan Zhao, Jianlan Wang, Yuanchao Zou, Rui Li, Shixi Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(12): 1454–1458. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/23802359.2023.2294895
PMCID:
PMC10763838
4.
Ranran Yang, Rui Li, Meifang Dong, Luxian Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(5): 741–743. Published online 2022 May 3. doi: 10.1080/23802359.2022.2070040
PMCID:
PMC9090422
5.
Hengwu Ding, Ran Zhu, Jinxiu Dong, De Bi, Lan Jiang, Juhua Zeng, Qingyu Huang, Huan Liu, Wenzhong Xu, Longhua Wu, Xianzhao Kan
Plants (Basel) 2019 Oct; 8(10): 386. Published online 2019 Sep 29. doi: 10.3390/plants8100386
PMCID:
PMC6843225

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center