U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 708

1.
Salyoc Tapia-Rojas, Marlon García-Paitán, Jorge Del Rosario-Chavarri, Alexei Santiani, Santiago Alvarez-Vega, José Amiel-Pérez, Ana Mayanga-Herrera
Saudi J Biol Sci. 2024 Jun; 31(6): 104000. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1016/j.sjbs.2024.104000
PMCID:
PMC11066463
2.
Abenezer Wendimu, Elias Bojago, Yitbarek Abrham
BMC Vet Res. 2024; 20: 166. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1186/s12917-024-04019-6
PMCID:
PMC11059770
3.
Eliseo B. Suarez, Miguel Mellado, Marcos Luna, Eloy A. Lozano, Guadalupe Calderon, Yesenia Angel, Oscar Angel, Mayra L. Medina, José E. García
Animals (Basel) 2024 Apr; 14(8): 1230. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3390/ani14081230
PMCID:
PMC11047681
4.
Endalkachew Seraw, Yirgalem Melkamu, Getinet Masresha
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 43. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1186/s13002-024-00678-9
PMCID:
PMC11025143
5.
Lan Yao, Yan Yang, Xue-Li Zhao, Qiu-Ping Wang, Huan-Chong Wang
PhytoKeys. 2024; 241: 91–101. Published online 2024 Apr 9. doi: 10.3897/phytokeys.241.120230
PMCID:
PMC11024515
6.
Crystal M. Tomlin, Sitaram Rajaraman, Jeanne Theresa Sebesta, Anne-Cathrine Scheen, Mika Bendiksby, Yee Wen Low, Jarkko Salojärvi, Todd P. Michael, Victor A. Albert, Charlotte Lindqvist
Nat Commun. 2024; 15: 3109. Published online 2024 Apr 10. doi: 10.1038/s41467-024-47247-y
PMCID:
PMC11006916
7.
Zhichao Xu, Shanshan Chen, Yalin Wang, Ya Tian, Xiaotong Wang, Tianyi Xin, Zishan Li, Xin Hua, Shengnan Tan, Wei Sun, Xiangdong Pu, Hui Yao, Ranran Gao, Jingyuan Song
Acta Pharm Sin B. 2024 Apr; 14(4): 1878–1891. Published online 2023 Dec 27. doi: 10.1016/j.apsb.2023.12.013
PMCID:
PMC10985130
8.
Mengchao Tan, Ranran Lian, Hongyan Ruan, Xuhui Liang
Animals (Basel) 2024 Mar; 14(5): 720. Published online 2024 Feb 25. doi: 10.3390/ani14050720
PMCID:
PMC10930918
9.
Asma Ghazzy, Hamdi Nsairat, Rana Said, Obada A. Sibai, Aseel AbuRuman, Alaa S. Shraim, Afnan Al hunaiti
Nanoscale Adv. 2024 Mar 12; 6(6): 1611–1642. Published online 2024 Feb 19. doi: 10.1039/d3na00903c
PMCID:
PMC10929596
10.
Katheeja R, Manish S, Ilangovar IGK, Selvaraj J, Vasugi S
Cureus. 2024 Jan; 16(1): e52661. Published online 2024 Jan 21. doi: 10.7759/cureus.52661
PMCID:
PMC10877220
11.
Xinyue Yang, Pingping Zeng, Jin Wen, Chuanlin Wang, Liangyuan Yao, Min He
Chin Herb Med. 2024 Jan; 16(1): 27–41. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1016/j.chmed.2023.07.001
PMCID:
PMC10874776
12.
Qi Qian, Jiarong Cui, Yuanyuan Miao, Xiaofang Xu, Huiying Gao, Hongxing Xu, Zhongxian Lu, Pingyang Zhu
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 185. Published online 2024 Jan 10. doi: 10.3390/plants13020185
PMCID:
PMC10819770
13.
Michalis K. Stefanakis, Olga St. Tsiftsoglou, Pavle Z. Mašković, Diamanto Lazari, Haralambos E. Katerinopoulos
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(2): 816. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.3390/ijms25020816
PMCID:
PMC10815138
14.
Zhuo Cheng, Shuyan Lin, Ziyi Wu, Chen Lin, Qing Zhang, Congli Xu, Jiahua Li, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 10. Published online 2024 Jan 15. doi: 10.1186/s13002-023-00638-9
PMCID:
PMC10790445
15.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Pharm Biol. 2024; 62(1): 62–104. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/13880209.2023.2292261
PMCID:
PMC10763916
16.
Xiaofeng Long, Sailesh Ranjitkar, Anna Waldstein, Huan Wu, Qingqing Li, Yanfei Geng
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 1. Published online 2024 Jan 2. doi: 10.1186/s13002-023-00645-w
PMCID:
PMC10763305
17.
Liam M. Crowley, Ryan Mitchell, University of Oxford and Wytham Woods Genome Acquisition Lab, Natural History Museum Genome Acquisition Lab, Darwin Tree of Life Barcoding collective, Wellcome Sanger Institute Tree of Life programme, Wellcome Sanger Institute Scientific Operations: DNA Pipelines collective, Tree of Life Core Informatics collective, Scarlett T. Weston, Karl R. Wotton, Darwin Tree of Life Consortium
Version 1. Wellcome Open Res. 2023; 8: 69. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.12688/wellcomeopenres.18897.1
PMCID:
PMC10620480
18.
Vinton Thompson, Claire Harkin, Alan J. A. Stewart
PLoS One. 2023; 18(10): e0291734. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1371/journal.pone.0291734
PMCID:
PMC10602594
19.
Fengmao Yang, Jia Ge, Yongjie Guo, Richard Olmstead, Weibang Sun
Ann Bot. 2023 Jul 1; 132(1): 15–28. Published online 2023 Feb 1. doi: 10.1093/aob/mcad022
PMCID:
PMC10550280
20.
Jana Ryparova Kvirencova, Klara Navratilova, Vojtech Hrbek, Jana Hajslova
Anal Bioanal Chem. 2023; 415(23): 5723–5734. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1007/s00216-023-04853-x
PMCID:
PMC10474180

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center