U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 4

1.
Qiumei Cao, Yan Wei, Wenjun Li, Ying Feng, Ozodbek S. Abduraimov
Plants (Basel) 2023 Nov; 12(22): 3915. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.3390/plants12223915
PMCID:
PMC10675357
2.
Yi Wang, Junsen Cheng, Wei Jiang, Shu Chen
PeerJ. 2022; 10: e14580. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.7717/peerj.14580
PMCID:
PMC9774014
3.
Jian Zhao, Hu Liu, Kai Liu, Hao Li, Yulong Peng, Jing Liu, Xiaobin Han, Xin Liu, Liangtong Yao, Qihui Hou, Chengqiang Wang, Yanqin Ding, Binghai Du
Microbiol Resour Announc. 2019 Feb; 8(8): e01217-18. Published online 2019 Feb 21. doi: 10.1128/MRA.01217-18
PMCID:
PMC6386565
4.
Beibei Wang, Hu Liu, Hailin Ma, Chengqiang Wang, Kai Liu, Yuhuan Li, Qihui Hou, Ruofei Ge, Tongrui Zhang, Fangchun Liu, Jinjin Ma, Yun Wang, Haide Wang, Baochao Xu, Gan Yao, Wenfeng Xu, Lingchao Fan, Yanqin Ding, Binghai Du
Genome Announc. 2017 Jun; 5(24): e00505-17. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1128/genomeA.00505-17
PMCID:
PMC5473263

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center