U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 104

1.
Qiu-Ping Jiang, Xian-Lin Guo, An-Qi Zhao, Xing Fan, Qing Li, Song-Dong Zhou, Xing-Jin He
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 907. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.3390/plants13060907
PMCID:
PMC10974901
2.
Tae-Hee Kim, Young-Ho Ha, Hiroaki Setoguchi, Kyung Choi, Sang-Chul Kim, Hyuk-Jin Kim
Genes (Basel) 2024 Mar; 15(3): 380. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3390/genes15030380
PMCID:
PMC10970243
3.
Li-Hua Wang, Xue-Min Xu, Yi He, Quan-Ru Liu
PhytoKeys. 2024; 237: 231–243. Published online 2024 Jan 31. doi: 10.3897/phytokeys.237.111977
PMCID:
PMC10851160
4.
Xueqing Chen, Xiaopeng Zhang, Wenkai Sun, Zhuangwei Hou, Bao Nie, Fengjiao Wang, Song Yang, Shourui Feng, Wei Li, Li Wang
Int J Mol Sci. 2023 Dec; 24(24): 17417. Published online 2023 Dec 13. doi: 10.3390/ijms242417417
PMCID:
PMC10743894
5.
Zhi Chao, Xiaoxi Hong, Xuena Xie, Rong Huang, Enwei Tian
Front Plant Sci. 2023; 14: 1294670. Published online 2023 Nov 27. doi: 10.3389/fpls.2023.1294670
PMCID:
PMC10715590
6.
Meruyert Amantayeva, Kaldanay Kozhanova, Gulnara Kadyrbayeva, Aigul Medeshova, Yerbolat Tulebayev, Moldir Zhandabayeva, Gulnur Yeleken, Zoya Allambergenova, Szilvia Czigle
Plants (Basel) 2023 Jul; 12(14): 2714. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.3390/plants12142714
PMCID:
PMC10384362
7.
Jing Zhou, Junmei Niu, Xinyue Wang, Jiarui Yue, Shilin Zhou, Zhenwen Liu
BMC Plant Biol. 2023; 23: 368. Published online 2023 Jul 25. doi: 10.1186/s12870-023-04376-8
PMCID:
PMC10367252
8.
Ali Khadivi, Farhad Mirheidari, Younes Moradi
Food Sci Nutr. 2023 Jul; 11(7): 3858–3874. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.1002/fsn3.3371
PMCID:
PMC10345681
9.
Long Weng, Yunhui Jiang, Yong Wang, Xuemei Zhang, Ping Zhou, Mei Wu, Hongzhe Li, Hang Sun, Shaotian Chen
BMC Plant Biol. 2023; 23: 284. Published online 2023 May 29. doi: 10.1186/s12870-023-04271-2
PMCID:
PMC10226202
10.
Chang Peng, Xian-Lin Guo, Song-Dong Zhou, Xing-Jin He
Front Plant Sci. 2023; 14: 1148303. Published online 2023 Mar 30. doi: 10.3389/fpls.2023.1148303
PMCID:
PMC10101341
11.
Xiaohui Liang, Junming Dong
Front Genet. 2023; 14: 1141194. Published online 2023 Mar 2. doi: 10.3389/fgene.2023.1141194
PMCID:
PMC10017999
12.
Ariadna Jazmín Ortega-Lozano, Estefani Yaquelin Hernández-Cruz, Tania Gómez-Sierra, José Pedraza-Chaverri
Antibiotics (Basel) 2023 Feb; 12(2): 325. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3390/antibiotics12020325
PMCID:
PMC9952462
13.
Qiu-Ping Jiang, Megan Price, Xiang-Yi Zhang, Xing-Jin He
PhytoKeys. 2022; 213: 79–93. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.3897/phytokeys.213.83632
PMCID:
PMC9836542
14.
Jing Zhou, Junmei Niu, Xinyue Wang, Shilin Zhou, Zhenwen Liu
PhytoKeys. 2022; 212: 1–11. Published online 2022 Oct 24. doi: 10.3897/phytokeys.212.94280
PMCID:
PMC9836469
15.
Paweł Kwiatkowski, Otakar Šída, Jacek Urbaniak
PhytoKeys. 2022; 213: 111–118. Published online 2022 Nov 14. doi: 10.3897/phytokeys.213.94302
PMCID:
PMC9836423
16.
Jing Cai, Huan-Huan Qin, Jia-Qing Lei, Chang-Kun Liu, Xing-Jin He, Song-Dong Zhou
BMC Plant Biol. 2022; 22: 534. Published online 2022 Nov 16. doi: 10.1186/s12870-022-03919-9
PMCID:
PMC9667662
17.
Dariusz Kadluczka, Elwira Sliwinska, Ewa Grzebelus
BMC Plant Biol. 2022; 22: 382. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.1186/s12870-022-03743-1
PMCID:
PMC9341078
18.
Shanyong Yi, Haibo Lu, Wei Wang, Guanglin Wang, Tao Xu, Mingzhi Li, Fangli Gu, Cunwu Chen, Bangxing Han, Dong Liu
Genes (Basel) 2022 May; 13(5): 931. Published online 2022 May 23. doi: 10.3390/genes13050931
PMCID:
PMC9141249
19.
T. Sangeetha, K. Syed Ibrahim, S. Deepa, B. Balamuralikrishnan, M. Arun, S. Velayuthaprabhu, K. M. Saradhadevi, A. Vijaya Anand
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 7359081. Published online 2022 Apr 30. doi: 10.1155/2022/7359081
PMCID:
PMC9078780
20.
Jakub Baczyński, Hervé Sauquet, Krzysztof Spalik
Am J Bot. 2022 Mar; 109(3): 437–455. Published online 2022 Mar 20. doi: 10.1002/ajb2.1819
PMCID:
PMC9310750

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center