U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 21

1.
Valery M. Dembitsky
Molecules. 2023 Jul; 28(14): 5549. Published online 2023 Jul 20. doi: 10.3390/molecules28145549
PMCID:
PMC10384810
2.
Jie Huang, Weibin Xu, Junwen Zhai, Yi Hu, Jing Guo, Caifei Zhang, Yiyong Zhao, Lin Zhang, Christopher Martine, Hong Ma, Chien-Hsun Huang
Plant Commun. 2023 Jul 10; 4(4): 100595. Published online 2023 Mar 25. doi: 10.1016/j.xplc.2023.100595
PMCID:
PMC10363554
3.
Juan Zhang, Qian Xiang, Man Wu, Yuan-Zhi Lao, Yan-Fang Xian, Hong-Xi Xu, Zhi-Xiu Lin
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10944. Published online 2023 Jun 30. doi: 10.3390/ijms241310944
PMCID:
PMC10341480
4.
Sarah J. Backe, Rebecca A. Sager, Mark R. Woodford, Alan M. Makedon, Mehdi Mollapour
J Biol Chem. 2020 Aug 7; 295(32): 11099–11117. Published online 2020 Jun 11. doi: 10.1074/jbc.REV120.011833
PMCID:
PMC7415980
5.
Yamato Tsuji
PLoS One. 2014; 9(10): e108155. Published online 2014 Oct 1. doi: 10.1371/journal.pone.0108155
PMCID:
PMC4182713
6.
Jiang Wang, Yuan Ge, Chong B. Zhang, Yi Bai, Zhao K. Du
PLoS One. 2013; 8(10): e77220. Published online 2013 Oct 22. doi: 10.1371/journal.pone.0077220
PMCID:
PMC3805585
7.
Péter Poczai, Jaakko Hyvönen
Springerplus. 2013; 2: 459. Published online 2013 Sep 12. doi: 10.1186/2193-1801-2-459
PMCID:
PMC3786074
8.
Muhammad Ramzan Khan, Jinyong Hu, Ghulam Muhammad Ali
PLoS One. 2012; 7(8): e42781. Published online 2012 Aug 10. doi: 10.1371/journal.pone.0042781
PMCID:
PMC3416756
9.
Hui-Chun Wang, Yi-Ling Tsai, Yang-Chang Wu, Fang-Rong Chang, Mei-Hsin Liu, Wen-Ying Chen, Chin-Chung Wu
PLoS One. 2012; 7(5): e37764. Published online 2012 May 31. doi: 10.1371/journal.pone.0037764
PMCID:
PMC3365124
10.
CAROLINA CARRIZO GARCÍA
Ann Bot. 2002 Dec; 90(6): 701–706. doi: 10.1093/aob/mcf248
PMCID:
PMC4240359
11.
Lili Huang, Yingying Wei, Maowei Ni, Hongtao Hu, Luyi Xi, Chen Wang, Zhihui Zhu, Bo Yang, Huajun Zhao
Molecules. 2024 Apr; 29(8): 1838. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/molecules29081838
PMCID:
PMC11052464
12.
Yan-Mei Chen, Wei Xu, Yang Liu, Jia-Hui Zhang, Yuan-Yuan Yang, Zhi-wen Wang, De-Juan Sun, Hua Li, Bo Liu, Li-Xia Chen
Int J Biol Sci. 2023; 19(8): 2531–2550. Published online 2023 May 8. doi: 10.7150/ijbs.82120
PMCID:
PMC10197885
13.
Jameel M. Abduljalil, Abdo A. Elfiky, Alaa M. Elgohary
J Infect Public Health. 2023 Jul; 16(7): 996–1003. Published online 2023 Apr 29. doi: 10.1016/j.jiph.2023.04.019
PMCID:
PMC10148721
14.
Xiaori Zhan, Zhenhao Zhang, Yong Zhang, Yadi Gao, Yanyun Jin, Chenjia Shen, Huizhong Wang, Shangguo Feng
Genes (Basel) 2022 Dec; 13(12): 2291. Published online 2022 Dec 5. doi: 10.3390/genes13122291
PMCID:
PMC9778145
15.
Amandeep Singh, Asif Raza, Shantu Amin, Chendil Damodaran, Arun K. Sharma
Molecules. 2022 Feb; 27(3): 886. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.3390/molecules27030886
PMCID:
PMC8840339
16.
Rui-Hong Wang, Min-Min Chen, Yun-Zhe Wu, Rui-rui Wang, Xian-Fei Xiao, Zhe-Chen Qi, Xiao-Ling Yan
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(8): 2322–2323. Published online 2021 Jul 15. doi: 10.1080/23802359.2021.1950063
PMCID:
PMC8284131
17.
Dongrong Zhu, Chen Chen, Xiaoqin Liu, Sibei Wang, Jiangmin Zhu, Hao Zhang, Lingyi Kong, Jianguang Luo
J Adv Res. 2021 Dec; 34: 79–91. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.1016/j.jare.2021.06.004
PMCID:
PMC8655134
18.
Arun Upadhyay
Acta Pharm Sin B. 2021 Oct; 11(10): 2995–3014. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1016/j.apsb.2021.01.006
PMCID:
PMC8546668
19.
Huaping Zhang, Abbas K. Samadi, Mark S. Cohen, Barbara N. Timmermann
Pure Appl Chem.
Published in final edited form as: Pure Appl Chem. 2012; 84(6): 1353–1367. Published online 2012 Apr 15. doi: 10.1351/PAC-CON-11-10-08
PMCID:
PMC3789375
20.
Ching-Yu Yen, Chien-Chih Chiu, Fang-Rong Chang, Jeff Yi-Fu Chen, Chi-Ching Hwang, You-Cheng Hseu, Hsin-Ling Yang, Alan Yueh-Luen Lee, Ming-Tz Tsai, Zong-Lun Guo, Yu-Shan Cheng, Yin-Chang Liu, Yu-Hsuan Lan, Yu-Ching Chang, Ying-Chin Ko, Hsueh-Wei Chang, Yang-Chang Wu
BMC Cancer. 2010; 10: 46. Published online 2010 Feb 18. doi: 10.1186/1471-2407-10-46
PMCID:
PMC2830937

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center