U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 12

1.
Dinh Thi Lam, Taro Kataoka, Hiroki Yamagishi, Guoping Sun, Tetsuro Udatsu, Katsunori Tanaka, Ryuji Ishikawa
Ecol Evol. 2024 Feb; 14(2): e10925. Published online 2024 Feb 7. doi: 10.1002/ece3.10925
PMCID:
PMC10850921
2.
Xinyi Zhang, Yang Chen, Lingyun Wang, Ye Yuan, Mingya Fang, Lin Shi, Ruisen Lu, Hans Peter Comes, Yazhen Ma, Yuanyuan Chen, Guizhou Huang, Yongfeng Zhou, Zhaisheng Zheng, Yingxiong Qiu
Hortic Res. 2023 Nov; 10(11): uhad203. Published online 2023 Oct 13. doi: 10.1093/hr/uhad203
PMCID:
PMC10689057
3.
Yixing Zhang, Yutao Wang, Zhongze Zhou
PLoS One. 2021; 16(5): e0252100. Published online 2021 May 26. doi: 10.1371/journal.pone.0252100
PMCID:
PMC8153418
4.
Yi Guo, Rubi Wu, Guoping Sun, Yunfei Zheng, Benjamin T. Fuller
Sci Rep. 2017; 7: 16206. Published online 2017 Nov 24. doi: 10.1038/s41598-017-15881-w
PMCID:
PMC5701232
5.
Mengyuan Zhu, Guangwei Zhu, Leena Nurminen, Tingfeng Wu, Jianming Deng, Yunlin Zhang, Boqiang Qin, Anne-Mari Ventelä
PLoS One. 2015; 10(6): e0127915. Published online 2015 Jun 1. doi: 10.1371/journal.pone.0127915
PMCID:
PMC4452177
6.
Minghao Qu, Xiangrong Fan, Chenlu Hao, Yi Zheng, Sumin Guo, Sen Wang, Wei Li, Yanqin Xu, Lei Gao, Yuanyuan Chen
Sci Data. 2023; 10: 407. Published online 2023 Jun 24. doi: 10.1038/s41597-023-02270-4
PMCID:
PMC10290653
7.
Ji-Hui Wen, Bing-Yao Li, Hong-Yu Xiao, Cai-Ying Gong, An-Guo Gao, Yan-Hong Wang, De-Liang Li, Hong-Yuan Zeng, You-Zhi Li, Gui-Xiang Yuan, Hui Fu, Ai-Ping Wu
Plants (Basel) 2023 Mar; 12(5): 1193. Published online 2023 Mar 6. doi: 10.3390/plants12051193
PMCID:
PMC10007199
8.
Xiangrong Fan, Wuchao Wang, Godfrey K. Wagutu, Wei Li, Xiuling Li, Yuanyuan Chen
BMC Plant Biol. 2022; 22: 230. Published online 2022 May 5. doi: 10.1186/s12870-022-03608-7
PMCID:
PMC9069798
9.
Wuchao Wang, Xiangrong Fan, Xiuling Li, Yuanyuan Chen
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(6): 1732–1733. Published online 2021 Jun 2. doi: 10.1080/23802359.2021.1930601
PMCID:
PMC8174476
10.
Xiaolong Huang, Xuan Xu, Baohua Guan, Shuailing Liu, Hongmin Xie, Qisheng Li, Kuanyi Li
Front Plant Sci. 2020; 11: 513788. Published online 2020 Nov 12. doi: 10.3389/fpls.2020.513788
PMCID:
PMC7688627
11.
Yin Zhang, Hualin Xu, Hui Chen, Fei Wang, Huyin Huai
J Ethnobiol Ethnomed. 2014; 10: 72. Published online 2014 Oct 15. doi: 10.1186/1746-4269-10-72
PMCID:
PMC4210556
12.
Takeshi Osawa, Kazunori Kohyama, Hiromune Mitsuhashi
PLoS One. 2013; 8(11): e79978. Published online 2013 Nov 8. doi: 10.1371/journal.pone.0079978
PMCID:
PMC3832657

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center