U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Sheikh Zain Ul Abidin, Raees Khan, Mushtaq Ahmad, Alain Cuerrier, Muhammad Zafar, Asad Ullah, Jabbar Khan, Asma Saeed, Wahidah H. Al-Qahtani, Mohsin Kazi
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(1): 39. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.3390/plants13010039
PMCID:
PMC10780817
2.
Baoshan Zhang, Ziyang Yu, Zhichao Xu, Baojiang Zheng
Plants (Basel) 2023 Feb; 12(4): 829. Published online 2023 Feb 13. doi: 10.3390/plants12040829
PMCID:
PMC9960833
3.
Yong Ge, Houyuan Lu, Can Wang, Xing Gao
Sci Rep. 2020; 10: 15577. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.1038/s41598-020-72547-w
PMCID:
PMC7512002
4.
Feifei Li, Jingxian Zhuo, Bo Liu, Devra Jarvis, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2015; 11: 23. Published online 2015 Mar 24. doi: 10.1186/s13002-015-0009-3
PMCID:
PMC4374410
5.
Olaf Czaja
Asian Med (Lieden)
Published in final edited form as: Asian Med (Lieden). 2015; 10(1-2): 36–89. doi: 10.1163/15734218-12341350
PMCID:
PMC5154374
6.
Xinyue Yang, Pingping Zeng, Jin Wen, Chuanlin Wang, Liangyuan Yao, Min He
Chin Herb Med. 2024 Jan; 16(1): 27–41. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1016/j.chmed.2023.07.001
PMCID:
PMC10874776
7.
Youyi Liu, Chuang Liu, Yuqing Lei, Jingrou Guo, Xingyi Chen, Minchen Wu
Int J Mol Sci. 2024 Jan; 25(1): 227. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.3390/ijms25010227
PMCID:
PMC10778596
8.
Chuang Liu, Yuqing Lei, Youyi Liu, Jingrou Guo, Xingyi Chen, Yifei Tang, Jun Dang, Minchen Wu
Antioxidants (Basel) 2023 Apr; 12(4): 835. Published online 2023 Mar 29. doi: 10.3390/antiox12040835
PMCID:
PMC10135234
9.
Qing Sun, Na Wang, Wenhua Xu, Huakun Zhou
Food Sci Nutr. 2021 Jun; 9(6): 2968–2984. Published online 2021 May 3. doi: 10.1002/fsn3.2256
PMCID:
PMC8194758
10.
Muhammad Asad Salim, Sailesh Ranjitkar, Robbie Hart, Tika Khan, Sajid Ali, Chandni Kiran, Asma Parveen, Zahra Batool, Shanila Bano, Jianchu Xu
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 6. Published online 2019 Jan 28. doi: 10.1186/s13002-018-0281-0
PMCID:
PMC6348662
11.
Zaheer Abbas, Shujaul Mulk Khan, Jan Alam, Sher Wali Khan, Arshad Mehmood Abbasi
J Ethnobiol Ethnomed. 2017; 13: 53. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1186/s13002-017-0172-9
PMCID:
PMC5613401

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center