U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Baiyang You, Yaoshan Dun, Siqian Fu, Dake Qi, Wenliang Zhang, Yuan Liu, Ling Qiu, Murong Xie, Suixin Liu
Front Pharmacol. 2021; 12: 646489. Published online 2021 Apr 15. doi: 10.3389/fphar.2021.646489
PMCID:
PMC8082455
2.
Mi-Li Liu, Yan-Ling He, Jordi López-Pujol, Yun Jia, Zhong-Hu Li
Heredity (Edinb) 2019 Aug; 123(2): 242–263. Published online 2019 Feb 11. doi: 10.1038/s41437-019-0186-2
PMCID:
PMC6781143
3.
Qing-Bo Gao, Yan Li, Zhuo-Ma Gengji, Richard J. Gornall, Jiu-Li Wang, Hai-Rui Liu, Liu-Kun Jia, Shi-Long Chen
Front Plant Sci. 2017; 8: 1325. Published online 2017 Jul 28. doi: 10.3389/fpls.2017.01325
PMCID:
PMC5532446
4.
Lucun Yang, Guoying Zhou
BMC Plant Biol. 2023; 23: 450. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.1186/s12870-023-04471-w
PMCID:
PMC10521563
5.
Baiyang You, Jing Cheng, Yaoshan Dun, Jeffrey W. Ripley-Gonzalez, Jie Liu, Dezhao Li, Siqian Fu, Chuangxiong Hong, Suixin Liu
Sci Rep. 2022; 12: 20277. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.1038/s41598-022-20376-4
PMCID:
PMC9700690
6.
Hai Rui Liu, Gulzar Khan, Qingbo Gao, Faqi Zhang, Wenhui Liu, Yingfang Wang, Jie Fang, Shilong Chen, Sahib Gul Afridi
PeerJ. 2022; 10: e12754. Published online 2022 Feb 1. doi: 10.7717/peerj.12754
PMCID:
PMC8815373
7.
Jianling You, Stephen C Lougheed, Yao Zhao, Guojie Zhang, Wensheng Liu, Fan Lu, Yuguo Wang, Wenju Zhang, Ji Yang, La Qiong, Zhiping Song
Ann Bot. 2022 Feb 1; 129(2): 185–200. Published online 2021 Oct 27. doi: 10.1093/aob/mcab133
PMCID:
PMC8796671
8.
Alexandra N. Muellner-Riehl
Front Plant Sci. 2019; 10: 195. Published online 2019 Mar 18. doi: 10.3389/fpls.2019.00195
PMCID:
PMC6431670
9.
Yan Li, Qing-Bo Gao, Zhuo-Ma Gengji, Liu-Kun Jia, Zhi-Hua Wang, Shi-Long Chen
Front Genet. 2018; 9: 381. Published online 2018 Sep 18. doi: 10.3389/fgene.2018.00381
PMCID:
PMC6153349

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center