U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 7

1.
Songping Zhao, Xuming Wang, Binbin V. Li, Liang Dou, Yingxun Liu, Siyu Yang, Ronghui Fan, Yong Jiang, Quan Li, Rui Liao, Miao Hu, Xuelong Jiang, Shaoying Liu, Shunde Chen
Ecol Evol. 2023 Nov; 13(11): e10628. Published online 2023 Nov 9. doi: 10.1002/ece3.10628
PMCID:
PMC10636494
2.
Yun-Yan Luo, Si-Tong Liu, Qi-Nan He, Ru-Dan Hong, Jun-Jie Zhu, Zhi-Qiong Ai, Jia-Xiang Yin
Pathogens. 2023 Jan; 12(1): 128. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3390/pathogens12010128
PMCID:
PMC9862787
3.
Juan-Xiu Zhou, Xian-Guo Guo, Wen-Yu Song, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Rong Fan, Ting Chen, Yan Lv, Peng-Wu Yin, Dao-Chao Jin
Animals (Basel) 2022 Nov; 12(22): 3217. Published online 2022 Nov 20. doi: 10.3390/ani12223217
PMCID:
PMC9686481
4.
Pei-Ying Peng, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Ge Dong, Ti-Jun Qian, Feng Qin, Zhi-Hua Yang, Rong Fan
PLoS One. 2018; 13(1): e0189987. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1371/journal.pone.0189987
PMCID:
PMC5783360
5.
XIN-RONG CHEN, LI YE, JUN-WEN FAN, CHANG LI, FANG TANG, WEI LIU, LIN-ZHU REN, JIE-YING BAI
Epidemiol Infect. 2017 Oct; 145(13): 2704–2710. Published online 2017 Aug 14. doi: 10.1017/S0950268817001686
PMCID:
PMC9203429
6.
Xing-Yi Ge, Wei-Hong Yang, Hong Pan, Ji-Hua Zhou, Xi Han, Guang-Jian Zhu, James S. Desmond, Peter Daszak, Zheng-Li Shi, Yun-Zhi Zhang
Virol J. 2016; 13: 27. Published online 2016 Feb 16. doi: 10.1186/s12985-016-0483-9
PMCID:
PMC4754816
7.
Yuanbao Du, Zhixin Wen, Jinlong Zhang, Xue Lv, Jilong Cheng, Deyan Ge, Lin Xia, Qisen Yang
Ecol Evol. 2017 Dec; 7(24): 10941–10951. Published online 2017 Nov 12. doi: 10.1002/ece3.3613
PMCID:
PMC5743695

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center