U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 1813

1.
Yong‐Xin Liu, Chun‐Lin Shi, Tengfei Ma, Wubin Ding, Danyi Li, Tong Chen, Jingyuan Fu, Shuang‐Jiang Liu
Imeta. 2023 Feb; 2(1): e89. Published online 2023 Feb 13. doi: 10.1002/imt2.89
PMCID:
PMC10989791
2.
Masato Homma, Kiyono Uchida, Takatoshi Wakabayashi, Masaharu Mizutani, Hirosato Takikawa, Yukihiro Sugimoto
Front Plant Sci. 2024; 15: 1392212. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3389/fpls.2024.1392212
PMCID:
PMC11063326
3.
Nan Xia, Yuqian Tang, Mengying Tang, Weilin Quan, Zhanjiang Xu, Bowen Zhang, Yuxuan Xiao, Yonggang Ma
Front Plant Sci. 2024; 15: 1332788. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3389/fpls.2024.1332788
PMCID:
PMC11063322
4.
Yuanyu Shan, Jingling Li, Xinmei Duan, Xue Zhang, Jie Yu
BMC Genomics. 2024; 25: 422. Published online 2024 Apr 29. doi: 10.1186/s12864-024-10331-0
PMCID:
PMC11059650
5.
6.
Amal Boukteb, Kazuki Sato, Pamela Gan, Mohamed Kharrat, Hanen Sakouhi, Arisa Shibata, Ken Shirasu, Yasunori Ichihashi, Mariem Bouhadida
PLoS One. 2024; 19(4): e0301981. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.1371/journal.pone.0301981
PMCID:
PMC11020376
7.
Luís Carlos Fonseca Crespo, Pedro Cardoso, Jagoba Malumbres-Olarte, Fernando Pereira, Maria Romeiras, Alejandra Ros-Prieto, François Rigal, Paulo A. V. Borges
Biodivers Data J. 2024; 12: e115464. Published online 2024 Mar 28. doi: 10.3897/BDJ.12.e115464
PMCID:
PMC10998958
8.
James M. Bradley, Roger K. Butlin, Julie D. Scholes
BMC Plant Biol. 2024; 24: 251. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.1186/s12870-024-04935-7
PMCID:
PMC10998327
9.
Baizhi Chen, Yan Shi, Yuchen Sun, Lu Lu, Luyao Wang, Zijian Liu, Shifeng Cheng
aBIOTECH. 2024 Mar; 5(1): 71–93. Published online 2024 Jan 30. doi: 10.1007/s42994-023-00129-1
PMCID:
PMC10987475
10.
Qi Shang, Wandong Liu, Faith Leslie, Jiapei Yang, Mingmei Guo, Mingjiao Sun, Guangji Zhang, Qiang Zhang, Feihu Wang
Acta Pharm Sin B. 2024 Apr; 14(4): 1525–1541. Published online 2023 Dec 16. doi: 10.1016/j.apsb.2023.12.008
PMCID:
PMC10985040
11.
Meixiu Chen, Lu Zhang, Zhaoqun Yao, Xiaolei Cao, Qianqian Ma, Siyu Chen, Xuekun Zhang, Sifeng Zhao
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 869. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3390/plants13060869
PMCID:
PMC10974318
12.
Yedra Vieites-Álvarez, Manuel J. Reigosa, Adela M. Sánchez-Moreiras
Front Plant Sci. 2024; 15: 1354672. Published online 2024 Mar 6. doi: 10.3389/fpls.2024.1354672
PMCID:
PMC10950947
13.
Mohamed Atia, Wenjun Jiang, Khalid Sedeek, Haroon Butt, Magdy Mahfouz
Plant Cell Rep. 2024; 43(4): 98. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.1007/s00299-024-03183-1
PMCID:
PMC10944814
14.
Tao Zhang, Lei Xu, Xiaowei Guo, Honglin Tao, Yue Liu, Xianfeng Liu, Yi Zhang, Xianli Meng
J Pharm Anal. 2024 Feb; 14(2): 157–176. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1016/j.jpha.2023.09.001
PMCID:
PMC10921247
15.
I. Imtiaz, J. Schloss, A. Bugarcic
J Ayurveda Integr Med. 2024 Jan-Feb; 15(1): 100904. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1016/j.jaim.2024.100904
PMCID:
PMC10901831
16.
Zhongtang Li, Riming He, Jiahui Liu, Xiaoming Jin, Beibei Jiang, Yunlan Lao, Shudong Yang
BMC Complement Med Ther. 2024; 24: 101. Published online 2024 Feb 24. doi: 10.1186/s12906-024-04366-9
PMCID:
PMC10893720
17.
Chun Zou, Xin Zhang, Yongquan Xu, Junfeng Yin
Foods. 2024 Feb; 13(4): 545. Published online 2024 Feb 9. doi: 10.3390/foods13040545
PMCID:
PMC10887689
18.
Yu-He Yang, Chen-Xue Li, Ruo-Bing Zhang, Ying Shen, Xue-Jiao Xu, Qin-Ming Yu
Front Pharmacol. 2024; 15: 1348019. Published online 2024 Feb 8. doi: 10.3389/fphar.2024.1348019
PMCID:
PMC10883385
19.
Wen-Qian Duan, Ming-Chen Cai, Qi-Qi Ma, Peng Huang, Jia-Hui Zhang, Tian-Fu Wei, Dong Shang, Ai-Jing Leng, Jia-Lin Qu
Chin Med. 2024; 19: 29. Published online 2024 Feb 21. doi: 10.1186/s13020-024-00892-3
PMCID:
PMC10880223
20.
Xin Xin, Xiyu Cheng, Fanxin Zeng, Qing Xu, Lingling Hou
Int J Biol Sci. 2024; 20(4): 1436–1451. Published online 2024 Feb 4. doi: 10.7150/ijbs.89568
PMCID:
PMC10878151

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center