U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 49

1.
Vinton Thompson, Claire Harkin, Alan J. A. Stewart
PLoS One. 2023; 18(10): e0291734. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1371/journal.pone.0291734
PMCID:
PMC10602594
2.
Yang Feng, Xingzhu Yan, Fenggen Guo, Shiyi Wang, Zhengjie Liu, Wenhong Long
Plant Signal Behav. 2023; 18(1): 2250891. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.1080/15592324.2023.2250891
PMCID:
PMC10453985
3.
Mukesh Kumar, Veena Chaudhary, Ujjwal Sirohi, Arun Lal Srivastav
Environ Dev Sustain. 2023 May 29 : 1–46. doi: 10.1007/s10668-023-03376-w [Epub ahead of print]
PMCID:
PMC10225293
4.
Alexander P. Sukhorukov, Maya V. Nilova, Maria Kushunina, Yuri Mazei, Cornelia Klak
Front Plant Sci. 2023; 14: 1140069. Published online 2023 Mar 22. doi: 10.3389/fpls.2023.1140069
PMCID:
PMC10073613
5.
Hengchao Wang, Dong Xu, Sen Wang, Anqi Wang, Lihong Lei, Fan Jiang, Boyuan Yang, Lihua Yuan, Rong Chen, Yan Zhang, Wei Fan
DNA Res. 2023 Feb; 30(1): dsac050. Published online 2022 Dec 6. doi: 10.1093/dnares/dsac050
PMCID:
PMC9847342
6.
Jurene E. Kemp, Francismeire J. Telles, Mario Vallejo‐Marín
Ecol Evol. 2022 Apr; 12(4): e8784. Published online 2022 Apr 2. doi: 10.1002/ece3.8784
PMCID:
PMC8976283
7.
Qingzhu Hua, Canbin Chen, Fangfang Xie, Zhike Zhang, Rong Zhang, Jietang Zhao, Guibing Hu, Yonghua Qin
Genes (Basel) 2021 Dec; 12(12): 1858. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.3390/genes12121858
PMCID:
PMC8702118
8.
Jian-ye Chen, Fang-fang Xie, Yan-ze Cui, Can-bin Chen, Wang-jin Lu, Xiao-di Hu, Qing-zhu Hua, Jing Zhao, Zhi-jiang Wu, Dan Gao, Zhi-ke Zhang, Wen-kai Jiang, Qing-ming Sun, Gui-bing Hu, Yong-hua Qin
Hortic Res. 2021; 8: 164. Published online 2021 Jul 6. doi: 10.1038/s41438-021-00612-0
PMCID:
PMC8260669
9.
Hany S. Abd El-Raouf
Saudi J Biol Sci. 2021 Jan; 28(1): 512–522. Published online 2020 Oct 28. doi: 10.1016/j.sjbs.2020.10.036
PMCID:
PMC7783629
10.
Sandra Irmisch, Sharon Jancsik, Macaire M. S. Yuen, Lufiani L. Madilao, Jörg Bohlmann
Plant J. 2019 Dec; 100(5): 879–891. Published online 2019 Sep 16. doi: 10.1111/tpj.14493
PMCID:
PMC6899944
11.
Yuan Li, Xin-Lin Li, Chang-Jiang-Sheng Lai, Rui-Shan Wang, Li-Ping Kang, Ting Ma, Zhen-Hua Zhao, Wei Gao, Lu-Qi Huang
R Soc Open Sci. 2019 Jun; 6(6): 190150. Published online 2019 Jun 12. doi: 10.1098/rsos.190150
PMCID:
PMC6599797
12.
Min Jin, Xuehai Zhang, Mingchao Zhao, Min Deng, Yuanhao Du, Yang Zhou, Shouchuang Wang, Takayuki Tohge, Alisdair R. Fernie, Lothar Willmitzer, Yariv Brotman, Jianbing Yan, Weiwei Wen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 17. Published online 2017 Jan 18. doi: 10.1186/s12870-017-0972-z
PMCID:
PMC5242060
13.
Philip J. White, Helen C. Bowen, Martin R. Broadley, Hamed A. El‐Serehy, Konrad Neugebauer, Anna Taylor, Jacqueline A. Thompson, Gladys Wright
New Phytol. 2017 Apr; 214(1): 284–293. Published online 2016 Dec 5. doi: 10.1111/nph.14370
PMCID:
PMC5396351
14.
Tingjing Zhang, Jianqiang Liang, Panxue Wang, Ying Xu, Yutang Wang, Xinyuan Wei, Mingtao Fan
Sci Rep. 2016; 6: 35274. Published online 2016 Oct 12. doi: 10.1038/srep35274
PMCID:
PMC5059724
15.
Hua Qingzhu, Chen Chengjie, Chen Zhe, Chen Pengkun, Ma Yuewen, Wu Jingyu, Zheng Jian, Hu Guibing, Zhao Jietang, Qin Yonghua
Front Plant Sci. 2015; 6: 1179. Published online 2016 Jan 5. doi: 10.3389/fpls.2015.01179
PMCID:
PMC4700300
16.
Luis M Valente, Adam W Britton, Martyn P Powell, Alexander S T Papadopulos, Priscilla M Burgoyne, Vincent Savolainen
Bot J Linn Soc. 2014 Jan; 174(1): 110–129. Published online 2013 Dec 3. doi: 10.1111/boj.12117
PMCID:
PMC4373134
17.
María Lorena Falcone Ferreyra, Eduardo Rodriguez, María Isabel Casas, Guillermo Labadie, Erich Grotewold, Paula Casati
J Biol Chem. 2013 Nov 1; 288(44): 31678–31688. Published online 2013 Sep 17. doi: 10.1074/jbc.M113.510040
PMCID:
PMC3814763
18.
Wajid Waheed Bhat, Niha Dhar, Sumeer Razdan, Satiander Rana, Rukmankesh Mehra, Amit Nargotra, Rekha S. Dhar, Nasheeman Ashraf, Ram Vishwakarma, Surrinder K. Lattoo
PLoS One. 2013; 8(9): e73804. Published online 2013 Sep 16. doi: 10.1371/journal.pone.0073804
PMCID:
PMC3774767
19.
Chun Sui, Jie Zhang, Jianhe Wei, Shilin Chen, Ying Li, Jiesen Xu, Yue Jin, Caixiang Xie, Zhihui Gao, Hongjiang Chen, Chengmin Yang, Zheng Zhang, Yanhong Xu
BMC Genomics. 2011; 12: 539. Published online 2011 Nov 2. doi: 10.1186/1471-2164-12-539
PMCID:
PMC3219613
20.
Keiko Yonekura-Sakakibara, Atsushi Fukushima, Ryo Nakabayashi, Kousuke Hanada, Fumio Matsuda, Satoko Sugawara, Eri Inoue, Takashi Kuromori, Takuya Ito, Kazuo Shinozaki, Bunyapa Wangwattana, Mami Yamazaki, Kazuki Saito
Plant J. 2012 Jan; 69(1): 154–167. Published online 2011 Oct 14. doi: 10.1111/j.1365-313X.2011.04779.x
PMCID:
PMC3507004

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center