U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 10

1.
Demei Xia, Guoqiang He, Kai Wang, Taoyuan Wang, Zhiguo Zhu, Zhaoqian Niu, Gongfa Shi, Guiling Liu
Biology (Basel) 2022 Dec; 11(12): 1721. Published online 2022 Nov 28. doi: 10.3390/biology11121721
PMCID:
PMC9774537
2.
Weixin Liu, Yi Feng, Suhang Yu, Zhengqi Fan, Xinlei Li, Jiyuan Li, Hengfu Yin
Int J Mol Sci. 2021 Dec; 22(23): 12824. Published online 2021 Nov 26. doi: 10.3390/ijms222312824
PMCID:
PMC8657439
3.
Yan Bai, Rui Zou, Hongye Zhang, Jiaying Li, Tian Wu
Plants (Basel) 2024 Jan; 13(2): 196. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.3390/plants13020196
PMCID:
PMC10820056
4.
Kevin M Davies, Marco Landi, John W van Klink, Kathy E Schwinn, David A Brummell, Nick W Albert, David Chagné, Rubina Jibran, Samarth Kulshrestha, Yanfei Zhou, John L Bowman
Ann Bot. 2022 Nov 1; 130(5): 613–636. Published online 2022 Sep 7. doi: 10.1093/aob/mcac109
PMCID:
PMC9670752
5.
Sheng Wu, Lijing Chang, Li Tian
Plants (Basel) 2022 Mar; 11(6): 810. Published online 2022 Mar 18. doi: 10.3390/plants11060810
PMCID:
PMC8948884
6.
Sunita Sharma, Sibaji K. Sanyal, Kumari Sushmita, Manisha Chauhan, Amit Sharma, Gireesh Anirudhan, Sindhu K. Veetil, Suneel Kateriya
Curr Genomics. 2021 Oct 18; 22(3): 181–213. Published online 2021 Oct 18. doi: 10.2174/1389202922666210412104817
PMCID:
PMC8640849
7.
Ezgi Ogutcen, Karine Durand, Marina Wolowski, Laura Clavijo, Catherine Graham, Gaétan Glauser, Mathieu Perret
Front Plant Sci. 2020; 11: 604389. Published online 2020 Dec 14. doi: 10.3389/fpls.2020.604389
PMCID:
PMC7767864
8.
Lijing Chang, Sheng Wu, Li Tian
Hortic Res. 2019; 6: 123. Published online 2019 Nov 8. doi: 10.1038/s41438-019-0206-7
PMCID:
PMC6838055
9.
Hiroyuki Kawahigashi, Shigemitsu Kasuga, Yuji Sawada, Jun-ichi Yonemaru, Tsuyu Ando, Hiroyuki Kanamori, Jianzhong Wu, Hiroshi Mizuno, Mitsuru Momma, Zui Fujimoto, Masami Yokota Hirai, Takashi Matsumoto
G3 (Bethesda) 2016 May; 6(5): 1439–1447. Published online 2016 Mar 17. doi: 10.1534/g3.115.026104
PMCID:
PMC4856094
10.
Christian Gosch, Karthik Mudigere Nagesh, Jana Thill, Silvija Miosic, Sylvia Plaschil, Malvina Milosevic, Klaus Olbricht, Shaghef Ejaz, Annette Rompel, Karl Stich, Heidi Halbwirth
PLoS One. 2014; 9(9): e107755. Published online 2014 Sep 19. doi: 10.1371/journal.pone.0107755
PMCID:
PMC4169556

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center