U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 40

1.
Anping Ding, Ruifeng Wang, Juan Liu, Wenna Meng, Yu Zhang, Guihong Chen, Gang Hu, Mingpu Tan, Zengxu Xiang
Plants (Basel) 2024 Mar; 13(6): 804. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.3390/plants13060804
PMCID:
PMC10975001
2.
Yan Bai, Rui Zou, Hongye Zhang, Jiaying Li, Tian Wu
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 196. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.3390/plants13020196
PMCID:
PMC10820056
3.
Vasily V. Ashapkin, Lyudmila I. Kutueva, Nadezhda I. Aleksandrushkina, Boris F. Vanyushin, Denitsa R. Teofanova, Lyuben I. Zagorchev
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2647. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.3390/ijms24032647
PMCID:
PMC9917227
4.
Argyrios Periferakis, Konstantinos Periferakis, Ioana Anca Badarau, Elena Madalina Petran, Delia Codruta Popa, Ana Caruntu, Raluca Simona Costache, Cristian Scheau, Constantin Caruntu, Daniel Octavian Costache
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 15054. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/ijms232315054
PMCID:
PMC9740324
5.
Gaurav Mudgal, Jaspreet Kaur, Kartar Chand, Manisha Parashar, Sanjoy K. Dhar, Gajendra B. Singh, Mayank A. Gururani
Biology (Basel) 2022 Nov; 11(11): 1645. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.3390/biology11111645
PMCID:
PMC9687506
6.
Guiwen Shi, Chaohua Yang, Qing Wang, Song Wang, Gaoju Wang, Rongguang Ao, Dejian Li
Front Bioeng Biotechnol. 2022; 10: 851561. Published online 2022 Feb 18. doi: 10.3389/fbioe.2022.851561
PMCID:
PMC8894853
7.
Chien-Chung Yang, Chuen-Mao Yang
J Inflamm Res. 2021; 14: 657–687. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.2147/JIR.S293135
PMCID:
PMC7940992
8.
Gina Porras, François Chassagne, James T. Lyles, Lewis Marquez, Micah Dettweiler, Akram M. Salam, Tharanga Samarakoon, Sarah Shabih, Darya Raschid Farrokhi, Cassandra L. Quave
Chem Rev.
Published in final edited form as: Chem Rev. 2021 Mar 24; 121(6): 3495–3560. Published online 2020 Nov 9. doi: 10.1021/acs.chemrev.0c00922
PMCID:
PMC8183567
9.
Lanlan Chen, Zaibiao Zhu, Qiaosheng Guo, Jun Guo, Zhigang Huang, Hui Zhang
PeerJ. 2020; 8: e9780. Published online 2020 Aug 19. doi: 10.7717/peerj.9780
PMCID:
PMC7443084
10.
Ken-ichi Kurotani, Takanori Wakatake, Yasunori Ichihashi, Koji Okayasu, Yu Sawai, Satoshi Ogawa, Songkui Cui, Takamasa Suzuki, Ken Shirasu, Michitaka Notaguchi
Commun Biol. 2020; 3: 407. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.1038/s42003-020-01143-5
PMCID:
PMC7393376
11.
Haroon Khan, Aini Pervaiz, Sebastiano Intagliata, Niranjan Das, Kalyan C. Nagulapalli Venkata, Atanas G. Atanasov, Agnieszka Najda, Seyed Mohammad Nabavi, Dongdong Wang, Valeria Pittalà, Anupam Bishayee
Daru. 2020 Jun; 28(1): 387–401. Published online 2020 Feb 14. doi: 10.1007/s40199-019-00319-7
PMCID:
PMC7214601
12.
Anna Pielach, Olivier Leroux, David S. Domozych, J. Paul Knox, Zoë A. Popper
Ann Bot. 2014 Oct; 114(6): 1359–1373. Published online 2014 Jul 14. doi: 10.1093/aob/mcu121
PMCID:
PMC4195557
13.
Huei-Jiun Su, Jer-Ming Hu
Ann Bot. 2012 Nov; 110(6): 1137–1147. Published online 2012 Sep 21. doi: 10.1093/aob/mcs197
PMCID:
PMC3478055
14.
Narumi Baba, Mantaro Hironaka, Takahiro Hosokawa, Hiromi Mukai, Shintaro Nomakuchi, Takatoshi Ueno
Biol Lett. 2011 Apr 23; 7(2): 194–196. Published online 2010 Sep 29. doi: 10.1098/rsbl.2010.0707
PMCID:
PMC3061161
15.
Kenji Suetsugu, Atsushi Kawakita, Makoto Kato
Ann Bot. 2008 Jul; 102(1): 49–55. Published online 2008 May 20. doi: 10.1093/aob/mcn065
PMCID:
PMC2712424
16.
Boyan Zhang, Bingrui Chen, Xinyu Zhou, Hui Zou, Detai Duan, Xiyuan Zhang, Xinxin Zhang
Sci Rep. 2024; 14: 6475. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.1038/s41598-024-57125-8
PMCID:
PMC10948812
17.
Juncheng Ma, Juanru Wei, Gang Chen, Xiaowei Yan, Hechun Sun, Ning Li
Pharm Biol. 2023; 61(1): 1446–1453. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1080/13880209.2023.2253841
PMCID:
PMC10486283
18.
Juanru Wei, Cong Zhang, Wei Ma, Juncheng Ma, Zhenzhen Liu, Fucai Ren, Ning Li
Infect Drug Resist. 2023; 16: 5091–5105. Published online 2023 Aug 8. doi: 10.2147/IDR.S425398
PMCID:
PMC10422991
19.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
20.
Ru Feng, Hongshuang Wei, Rong Xu, Sai Liu, Jianhe Wei, Kun Guo, Haili Qiao, Changqing Xu
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(9): 7968. Published online 2023 Apr 27. doi: 10.3390/ijms24097968
PMCID:
PMC10178529

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center