U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 63

1.
Zijie Deng, Kerui Huang, Peng Xie, Suisui Xie, Ningyun Zhang, Hanbin Yin, Mo Ping, Yun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 598–602. Published online 2023 May 24. doi: 10.1080/23802359.2022.2160220
PMCID:
PMC10210845
2.
Haichuan Yu, Ting Lei, Xiaojie Su, Lu Zhang, Zhouzhou Feng, Mengya Dong, Zheyu Hou, Hong Guo, Jian Liu
Front Pharmacol. 2023; 14: 1139239. Published online 2023 Apr 6. doi: 10.3389/fphar.2023.1139239
PMCID:
PMC10117638
3.
Jingxuan Han, Lailiu Luo, Yicheng Wang, Shourong Wu, Vivi Kasim
Front Pharmacol. 2022; 13: 974775. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.3389/fphar.2022.974775
PMCID:
PMC9437267
4.
Dina A. I. Albadawi, Divyashree Ravishankar, Thomas M. Vallance, Ketan Patel, Helen M. I. Osborn, Sakthivel Vaiyapuri
Int J Mol Sci. 2022 Jan; 23(2): 605. Published online 2022 Jan 6. doi: 10.3390/ijms23020605
PMCID:
PMC8775512
5.
Fahadul Islam, Shabana Bibi, Atkia Farzana Khan Meem, Md. Mohaimenul Islam, Md. Saidur Rahaman, Sristy Bepary, Md. Mizanur Rahman, Md. Mominur Rahman, Amin Elzaki, Samih Kajoak, Hamid Osman, Mohamed ElSamani, Mayeen Uddin Khandaker, Abubakr M. Idris, Talha Bin Emran
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(23): 12638. Published online 2021 Nov 23. doi: 10.3390/ijms222312638
PMCID:
PMC8658031
6.
Didi Ma, Lijun Wang, Yibao Jin, Lifei Gu, Xiean Yu, Xueqing Xie, Guo Yin, Jue Wang, Kaishun Bi, Yi Lu, Tiejie Wang
Molecules. 2021 Nov; 26(22): 6855. Published online 2021 Nov 13. doi: 10.3390/molecules26226855
PMCID:
PMC8618991
7.
Alexander M. Zakharenko, Mayya P. Razgonova, Konstantin S. Pikula, Kirill S. Golokhvast
Biochem Res Int. 2021; 2021: 9957490. Published online 2021 Jul 6. doi: 10.1155/2021/9957490
PMCID:
PMC8279876
8.
Guoying Zhang, Yarong Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 222–223. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.1080/23802359.2020.1861561
PMCID:
PMC7832499
9.
Shaden A.M. Khalifa, Nermeen Yosri, Mohamed F. El-Mallah, Reem Ghonaim, Zhiming Guo, Syed Ghulam Musharraf, Ming Du, Alfi Khatib, Jianbo Xiao, Aamer Saeed, Haged H.R. El-Seedi, Chao Zhao, Thomas Efferth, Hesham R. El-Seedi
Phytomedicine. 2021 May; 85: 153311. Published online 2020 Aug 29. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153311
PMCID:
PMC7455571
10.
Ce Tang, Cheng-Cheng Zhao, Huan Yi, Zang-Jia Geng, Xin-Yue Wu, Yi Zhang, Ya Liu, Gang Fan
Front Pharmacol. 2020; 11: 976. Published online 2020 Jul 7. doi: 10.3389/fphar.2020.00976
PMCID:
PMC7381342
11.
Gulnara T. Sitpayeva, Gulmira M. Kudabayevа, Liliya A. Dimeyeva, Nadezhda G. Gemejiyeva, Polina V. Vesselova
Plant Divers. 2020 Feb; 42(1): 19–32. Published online 2019 Oct 31. doi: 10.1016/j.pld.2019.10.003
PMCID:
PMC7046504
12.
Wei Zhuang, Lifeng Yue, Xiaofang Dang, Fei Chen, Yuewen Gong, Xiaolan Lin, Yumin Luo
Aging Dis. 2019 Feb; 10(1): 134–146. Published online 2019 Feb 1. doi: 10.14336/AD.2018.0511
PMCID:
PMC6345333
13.
Zsuzsanna György, Endre G. Tóth, Norbert Incze, Bence Molnár, Mária Höhn
Ecol Evol. 2018 Dec; 8(23): 11508–11521. Published online 2018 Nov 23. doi: 10.1002/ece3.4589
PMCID:
PMC6303704
14.
Sławomir Lewicki, Ewa Skopińska-Różewska, Aleksandra Brewczyńska, Robert Zdanowski
J Immunol Res. 2017; 2017: 8081642. Published online 2017 Oct 30. doi: 10.1155/2017/8081642
PMCID:
PMC5682888
15.
Deng-Feng Xie, Min-Jie Li, Jin-Bo Tan, Megan Price, Qun-Ying Xiao, Song-Dong Zhou, Yan Yu, Xing-Jin He
PLoS One. 2017; 12(10): e0186378. Published online 2017 Oct 20. doi: 10.1371/journal.pone.0186378
PMCID:
PMC5650156
16.
Robert Zdanowski, Ewa Skopińska-Różewska, Jacek Wilczak, Anna Borecka, Aneta Lewicka, Sławomir Lewicki
Cent Eur J Immunol. 2017; 42(1): 17–23. Published online 2017 May 8. doi: 10.5114/ceji.2017.67314
PMCID:
PMC5470610
17.
Wei-Fan Hsu, Lee-Yan Sheen, Hung-Jen Lin, Hen-Hong Chang
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 6491420. Published online 2016 Oct 31. doi: 10.1155/2016/6491420
PMCID:
PMC5107852
18.
Shuling He, Kentian Zhao, Lingfa Ma, Jingjun Yang, Yuwei Chang, Muhammad Aqeel Ashraf
Saudi J Biol Sci. 2016 Mar; 23(2): 198–204. Published online 2015 Nov 22. doi: 10.1016/j.sjbs.2015.10.007
PMCID:
PMC4778585
19.
Dorota M. Radomska-Leśniewska, Piotr Skopiński, Barbara J. Bałan, Agata Białoszewska, Jarosław Jóźwiak, Dariusz Rokicki, Ewa Skopińska-Różewska, Anna Borecka, Agata Hevelke
Cent Eur J Immunol. 2015; 40(2): 249–262. Published online 2015 Aug 3. doi: 10.5114/ceji.2015.52839
PMCID:
PMC4637400
20.
Hsiu-Mei Chiang, Hsin-Chun Chen, Chin-Sheng Wu, Po-Yuan Wu, Kuo-Ching Wen
J Food Drug Anal. 2015; 23(3): 359–369. Published online 2015 May 29. doi: 10.1016/j.jfda.2015.04.007
PMCID:
PMC9351785

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center