U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 44

1.
Yinzi Jiang, Junbo Yang, Ryan A. Folk, Jianli Zhao, Jie Liu, Zhengshan He, Hua Peng, Shixiong Yang, Chunlei Xiang, Xiangqin Yu
BMC Plant Biol. 2024; 24: 181. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.1186/s12870-024-04882-3
PMCID:
PMC10926627
2.
Shuqiao Zhang, Wendou Liu, Xinmeng Cheng, Zizhi Wang, Fengjun Yuan, Wengui Wu, Shengxi Liao
Plant Methods. 2022; 18: 95. Published online 2022 Jul 27. doi: 10.1186/s13007-022-00928-5
PMCID:
PMC9327265
3.
Zhanjun Wang, Qianwen Cai, Yue Wang, Minhui Li, Chenchen Wang, Zhaoxia Wang, Chunyan Jiao, Congcong Xu, Hongyan Wang, Zhaoliang Zhang
Front Genet. 2022; 13: 824610. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.3389/fgene.2022.824610
PMCID:
PMC8961065
4.
Yi Huang, Merly Escalona, Glen Morrison, Mohan P A Marimuthu, Oanh Nguyen, Erin Toffelmier, H Bradley Shaffer, Amy Litt
J Hered. 2022 Mar; 113(2): 188–196. Published online 2021 Nov 24. doi: 10.1093/jhered/esab071
PMCID:
PMC9113465
5.
Tao Lyu, Yupeng Wang, Zhikang Hu, Xinlei Li, Jiyuan Li, Zhengqi Fan, Ning Ye, Hengfu Yin
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 3736–3737. Published online 2019 Oct 24. doi: 10.1080/23802359.2019.1681305
PMCID:
PMC7707582
6.
Akiko Ogino, Fumiya Taniguchi, Katsuyuki Yoshida, Satoru Matsumoto, Hiroyuki Fukuoka, Atsushi Nesumi
Breed Sci. 2019 Sep; 69(3): 393–400. Published online 2019 Jun 29. doi: 10.1270/jsbbs.18161
PMCID:
PMC6776138
7.
Masafumi Wasai, Yoshinori Fujimura, Haruna Nonaka, Ryo Kitamura, Motoki Murata, Hirofumi Tachibana
Sci Rep. 2018; 8: 16041. Published online 2018 Oct 30. doi: 10.1038/s41598-018-34316-8
PMCID:
PMC6207662
8.
Chao Yan, Ping Lin, Tao Lyu, Zhikang Hu, Zhengqi Fan, Xinlei Li, Xiaohua Yao, Jiyuan Li, Hengfu Yin
Genes (Basel) 2018 Oct; 9(10): 488. Published online 2018 Oct 10. doi: 10.3390/genes9100488
PMCID:
PMC6211025
9.
Thant Shin, Kazumi Fujikawa, Aung Zaw Moe, Hiroshi Uchiyama
J Ethnobiol Ethnomed. 2018; 14: 48. Published online 2018 Jul 17. doi: 10.1186/s13002-018-0248-1
PMCID:
PMC6050729
10.
Yuan Liu, Yan Han
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(1): 34–35. Published online 2017 Dec 21. doi: 10.1080/23802359.2017.1419086
PMCID:
PMC7799474
11.
Hua Zhu, Yong Chai, Shisun Zhou, Lichun Yan, Jipu Shi, Guoping Yang
Plant Divers. 2016 Dec; 38(6): 295–302. Published online 2016 Nov 10. doi: 10.1016/j.pld.2016.11.001
PMCID:
PMC6112265
12.
João P. Monteiro, Marco G. Alves, Pedro F. Oliveira, Branca M. Silva
Molecules. 2016 Aug; 21(8): 974. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.3390/molecules21080974
PMCID:
PMC6273298
13.
Da-Cheng Hao, Pei-Gen Xiao
Evol Bioinform Online. 2015; 11: 197–212. Published online 2015 Oct 4. doi: 10.4137/EBO.S31326
PMCID:
PMC4597484
14.
Hai-Bin Zhang, En-Hua Xia, Hui Huang, Jian-Jun Jiang, Ben-Ying Liu, Li-Zhi Gao
BMC Genomics. 2015; 16(1): 298. Published online 2015 Apr 15. doi: 10.1186/s12864-015-1494-4
PMCID:
PMC4404113
15.
Eva Vavříková, Jan Vacek, Kateřina Valentová, Petr Marhol, Jitka Ulrichová, Marek Kuzma, Vladimír Křen
Molecules. 2014 Apr; 19(4): 4115–4134. Published online 2014 Apr 2. doi: 10.3390/molecules19044115
PMCID:
PMC6271273
16.
Dong-wei Zhao, Jun-bo Yang, Shi-xiong Yang, Kenji Kato, Jian-ping Luo
BMC Plant Biol. 2014; 14: 14. Published online 2014 Jan 9. doi: 10.1186/1471-2229-14-14
PMCID:
PMC3890520
17.
Yang Liu, Shi-xiong Yang, Peng-zhang Ji, Li-zhi Gao
BMC Evol Biol. 2012; 12: 92. Published online 2012 Jun 21. doi: 10.1186/1471-2148-12-92
PMCID:
PMC3495649
18.
Wenbin Zhou, Carolina E. Armijos, Chaehee Lee, Ruisen Lu, Jeremy Wang, Tracey A. Ruhlman, Robert K. Jansen, Alan M. Jones, Corbin D. Jones
Mol Ecol Resour.
Published in final edited form as: Mol Ecol Resour. 2023 Aug; 23(6): 1442–1457. Published online 2023 Apr 2. doi: 10.1111/1755-0998.13787
PMCID:
PMC10354735
19.
Min Chen, Na Li, Hong-Tao Zhu, Man Zhang, Zhao-Hong Duan, Dong Wang, Chong-Ren Yang, Ying-Jun Zhang
Foods. 2023 Jul; 12(13): 2512. Published online 2023 Jun 28. doi: 10.3390/foods12132512
PMCID:
PMC10340768
20.
Fei Wang, Xiaomao Cheng, Shoumeng Cheng, Wanting Li, Xiaoxia Huang
PLoS One. 2023; 18(4): e0283189. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1371/journal.pone.0283189
PMCID:
PMC10112783

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center