U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 8

1.
Rehman Ali, Muhammad Rooman, Sakina Mussarat, Sadia Norin, Shandana Ali, Muhammad Adnan, Shahid Niaz Khan
Front Pharmacol. 2021; 12: 644027. Published online 2021 May 10. doi: 10.3389/fphar.2021.644027
PMCID:
PMC8141741
2.
Fan Yang, Erping Long, Juhua Wen, Lei Cao, Chengcheng Zhu, Huanxin Hu, Ying Ruan, Kamolnetr Okanurak, Huiling Hu, Xiaoxia Wei, Xiangyun Yang, Chaofan Wang, Limei Zhang, Xiaoying Wang, Pengyu Ji, Huanqin Zheng, Zhongdao Wu, Zhiyue Lv
Parasit Vectors. 2014; 7: 407. Published online 2014 Aug 29. doi: 10.1186/1756-3305-7-407
PMCID:
PMC4158126
3.
Sujogya Kumar Panda, Marijn Daemen, Gunanidhi Sahoo, Walter Luyten
Molecules. 2022 Dec; 27(23): 8327. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.3390/molecules27238327
PMCID:
PMC9735941
4.
Ling-Yun Chen, Bei Lu, Diego F. Morales-Briones, Michael L. Moody, Fan Liu, Guang-Wan Hu, Chien-Hsun Huang, Jin-Ming Chen, Qing-Feng Wang
Mol Biol Evol. 2022 May; 39(5): msac079. Published online 2022 Apr 19. doi: 10.1093/molbev/msac079
PMCID:
PMC9070837
5.
Annick Barre, Yves Bourne, Els J. M. Van Damme, Pierre Rougé
Int J Mol Sci. 2019 Jan; 20(2): 254. Published online 2019 Jan 10. doi: 10.3390/ijms20020254
PMCID:
PMC6359319
6.
Xian Qiong Liu, Hao Wu, Hong Li Yu, Teng Fei Zhao, Yao Zong Pan, Run Jun Shi
Molecules. 2011 Nov; 16(11): 9480–9494. Published online 2011 Nov 14. doi: 10.3390/molecules16119480
PMCID:
PMC6264375
7.
Carmen Formisano, Felice Senatore, Giovanna Della Porta, Mariarosa Scognamiglio, Maurizio Bruno, Antonella Maggio, Sergio Rosselli, Pietro Zito, Maurizio Sajeva
Molecules. 2009 Nov; 14(11): 4597–4613. Published online 2009 Nov 11. doi: 10.3390/molecules14114597
PMCID:
PMC6254730
8.
Els J. M. Van Damme, Sachiko Nakamura-Tsuruta, David F. Smith, Maté Ongenaert, Harry C. Winter, Pierre Rougé, Irwin J. Goldstein, Hanqing Mo, Junko Kominami, Raphaël Culerrier, Annick Barre, Jun Hirabayashi, Willy J. Peumans
Biochem J. 2007 May 15; 404(Pt 1): 51–61. Prepublished online 2007 Feb 8. Published online 2007 Apr 26. doi: 10.1042/BJ20061819
PMCID:
PMC1868831

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center