U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 6

1.
Jingyi Yang, Zijin Wang, Ying Pan, Yanjun Zheng
Ecol Evol. 2023 Aug; 13(8): e10366. Published online 2023 Jul 31. doi: 10.1002/ece3.10366
PMCID:
PMC10388403
2.
Jianming Huang, Zhangjiang He, Jiankang Wang, Xingping Zha, Qing Xiao, Guihua Liu, Yongjie Li, Jichuan Kang
J Fungi (Basel) 2023 May; 9(5): 519. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.3390/jof9050519
PMCID:
PMC10219502
3.
Xueren Cao, Fang Li, Huan Xu, Huanling Li, Shujun Wang, Guo Wang, Jonathan S. West, Jiabao Wang
J Fungi (Basel) 2023 Nov; 9(11): 1042. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.3390/jof9111042
PMCID:
PMC10672147
4.
Qin Tan, Guido Schnabel, Chingchai Chaisiri, Liang-Fen Yin, Wei-Xiao Yin, Chao-Xi Luo
J Fungi (Basel) 2022 Mar; 8(3): 313. Published online 2022 Mar 18. doi: 10.3390/jof8030313
PMCID:
PMC8950351
5.
Zefen Yu, Xinwei Jiang, Hua Zheng, Hanbo Zhang, Min Qiao
J Fungi (Basel) 2022 Feb; 8(2): 185. Published online 2022 Feb 13. doi: 10.3390/jof8020185
PMCID:
PMC8879954
6.
Daniel Torres-Mendoza, Humberto E. Ortega, Luis Cubilla-Rios
J Fungi (Basel) 2020 Jun; 6(2): 58. Published online 2020 May 1. doi: 10.3390/jof6020058
PMCID:
PMC7344749

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center