U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 216

1.
Jianbing Hu, Chenchen Liu, Zezhen Du, Furong Guo, Dan Song, Nan Wang, Zhuangmin Wei, Jingdong Jiang, Zonghong Cao, Chunmei Shi, Siqi Zhang, Chenqiao Zhu, Peng Chen, Robert M. Larkin, Zongcheng Lin, Qiang Xu, Junli Ye, Xiuxin Deng, Maurice Bosch, Vernonica E. Franklin‐Tong, Lijun Chai
Plant Biotechnol J. 2024 May; 22(5): 1113–1131. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1111/pbi.14250
PMCID:
PMC11022811
2.
Jiali Wu, Xiongxiong Nan, Xin Zhang, Wendi Xu, Haijun Ma, Zijun Yang, Cuiping Wang
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(7): 959. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.3390/plants13070959
PMCID:
PMC11013074
3.
Tsubasa Shoji, Satoko Sugawara, Tetsuya Mori, Makoto Kobayashi, Miyako Kusano, Kazuki Saito
PNAS Nexus. 2023 Oct; 2(10): pgad326. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1093/pnasnexus/pgad326
PMCID:
PMC10619512
4.
Osamah Alisawi, Katja R. Richert-Pöggeler, J.S. (Pat) Heslop-Harrison, Trude Schwarzacher
Front Plant Sci. 2023; 14: 1232588. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.3389/fpls.2023.1232588
PMCID:
PMC10587573
5.
Buddhini Ranawaka, Jiyuan An, Michał T. Lorenc, Hyungtaek Jung, Maria Sulli, Giuseppe Aprea, Sally Roden, Victor Llaca, Satomi Hayashi, Leila Asadyar, Zacharie LeBlanc, Zuba Ahmed, Fatima Naim, Samanta Bolzan de Campos, Tal Cooper, Felipe F. de Felippes, Pengfei Dong, Silin Zhong, Victor Garcia-Carpintero, Diego Orzaez, Kevin J. Dudley, Aureliano Bombarely, Julia Bally, Christopher Winefield, Giovanni Giuliano, Peter M. Waterhouse
Nat Plants. 2023; 9(9): 1558–1571. Published online 2023 Aug 10. doi: 10.1038/s41477-023-01489-8
PMCID:
PMC10505560
6.
Xiao Lin, Yuxin Jia, Robert Heal, Maxim Prokchorchik, Maria Sindalovskaya, Andrea Olave-Achury, Moffat Makechemu, Sebastian Fairhead, Azka Noureen, Jung Heo, Kamil Witek, Matthew Smoker, Jodie Taylor, Ram-Krishna Shrestha, Yoonyoung Lee, Chunzhi Zhang, Soon Ju Park, Kee Hoon Sohn, Sanwen Huang, Jonathan D. G. Jones
Nat Genet. 2023; 55(9): 1579–1588. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.1038/s41588-023-01486-9
PMCID:
PMC10484786
7.
Chao Tang, Peng Wang, Xiaoxuan Zhu, Kaijie Qi, Zhihua Xie, Hao Zhang, Xiaoqiang Li, Hongru Gao, Tingting Gu, Chao Gu, Shan Li, Barend H J de Graaf, Shaoling Zhang, Juyou Wu
Plant Cell. 2023 Sep; 35(9): 3544–3565. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.1093/plcell/koad162
PMCID:
PMC10473231
8.
Shuaibin Wang, Junping Gao, Zhaowu Li, Kai Chen, Wenxuan Pu, Chen Feng
Front Plant Sci. 2023; 14: 1205683. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.3389/fpls.2023.1205683
PMCID:
PMC10421670
9.
Héléna Vassilieff, Andrew D. W. Geering, Nathalie Choisne, Pierre-Yves Teycheney, Florian Maumus
Biomolecules. 2023 Jul; 13(7): 1069. Published online 2023 Jul 3. doi: 10.3390/biom13071069
PMCID:
PMC10377300
10.
Gang Chen, Salma Mostafa, Zhaogeng Lu, Ran Du, Jiawen Cui, Yun Wang, Qinggang Liao, Jinkai Lu, Xinyu Mao, Bang Chang, Quan Gan, Li Wang, Zhichao Jia, Xiulian Yang, Yingfang Zhu, Jianbin Yan, Biao Jin
Genomics Proteomics Bioinformatics. 2023 Feb; 21(1): 127–149. Published online 2022 Dec 29. doi: 10.1016/j.gpb.2022.12.005
PMCID:
PMC10372924
11.
Yue Zhang, Wenchao Guo, Zhili Yuan, Zhen Song, Zhonghui Wang, Jinhui Gao, Weidong Fu, Guoliang Zhang
Sci Data. 2023; 10: 341. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1038/s41597-023-02247-3
PMCID:
PMC10235051
12.
Pamela Strazzer, Bets Verbree, Mattijs Bliek, Ronald Koes, Francesca M. Quattrocchio
Front Plant Sci. 2023; 14: 1129724. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.3389/fpls.2023.1129724
PMCID:
PMC10070740
13.
Zhaodan Chen, Fan Liu, Mengzhu Zeng, Lei Wang, Hanmei Liu, Yujing Sun, Lan Wang, Zhichao Zhang, Zhiyuan Chen, Yuanpeng Xu, Mingmei Zhang, Yeqiang Xia, Wenwu Ye, Suomeng Dong, Francine Govers, Yan Wang, Yuanchao Wang
Plant Cell. 2023 Apr; 35(4): 1186–1201. Published online 2023 Jan 10. doi: 10.1093/plcell/koad002
PMCID:
PMC10052394
14.
Aléxia G. Pereira, Sebastián Guzmán-Rodriguez, Loreta B. Freitas
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2278. Published online 2022 Dec 3. doi: 10.3390/genes13122278
PMCID:
PMC9778481
15.
Simeng Zhang, Fuhui Zhou, Zheng Liu, Xin Feng, Yashu Li, Pengfang Zhu
Hortic Res. 2022; 9: uhac219. Published online 2022 Sep 28. doi: 10.1093/hr/uhac219
PMCID:
PMC9720449
16.
Tian Tian, Yong-Jiang Wang, Jian-Ping Huang, Jie Li, Bingyan Xu, Yin Chen, Li Wang, Jing Yang, Yijun Yan, Sheng-Xiong Huang
Nat Commun. 2022; 13: 4994. Published online 2022 Aug 25. doi: 10.1038/s41467-022-32776-1
PMCID:
PMC9411544
17.
Zahra Zangishei, Maria Luz Annacondia, Heidrun Gundlach, Alena Didriksen, Julien Bruckmüller, Hooman Salari, Kirsten Krause, German Martinez
Plant Physiol. 2022 Oct; 190(2): 1242–1259. Published online 2022 Jul 21. doi: 10.1093/plphys/kiac331
PMCID:
PMC9516757
18.
Xing-Qi Huang, Renqiuguo Li, Jianxin Fu, Natalia Dudareva
Nat Commun. 2022; 13: 1352. Published online 2022 Mar 15. doi: 10.1038/s41467-022-28978-2
PMCID:
PMC8924275
19.
Miaoyu Song, Haomiao Wang, Huiqin Ma, Chuanlin Zheng
BMC Genomics. 2022; 23: 170. Published online 2022 Mar 2. doi: 10.1186/s12864-022-08420-z
PMCID:
PMC8889711
20.
Lucas C Wheeler, Joseph F Walker, Julienne Ng, Rocío Deanna, Amy Dunbar-Wallis, Alice Backes, Pedro H Pezzi, M Virginia Palchetti, Holly M Robertson, Andrew Monaghan, Loreta Brandão de Freitas, Gloria E Barboza, Edwige Moyroud, Stacey D Smith
Mol Biol Evol. 2022 Mar; 39(3): msac044. Published online 2022 Feb 25. doi: 10.1093/molbev/msac044
PMCID:
PMC8911815

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center