U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 27

1.
Yun-Yan Luo, Si-Tong Liu, Qi-Nan He, Ru-Dan Hong, Jun-Jie Zhu, Zhi-Qiong Ai, Jia-Xiang Yin
Pathogens. 2023 Jan; 12(1): 128. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3390/pathogens12010128
PMCID:
PMC9862787
2.
Zhihai He, Baogui Jiang, Lin Huang, Zongti Shao, Yun Zhang, Yuqiong Li, Ennian Pu, Xingde Duan, Hang Jiang, Jian Wang, Mingguo Yao, Fan Wang, Shuangshuang Bie, Michael E. von Fricken, Yi Sun, Yi Dong, Jiafu Jiang, Chunhong Du
Front Microbiol. 2022; 13: 876079. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fmicb.2022.876079
PMCID:
PMC9114702
3.
He Cai, Qing-Qing Wang, Xin-Xu Zhao, Qian-Qian Yao, Ning Wu, Jun-Sheng Zhang, Zhu Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(5): 1617–1620. Published online 2021 May 12. doi: 10.1080/23802359.2021.1926353
PMCID:
PMC8118456
4.
Wen Wang, Xian-Dan Lin, Hai-Lin Zhang, Miao-Ruo Wang, Xiao-Qing Guan, Edward C Holmes, Yong-Zhen Zhang
Virus Evol. 2020 Jul; 6(2): veaa078. Published online 2020 Nov 21. doi: 10.1093/ve/veaa078
PMCID:
PMC7665783
5.
Eugene W Schupp, Rafal Zwolak, Landon R Jones, Rebecca S Snell, Noelle G Beckman, Clare Aslan, Brittany R Cavazos, Edu Effiom, Evan C Fricke, Flavia Montaño-Centellas, John Poulsen, Onja H Razafindratsima, Manette E Sandor, Katriona Shea
AoB Plants. 2019 Dec; 11(6): plz067. Published online 2019 Dec 14. doi: 10.1093/aobpla/plz067
PMCID:
PMC6914678
6.
Masaharu Motokawa, Yi Wu, Masashi Harada, Yuta Shintaku, Xue-Long Jiang, Yu-Chun Li
Zool Res. 2018 Sep 18; 39(5): 348–355. Published online 2018 May 28. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.054
PMCID:
PMC6102681
7.
Pei-Ying Peng, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Ge Dong, Ti-Jun Qian, Feng Qin, Zhi-Hua Yang, Rong Fan
PLoS One. 2018; 13(1): e0189987. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1371/journal.pone.0189987
PMCID:
PMC5783360
8.
XIN-RONG CHEN, LI YE, JUN-WEN FAN, CHANG LI, FANG TANG, WEI LIU, LIN-ZHU REN, JIE-YING BAI
Epidemiol Infect. 2017 Oct; 145(13): 2704–2710. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1017/S0950268817001686
PMCID:
PMC9203429
9.
Guiqi Bi
Mitochondrial DNA B Resour. 2017; 2(2): 393–394. Published online 2017 Jul 7. doi: 10.1080/23802359.2017.1347905
PMCID:
PMC7800295
10.
Zhixin Wen, Yi Wu, Deyan Ge, Jilong Cheng, Yongbin Chang, Zhisong Yang, Lin Xia, Qisen Yang
BMC Ecol. 2017; 17: 17. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s12898-017-0128-x
PMCID:
PMC5397755
11.
Xing-Yi Ge, Wei-Hong Yang, Hong Pan, Ji-Hua Zhou, Xi Han, Guang-Jian Zhu, James S. Desmond, Peter Daszak, Zheng-Li Shi, Yun-Zhi Zhang
Virol J. 2016; 13: 27. Published online 2016 Feb 16. doi: 10.1186/s12985-016-0483-9
PMCID:
PMC4754816
12.
Bo Wang, Jin Chen, Richard T. Corlett
Sci Rep. 2014; 4: 4786. Published online 2014 Apr 24. doi: 10.1038/srep04786
PMCID:
PMC3998018
13.
Zhenxin Fan, Shaoying Liu, Yang Liu, Lihuan Liao, Xiuyue Zhang, Bisong Yue
PLoS One. 2012; 7(5): e38184. Published online 2012 May 30. doi: 10.1371/journal.pone.0038184
PMCID:
PMC3364228
14.
Yafang Liu, Bin Chen, Xinyan Lu, Shuang Liu, Dandan Jiang, Xuan Wang, Lin Yi, Rongyu Li, Quanfu Zhang, Lixian Wu, Xing Yang
Front Vet Sci. 2023; 10: 1250381. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.3389/fvets.2023.1250381
PMCID:
PMC10513422
15.
Shirley S.L. Lim, Danial Mazlan, Clarence K.W. Toh
Zool Stud. 2022; 61: e72. Published online 2022 Dec 14. doi: 10.6620/ZS.2022.61-72
PMCID:
PMC10064041
16.
Paulina Kozina, Joanna N. Izdebska, Rafał Łopucki
Insects. 2022 Feb; 13(2): 107. Published online 2022 Jan 18. doi: 10.3390/insects13020107
PMCID:
PMC8880364
17.
Alison E. Stout, Jean K. Millet, Michael J. Stanhope, Gary R. Whittaker
One Health. 2021 Dec; 13: 100282. Published online 2021 Jun 22. doi: 10.1016/j.onehlt.2021.100282
PMCID:
PMC8216856
18.
Man‐Yu Zhang, Chang‐Xiang Su, Chang‐Hu Lu
Ecol Evol. 2020 Jun; 10(12): 5293–5301. Published online 2020 Apr 29. doi: 10.1002/ece3.6273
PMCID:
PMC7319130
19.
Xifu Yang, Chuan Yan, Haifeng Gu, Zhibin Zhang
Ecol Lett. 2020 Jan; 23(1): 45–54. Published online 2019 Oct 20. doi: 10.1111/ele.13405
PMCID:
PMC6916184
20.
Shao-Ying Liu, Kai He, Shun-De Chen, Wei Jin, Robert W. Murphy, Ming-Kun Tang, Rui Liao, Feng-Jun Li
Zool Res. 2018 Sep 18; 39(5): 309–320. Published online 2018 Jun 19. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.053
PMCID:
PMC6102683

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center