U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 27

1.
Jia Yuan Ye, Wen Hao Tian, Chong Wei Jin
Stress Biol. 2022 Dec; 2(1): 4. Published online 2022 Jan 7. doi: 10.1007/s44154-021-00030-1
PMCID:
PMC10441927
2.
Guoliang Li, Xu Chang, Yi Dong, Mingquan Wang, Jianfei Yang, Guanghui Hu, Jin Shumei
Plant Signal Behav. 2023; 18(1): 2163342. Published online 2023 Jan 16. doi: 10.1080/15592324.2022.2163342
PMCID:
PMC9851203
3.
Zaiga Landorfa-Svalbe, Una Andersone-Ozola, Gederts Ievinsh
Plants (Basel) 2023 Jan; 12(1): 92. Published online 2022 Dec 24. doi: 10.3390/plants12010092
PMCID:
PMC9823408
4.
Wancong Yu, Wenwen Wu, Nan Zhang, Luping Wang, Yiheng Wang, Bo Wang, Qingkuo Lan, Yong Wang
Biology (Basel) 2022 Sep; 11(9): 1273. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.3390/biology11091273
PMCID:
PMC9495733
5.
Minghao Shao, Jinglong Fan, Jinbiao Ma, Lei Wang
Front Plant Sci. 2022; 13: 934959. Published online 2022 Aug 17. doi: 10.3389/fpls.2022.934959
PMCID:
PMC9432852
6.
Marta María Calvo, Ana Belén Martín-Diana, Daniel Rico, María Elvira López-Caballero, Oscar Martínez-Álvarez
Foods. 2022 Jun; 11(11): 1581. Published online 2022 May 27. doi: 10.3390/foods11111581
PMCID:
PMC9180490
7.
Shersingh Joseph Tumber‐Dávila, H. Jochen Schenk, Enzai Du, Robert B. Jackson
New Phytol. 2022 Aug; 235(3): 1032–1056. Published online 2022 Mar 8. doi: 10.1111/nph.18031
PMCID:
PMC9311740
8.
Jianrong Guo, Lili Liu, Ming Du, Huaying Tian, Baoshan Wang
Front Plant Sci. 2020; 11: 602427. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.3389/fpls.2020.602427
PMCID:
PMC7767863
9.
Fang Yuan, Jianrong Guo, Sergey Shabala, Baoshan Wang
Front Plant Sci. 2018; 9: 1954. Published online 2019 Jan 9. doi: 10.3389/fpls.2018.01954
PMCID:
PMC6334627
10.
Islamudin Ahmad, Arry Yanuar, Kamarza Mulia, Abdul Mun’im
Pharmacogn Rev. 2017 Jan-Jun; 11(21): 1–7. doi: 10.4103/phrev.phrev_45_16
PMCID:
PMC5414448
11.
Jie Song, Baoshan Wang
Ann Bot. 2015 Feb; 115(3): 541–553. Published online 2014 Oct 6. doi: 10.1093/aob/mcu194
PMCID:
PMC4332605
12.
Susana Redondo-Gómez, Enrique Mateos-Naranjo, Jesús Cambrollé, Teresa Luque, M. Enrique Figueroa, Anthony J. Davy
Ann Bot. 2008 Jul; 102(1): 103–112. Published online 2008 May 7. doi: 10.1093/aob/mcn069
PMCID:
PMC2712427
13.
JIE SONG, GU FENG, CHANGYAN TIAN, FUSUO ZHANG
Ann Bot. 2005 Sep; 96(3): 399–405. Published online 2005 Jul 7. doi: 10.1093/aob/mci196
PMCID:
PMC4246778
14.
Meri Barbafieri, Francesca Bretzel, Andrea Scartazza, Daniela Di Baccio, Irene Rosellini, Martina Grifoni, Roberto Pini, Alice Clementi, Elisabetta Franchi
Plants (Basel) 2023 May; 12(9): 1737. Published online 2023 Apr 22. doi: 10.3390/plants12091737
PMCID:
PMC10181242
15.
Yanlin Hu, Xueli Ren, Jiayin Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2022; 7(9): 1594–1596. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1080/23802359.2022.2115322
PMCID:
PMC9448367
16.
Jing Cao, Xiaorong Li, Ling Chen, Meixiang He, Haiyan Lan
Front Plant Sci. 2022; 13: 844430. Published online 2022 Jun 6. doi: 10.3389/fpls.2022.844430
PMCID:
PMC9208309
17.
Han Meng Teo, Aziz A., Wahizatul A. A., Kesaven Bhubalan, Siti Nordahliawate M. S., Muhamad Syazlie C. I., Lee Chuen Ng
Microorganisms. 2022 Mar; 10(3): 657. Published online 2022 Mar 19. doi: 10.3390/microorganisms10030657
PMCID:
PMC8953261
18.
Salman A. A. Mohammed, Riaz A. Khan, Mahmoud Z. El-Readi, Abdul-Hamid Emwas, Salim Sioud, Benjamin G. Poulson, Mariusz Jaremko, Hussein M. Eldeeb, Mohsen S. Al-Omar, Hamdoon A. Mohammed
Plants (Basel) 2020 Oct; 9(10): 1291. Published online 2020 Sep 29. doi: 10.3390/plants9101291
PMCID:
PMC7601535
19.
Natalia Raddatz, Laura Morales de los Ríos, Marika Lindahl, Francisco J. Quintero, José M. Pardo
Front Plant Sci. 2020; 11: 247. Published online 2020 Mar 6. doi: 10.3389/fpls.2020.00247
PMCID:
PMC7067972
20.
Fang Yuan, Yanyu Xu, Bingying Leng, Baoshan Wang
Open Life Sci. 2019 Jan; 14: 191–200. Published online 2019 Jun 24. doi: 10.1515/biol-2019-0021
PMCID:
PMC7874760

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center