U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 11

1.
Sul-Ki Kim, Nam-Hun Lee, Chang-Gue Son
Cancers (Basel) 2023 Jul; 15(13): 3415. Published online 2023 Jun 29. doi: 10.3390/cancers15133415
PMCID:
PMC10340630
2.
Hiran Kanti Santra, Debdulal Banerjee
Front Plant Sci. 2023; 14: 1156323. Published online 2023 May 17. doi: 10.3389/fpls.2023.1156323
PMCID:
PMC10229785
3.
Jinggang Mo, Yingpeng Tong, Junxia Ma, Kunpeng Wang, Yifu Feng, Liezhi Wang, Hao Jiang, Chong Jin, Junmin Li
Front Pharmacol. 2023; 14: 1049953. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3389/fphar.2023.1049953
PMCID:
PMC9936097
4.
Xin‐zhi Wang, Ying Cheng, Kui‐long Wang, Rui Liu, Xiao‐lin Yang, Hong‐mei Wen, Chuan Chai, Jing‐yu Liang, Hao Wu
Cancer Sci. 2016 Oct; 107(10): 1506–1519. Published online 2016 Oct 7. doi: 10.1111/cas.13029
PMCID:
PMC5084666
5.
Rafaela G.A. Costa, Suellen L.R. Silva, Ingrid R.S.B. Dias, Maiara de S. Oliveira, Ana Carolina B. da C. Rodrigues, Rosane B. Dias, Daniel P. Bezerra
Redox Biol. 2023 Jun; 62: 102692. Published online 2023 Apr 2. doi: 10.1016/j.redox.2023.102692
PMCID:
PMC10119960
6.
Si-Yi Li, Wei-Jia Wang, Qiu-Yue Li, Peng-Hui Yang, Xin-Long Li, Yan Yan, Yong Yuan, Yi-Bin Feng, Ming Hong
Front Pharmacol. 2022; 13: 884822. Published online 2022 Sep 23. doi: 10.3389/fphar.2022.884822
PMCID:
PMC9538923
7.
Zhaogao Li, Weie Wen, Ming Qin, Yuqi He, Delin Xu, Lin Li
Front Microbiol. 2022; 13: 928967. Published online 2022 Jul 11. doi: 10.3389/fmicb.2022.928967
PMCID:
PMC9309545
8.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
9.
Tao Liu, Zhen Ren, Wei-Xun Chunyu, Gui-Ding Li, Xiu Chen, Zhou-Tian-Le Zhang, Hui-Bing Sun, Mei Wang, Tian-Peng Xie, Meng Wang, Jing-Yuan Chen, Hao Zhou, Zhong-Tao Ding, Min Yin
Front Microbiol. 2022; 13: 831174. Published online 2022 Feb 10. doi: 10.3389/fmicb.2022.831174
PMCID:
PMC8866825
10.
Xinzhi Wang, Ming Gao, Jiyun Zhang, Ying Ma, Wenshu Qu, Jingyu Liang, Hao Wu, Hongmei Wen
Redox Biol. 2019 Jun; 24: 101153. Published online 2019 Mar 8. doi: 10.1016/j.redox.2019.101153
PMCID:
PMC6434189
11.
Qi-Wei Wang, De-Hong Yu, Meng-Gan Lin, Mei Zhao, Wen-Jun Zhu, Qin Lu, Gui-Xiu Li, Chao Wang, Yi-Fang Yang, Xue-Mei Qin, Chao Fang, Hong-Zhuan Chen, Guo-Hong Yang
Molecules. 2012 Apr; 17(4): 4474–4483. Published online 2012 Apr 13. doi: 10.3390/molecules17044474
PMCID:
PMC6268633

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center