U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 10

1.
Shunde Chen, Jiao Qing, Zhu Liu, Yang Liu, Mingkun Tang, Robert W. Murphy, Yingting Pu, Xuming Wang, Keyi Tang, Keji Guo, Xuelong Jiang, Shaoying Liu
BMC Evol Biol. 2020; 20: 29. Published online 2020 Feb 14. doi: 10.1186/s12862-020-1588-8
PMCID:
PMC7023792
2.
Yan Lv, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin
Korean J Parasitol. 2018 Aug; 56(4): 313–324. Published online 2018 Aug 31. doi: 10.3347/kjp.2018.56.4.313
PMCID:
PMC6137299
3.
Alexei V. Abramov, Anna A. Bannikova, Viatcheslav V. Rozhnov
Zookeys. 2012; (207): 37–47. Published online 2012 Jul 11. doi: 10.3897/zookeys.207.3237
PMCID:
PMC3409683
4.
Hao Huang, Meng Fu, Peiyu Han, Hongmin Yin, Zi Yang, Yichen Kong, Bo Wang, Xinglou Yang, Tilian Ren, Yunzhi Zhang
Vaccines (Basel) 2023 Sep; 11(9): 1477. Published online 2023 Sep 12. doi: 10.3390/vaccines11091477
PMCID:
PMC10537480
5.
Yun-Yan Luo, Si-Tong Liu, Qi-Nan He, Ru-Dan Hong, Jun-Jie Zhu, Zhi-Qiong Ai, Jia-Xiang Yin
Pathogens. 2023 Jan; 12(1): 128. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.3390/pathogens12010128
PMCID:
PMC9862787
6.
Firdaus Mohd-Qawiem, Abdul Rahman Nawal-Amani, Farzee Faranieyza-Afiqah, Abd Rahaman Yasmin, Siti Suri Arshad, Mohamed Sohaimi Norfitriah, Saulol Hamid Nur-Fazila
Open Vet J. 2022 Nov-Dec; 12(6): 868–876. Published online 2022 Nov 20. doi: 10.5455/OVJ.2022.v12.i6.14
PMCID:
PMC9805762
7.
Zhihai He, Baogui Jiang, Lin Huang, Zongti Shao, Yun Zhang, Yuqiong Li, Ennian Pu, Xingde Duan, Hang Jiang, Jian Wang, Mingguo Yao, Fan Wang, Shuangshuang Bie, Michael E. von Fricken, Yi Sun, Yi Dong, Jiafu Jiang, Chunhong Du
Front Microbiol. 2022; 13: 876079. Published online 2022 May 4. doi: 10.3389/fmicb.2022.876079
PMCID:
PMC9114702
8.
Alexei Y. Kostygov, Anna Karnkowska, Jan Votýpka, Daria Tashyreva, Kacper Maciszewski, Vyacheslav Yurchenko, Julius Lukeš
Open Biol. 2021 Mar; 11(3): 200407. Published online March 10, 2021. doi: 10.1098/rsob.200407
PMCID:
PMC8061765
9.
Pei-Ying Peng, Xian-Guo Guo, Dao-Chao Jin, Wen-Ge Dong, Ti-Jun Qian, Feng Qin, Zhi-Hua Yang, Rong Fan
PLoS One. 2018; 13(1): e0189987. Published online 2018 Jan 24. doi: 10.1371/journal.pone.0189987
PMCID:
PMC5783360
10.
Zhiqiang Wu, Li Yang, Fan Yang, Xianwen Ren, Jinyong Jiang, Jie Dong, Lilian Sun, Yafang Zhu, Hongning Zhou, Qi Jin
Emerg Infect Dis. 2014 Jun; 20(6): 1064–1066. doi: 10.3201/eid2006.131022
PMCID:
PMC4036791

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center