U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 202

1.
Xu Zhang, Huafu Zhong, Jingcheng Ran, Jiaxin Luo, Meifeng Chen, Haibo Li, Yeying Wang, Shaochuan Cheng, Yuying Yan, Xiaolong Huang
Ecol Evol. 2024 Feb; 14(2): e10893. Published online 2024 Feb 1. doi: 10.1002/ece3.10893
PMCID:
PMC10834204
2.
Andrei A. Legalov, Andris Bukejs, Anarina Vanaga, Vitalii I. Alekseev
Life (Basel) 2023 Sep; 13(9): 1920. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.3390/life13091920
PMCID:
PMC10532588
3.
Manish Kumar, Gladwin Joseph, Yangchenla Bhutia, Jagdish Krishnaswamy
J Exp Bot. 2023 Sep 13; 74(17): 5273–5293. Published online 2023 Jun 8. doi: 10.1093/jxb/erad207
PMCID:
PMC10498023
4.
Wenjun Li, Lijuan Jiang, Yunzhu Chen, Changzhu Li, Peiwang Li, Yan Yang, Jingzhen Chen, Qiang Liu
Plants (Basel) 2023 Jul; 12(14): 2703. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.3390/plants12142703
PMCID:
PMC10385272
5.
Sizhao Liu, Beixi Zhang, Qiyi Lei, Jiangju Zhou, Maroof Ali, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 20. Published online 2023 May 30. doi: 10.1186/s13002-023-00594-4
PMCID:
PMC10230803
6.
Huimin Cai, Xing Liu, Wenqiao Wang, Zhonghui Ma, Bo Li, Gemma L. C. Bramley, Dianxiang Zhang
Front Plant Sci. 2023; 14: 1133157. Published online 2023 May 15. doi: 10.3389/fpls.2023.1133157
PMCID:
PMC10225572
7.
Hong Truong Luu, Chia-Lun Hsieh, Chia-Rong Chuang, Cheng-Wei Chen, Ngoc Toan Tran, Ngoc Long Vu, Kuo-Fang Chung
PLoS One. 2023; 18(5): e0284650. Published online 2023 May 17. doi: 10.1371/journal.pone.0284650
PMCID:
PMC10191291
8.
Hernán Alvarado-Sizzo, Othón Alcántara-Ayala, David Espinosa, Gerardo Rivas, Ken Oyama, Isolda Luna-Vega
Mol Biol Rep. 2023; 50(4): 3547–3555. Published online 2023 Feb 14. doi: 10.1007/s11033-023-08258-y
PMCID:
PMC10042928
9.
Paula Andrea Gómez-Zapata, Danny Haelewaters, Luis Quijada, Donald H. Pfister, M. Catherine Aime
MycoKeys. 2021; 78: 21–47. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.3897/mycokeys.78.62046
PMCID:
PMC9849072
10.
Jing-Rui Chen, Shiou Yih Lee, Jian-Qiang Guo, Jie-Hao Jin, Qiang Fan, Wen-Bo Liao
PhytoKeys. 2022; 213: 67–78. Published online 2022 Nov 10. doi: 10.3897/phytokeys.213.91116
PMCID:
PMC9836440
11.
Vishal Kumar, Tanuja Manoj Nesari, Shivani Ghildiyal, Rahul Sherkhane
Ayu. 2021 Jan-Mar; 42(1): 1–18. Published online 2022 Dec 7. doi: 10.4103/ayu.AYU_34_20
PMCID:
PMC9893898
12.
Maurizio Biondi, Paola D’Alessandro, Mattia Iannella
Insects. 2023 Jan; 14(1): 19. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.3390/insects14010019
PMCID:
PMC9866635
13.
Eva-Maria Sadowski, Christa-Charlotte Hofmann
Sci Rep. 2023; 13: 17. Published online 2023 Jan 12. doi: 10.1038/s41598-022-24549-z
PMCID:
PMC9837116
14.
Anjan Hazra, Subhanwita Das, Senjuti Bhattacharya, Susmita Sur, Chandan Sengupta, Sauren Das
BioTechnologia (Pozn) 2021; 102(3): 277–283. Published online 2021 Sep 30. doi: 10.5114/bta.2021.108723
PMCID:
PMC9642927
15.
Erika Rodrigues, Marcelo Cancela Lisboa Cohen, Beatriz L Figueiredo, Kam-biu Liu, Qiang Yao
Data Brief. 2023 Feb; 46: 108855. Published online 2022 Dec 25. doi: 10.1016/j.dib.2022.108855
PMCID:
PMC9807819
16.
Christa-Charlotte Hofmann, Wan-Yi Zhao
BMC Ecol Evol. 2022; 22: 145. Published online 2022 Dec 15. doi: 10.1186/s12862-022-02097-4
PMCID:
PMC9756486
17.
Xifu Yang, Haifeng Gu, Qingjian Zhao, Yunlong Zhu, Yuwei Teng, Ying Li, Zhibin Zhang
Front Plant Sci. 2022; 13: 1068795. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3389/fpls.2022.1068795
PMCID:
PMC9748286
18.
Kundong Bai, Xuewen Zhou, Shihong Lv, Shiguang Wei, Lili Deng, Yibo Tan
Ecol Evol. 2022 Dec; 12(12): e9587. Published online 2022 Dec 3. doi: 10.1002/ece3.9587
PMCID:
PMC9719084
19.
Hongxiang Zhang, Singarayer Florentine, Kushan U. Tennakoon
Front Plant Sci. 2022; 13: 864110. Published online 2022 Jun 6. doi: 10.3389/fpls.2022.864110
PMCID:
PMC9208266
20.
Dehel Gamage Nadeeshani Dilhara Gamage, Rathnayaka Mudiyanselage Dharmadasa, Don Chandana Abeysinghe, Rathnayaka Gamlathge Saman Wijesekara, Gamika A. Prathapasinghe, Takao Someya
Evid Based Complement Alternat Med. 2022; 2022: 9940548. Published online 2022 Mar 4. doi: 10.1155/2022/9940548
PMCID:
PMC8916882

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center