U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 14

1.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
2.
Jianling You, Stephen C Lougheed, Yao Zhao, Guojie Zhang, Wensheng Liu, Fan Lu, Yuguo Wang, Wenju Zhang, Ji Yang, La Qiong, Zhiping Song
Ann Bot. 2022 Feb 1; 129(2): 185–200. Published online 2021 Oct 27. doi: 10.1093/aob/mcab133
PMCID:
PMC8796671
3.
Jian-Qiang Zhang, Da-Lv Zhong, Wei-Jie Song, Ruo-Wei Zhu, Wei-Yue Sun
Front Plant Sci. 2018; 9: 462. Published online 2018 Apr 10. doi: 10.3389/fpls.2018.00462
PMCID:
PMC5912201
4.
Eryuan Liang, Xiaoming Lu, Ping Ren, Xiaoxia Li, Liping Zhu, Dieter Eckstein
Ann Bot. 2012 Mar; 109(4): 721–728. Published online 2011 Dec 30. doi: 10.1093/aob/mcr315
PMCID:
PMC3286282
5.
Yan Hou, Anru Lou
PLoS One. 2011; 6(9): e24497. Published online 2011 Sep 1. doi: 10.1371/journal.pone.0024497
PMCID:
PMC3164725
6.
Kunzes Angmo, Bhupendra S. Adhikari, Rainer W. Bussmann, Gopal S. Rawat
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 34. Published online 2024 Mar 14. doi: 10.1186/s13002-024-00670-3
PMCID:
PMC10938689
7.
Yueyao Li, Jiaxiang Wang, Luqi Wang
Front Plant Sci. 2024; 15: 1293934. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.3389/fpls.2024.1293934
PMCID:
PMC10867192
8.
Muhammad Manzoor, Mushtaq Ahmad, Muhammad Zafar, Syed Waseem Gillani, Hamayun Shaheen, Andrea Pieroni, Abdullah Ahmed Al-Ghamdi, Mohamed Soliman Elshikh, Saddam Saqib, Trobjon Makhkamov, Khislat Khaydarov
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 56. Published online 2023 Nov 30. doi: 10.1186/s13002-023-00631-2
PMCID:
PMC10688143
9.
Fangwei Fu, Jiangrong Li, Yueyao Li, Wensheng Chen, Huihui Ding, Siying Xiao
Front Microbiol. 2023; 14: 1189859. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.3389/fmicb.2023.1189859
PMCID:
PMC10272780
10.
Zijie Deng, Kerui Huang, Peng Xie, Suisui Xie, Ningyun Zhang, Hanbin Yin, Mo Ping, Yun Wang
Mitochondrial DNA B Resour. 2023; 8(5): 598–602. Published online 2023 May 24. doi: 10.1080/23802359.2022.2160220
PMCID:
PMC10210845
11.
Hamdoon A. Mohammed, Amr S. Abouzied, Salman A. A. Mohammed, Riaz A. Khan
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(3): 2270. Published online 2023 Jan 23. doi: 10.3390/ijms24032270
PMCID:
PMC9916429
12.
Didi Ma, Lijun Wang, Yibao Jin, Lifei Gu, Xiean Yu, Xueqing Xie, Guo Yin, Jue Wang, Kaishun Bi, Yi Lu, Tiejie Wang
Molecules. 2021 Nov; 26(22): 6855. Published online 2021 Nov 13. doi: 10.3390/molecules26226855
PMCID:
PMC8618991
13.
Huan Liu, Haixia Zhao, Longhua Wu, Wenzhong Xu
Front Plant Sci. 2017; 8: 1047. Published online 2017 Jun 16. doi: 10.3389/fpls.2017.01047
PMCID:
PMC5472854
14.
Jianling You, Wensheng Liu, Yao Zhao, Yongqing Zhu, Wenju Zhang, Yuguo Wang, Fan Lu, Zhiping Song
Appl Plant Sci. 2013 Mar; 1(3): apps.1200219. Published online 2013 Feb 15. doi: 10.3732/apps.1200219
PMCID:
PMC4105280

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center