U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 15

1.
Carmen Gloria Ossa, Daniela Aros-Mualin, María Isabel Mujica, Fernanda Pérez
Front Plant Sci. 2021; 12: 763446. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.3389/fpls.2021.763446
PMCID:
PMC8636672
2.
Ana Maria Gonzalez, Héctor A. Sato, Brigitte Marazzi
Plants (Basel) 2019 Mar; 8(3): 74. Published online 2019 Mar 22. doi: 10.3390/plants8030074
PMCID:
PMC6473523
3.
Qing Li, Shihua Yang, Yongqiang Li, Xiaofeng Xue, Yonghua Huang, Hengguo Luo, Yiming Zhang, Zhichao Lu
Molecules. 2018 Feb; 23(2): 359. Published online 2018 Feb 8. doi: 10.3390/molecules23020359
PMCID:
PMC6017001
4.
Ya Chee Lim, Rajan Rajabalaya, Sheba Rani David
Pharmacogn Rev. 2017 Jul-Dec; 11(22): 153–157. doi: 10.4103/phrev.phrev_16_17
PMCID:
PMC5628522
5.
Ya Chee Lim, Rajan Rajabalaya, Shirley Huan Fang Lee, Kushan U. Tennakoon, Quang-Vuong Le, Adi Idris, Ihsan N. Zulkipli, Natasha Keasberry, Sheba R. David
Molecules. 2016 Aug; 21(8): 1048. Published online 2016 Aug 17. doi: 10.3390/molecules21081048
PMCID:
PMC6273404
6.
Seema Patel, Suryakanta Panda
3 Biotech. 2014 Feb; 4(1): 13–20. Published online 2013 Mar 7. doi: 10.1007/s13205-013-0124-6
PMCID:
PMC3909578
7.
Kenji Suetsugu, Atsushi Kawakita, Makoto Kato
Ann Bot. 2008 Jul; 102(1): 49–55. Published online 2008 May 20. doi: 10.1093/aob/mcn065
PMCID:
PMC2712424
8.
Degang Kong, Lu Wang, Yingshuo Niu, Lingmei Cheng, Bo Sang, Dan Wang, Jinli Tian, Wei Zhao, Xue Liu, Yueru Chen, Fulin Wang, Honglei Zhou, Ruyi Jia
Front Pharmacol. 2023; 14: 1096379. Published online 2023 Feb 2. doi: 10.3389/fphar.2023.1096379
PMCID:
PMC9934394
9.
Sebastián Cordero, Manuel López-Aliste, Francisca Gálvez, Francisco E. Fontúrbel
Biodivers Data J. 2022; 10: e90591. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.3897/BDJ.10.e90591
PMCID:
PMC9836566
10.
Luiza Teixeira-Costa, Charles C. Davis
Plant Physiol. 2021 Sep; 187(1): 32–51. Published online 2021 Jun 17. doi: 10.1093/plphys/kiab279
PMCID:
PMC8418411
11.
Laurence Fazan, Yi-Gang Song, Gregor Kozlowski
Plants (Basel) 2020 Nov; 9(11): 1593. Published online 2020 Nov 17. doi: 10.3390/plants9111593
PMCID:
PMC7698479
12.
Xiaoli Chen, Dongming Fang, Chenyu Wu, Bing Liu, Yang Liu, Sunil Kumar Sahu, Bo Song, Shuai Yang, Tuo Yang, Jinpu Wei, Xuebing Wang, Wen Zhang, Qiwu Xu, Huafeng Wang, Langxing Yuan, Xuezhu Liao, Lipeng Chen, Ziqiang Chen, Fu Yuan, Yue Chang, Lihua Lu, Huanming Yang, Jian Wang, Xun Xu, Xin Liu, Susann Wicke, Huan Liu
Genome Biol Evol. 2020 Jan; 12(1): 3663–3676. Published online 2019 Dec 17. doi: 10.1093/gbe/evz271
PMCID:
PMC6953812
13.
Friðgeir Grímsson, Guido W. Grimm, Reinhard Zetter
Grana. 2018; 57(1-2): 16–116. Published online 2017 Feb 20. doi: 10.1080/00173134.2016.1261939
PMCID:
PMC5771552
14.
Julia Naumann, Karsten Salomo, Joshua P. Der, Eric K. Wafula, Jay F. Bolin, Erika Maass, Lena Frenzke, Marie-Stéphanie Samain, Christoph Neinhuis, Claude W. dePamphilis, Stefan Wanke
PLoS One. 2013; 8(11): e79204. Published online 2013 Nov 12. doi: 10.1371/journal.pone.0079204
PMCID:
PMC3827129
15.
Benny Lemaire, Suzy Huysmans, Erik Smets, Vincent Merckx
J Plant Res. 2011; 124(5): 561–576. Published online 2010 Dec 25. doi: 10.1007/s10265-010-0395-5
PMCID:
PMC3159761

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center