U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 4

1.
Zhanjun Wang, Qianwen Cai, Yue Wang, Minhui Li, Chenchen Wang, Zhaoxia Wang, Chunyan Jiao, Congcong Xu, Hongyan Wang, Zhaoliang Zhang
Front Genet. 2022; 13: 824610. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.3389/fgene.2022.824610
PMCID:
PMC8961065
2.
Liang Tao, Zhuo-gong Shi, Qing-yi Long
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 138–139. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.1080/23802359.2020.1852897
PMCID:
PMC7819124
3.
Ying-feng Niu, Shu-bang Ni, Jin Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3052–3053. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.1080/23802359.2020.1798299
PMCID:
PMC7783140
4.
Zheng Chen, Yuncheng Deng, Renchao Zhou, Shaoyun He
Appl Plant Sci. 2016 Sep; 4(9): apps.1600059. Published online 2016 Sep 19. doi: 10.3732/apps.1600059
PMCID:
PMC5033368

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center