U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Zhanjun Wang, Qianwen Cai, Yue Wang, Minhui Li, Chenchen Wang, Zhaoxia Wang, Chunyan Jiao, Congcong Xu, Hongyan Wang, Zhaoliang Zhang
Front Genet. 2022; 13: 824610. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.3389/fgene.2022.824610
PMCID:
PMC8961065
2.
Liang Tao, Zhuo-gong Shi, Qing-yi Long
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 138–139. Published online 2021 Jan 12. doi: 10.1080/23802359.2020.1852897
PMCID:
PMC7819124
3.
Xing Wu, Fei-Long He, Hai-Fa Pan, Zu-Lin Ning
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3527–3528. Published online 2020 Oct 7. doi: 10.1080/23802359.2020.1828000
PMCID:
PMC7782419
4.
Ying-feng Niu, Shu-bang Ni, Jin Liu
Mitochondrial DNA B Resour. 2020; 5(3): 3052–3053. Published online 2020 Jul 30. doi: 10.1080/23802359.2020.1798299
PMCID:
PMC7783140
5.
Sufang Chen, Wenyan Li, Wei Li, Zhongcheng Liu, Xianggang Shi, Yanli Zou, Wenbo Liao, Qiang Fan
Front Genet. 2023; 14: 1252148. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.3389/fgene.2023.1252148
PMCID:
PMC10585715
6.
Yinbo Zhang, Qingxin Meng, Yuzhuo Wang, Xiaolong Zhang, Wei Wang
Ecol Evol. 2020 May; 10(10): 4352–4361. Published online 2020 Mar 31. doi: 10.1002/ece3.6202
PMCID:
PMC7246209
7.
Zhenzhong Jiang, Peng Jiao, Zhuo Qi, Jing Qu, Shuyan Guan
Mitochondrial DNA B Resour. 2019; 4(2): 4113–4115. Published online 2019 Nov 20. doi: 10.1080/23802359.2019.1692703
PMCID:
PMC7707794
8.
Weixi Li, Xianggang Shi, Wuxia Guo, Achyut Kumar Banerjee, Qun Zhang, Yelin Huang
Mitochondrial DNA B Resour. 2018; 3(2): 1139–1140. Published online 2018 Oct 29. doi: 10.1080/23802359.2018.1521310
PMCID:
PMC7800109
9.
Yongzhong Chen, Baoming Wang, Jianjun Chen, Xiangnan Wang, Rui Wang, Shaofeng Peng, Longsheng Chen, Li Ma, Jian Luo
Front Plant Sci. 2015; 6: 189. Published online 2015 Mar 31. doi: 10.3389/fpls.2015.00189
PMCID:
PMC4379756

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center