U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 14

1.
Abid Naeem, Pengyi Hu, Ming Yang, Jing Zhang, Yali Liu, Weifeng Zhu, Qin Zheng
Molecules. 2022 Dec; 27(23): 8367. Published online 2022 Nov 30. doi: 10.3390/molecules27238367
PMCID:
PMC9737905
2.
HaiRui Liu, WenHui Liu, Israr Ahmad, QingMeng Xiao, XuMin Li, DeJun Zhang, Jie Fang, GuoFan Zhang, Bin Xu, QingBo Gao, ShiLong Chen
Genes (Basel) 2022 May; 13(5): 933. Published online 2022 May 23. doi: 10.3390/genes13050933
PMCID:
PMC9141360
3.
Jiabin Deng, Heng Liang, Xuqiang Luo, Wei Zhang, Gang Gao, Ruiwu Yang, Khawaja Shafique Ahmad, Guiling Zhang
Mitochondrial DNA B Resour. 2021; 6(1): 254–256. Published online 2021 Jan 27. doi: 10.1080/23802359.2020.1861568
PMCID:
PMC7872520
4.
Jia Zeng, Ting Huang, Man Xue, Jianxing Chen, Linglin Feng, Ruofei Du, Yi Feng
RSC Adv. 2018 Jul 2; 8(43): 24188–24202. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1039/c8ra03666g
PMCID:
PMC9082113
5.
Malwina Chudzik, Ilona Korzonek-Szlacheta, Wojciech Król
Molecules. 2015 Jan; 20(1): 1610–1625. Published online 2015 Jan 19. doi: 10.3390/molecules20011610
PMCID:
PMC6272502
6.
Bagora Bayala, Imaël HN Bassole, Riccardo Scifo, Charlemagne Gnoula, Laurent Morel, Jean-Marc A Lobaccaro, Jacques Simpore
Am J Cancer Res. 2014; 4(6): 591–607. Published online 2014 Nov 19.
PMCID:
PMC4266698
7.
Kwan-Ho Wong, Tao Zheng, Grace Gar-Lee Yue, Man-Ching Li, Hoi-Yan Wu, Man-Ho Tong, Xin-Lei Zhao, Hu-Biao Chen, Clara Bik-San Lau, Pang-Chui Shaw, David Tai-Wai Lau
Sci Rep. 2024; 14: 6566. Published online 2024 Mar 19. doi: 10.1038/s41598-024-57115-w
PMCID:
PMC10951358
8.
Quhuan Ma, Yanmei Lu, Yi Deng, Xiaodong Hu, Wanyu Li, Hongzhen Jia, Yuer Guo, Xiaofeng Shi
BMC Complement Med Ther. 2022; 22: 7. Published online 2022 Jan 4. doi: 10.1186/s12906-021-03489-7
PMCID:
PMC8728952
9.
Huihai Yang, Man-Kit Cheung, Grace Gar-Lee Yue, Ping-Chung Leung, Chun-Kwok Wong, Clara Bik-San Lau
Molecules. 2021 Oct; 26(19): 6032. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.3390/molecules26196032
PMCID:
PMC8513027
10.
Jianjun Wu, Shoupin Xie, Hailong Li, Yanxia Zhang, Jia Yue, Chunlu Yan, Kai Liu, Yongqi Liu, Rui Xu, Guisen Zheng
J Transl Med. 2021; 19: 143. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12967-021-02809-2
PMCID:
PMC8028710
11.
Anna Merecz-Sadowska, Przemysław Sitarek, Tomasz Śliwiński, Radosław Zajdel
Int J Mol Sci. 2020 Dec; 21(24): 9605. Published online 2020 Dec 16. doi: 10.3390/ijms21249605
PMCID:
PMC7766727
12.
Qinghua Cui, Ruikun Du, Miaomiao Liu, Lijun Rong
Molecules. 2020 Jan; 25(1): 183. Published online 2020 Jan 1. doi: 10.3390/molecules25010183
PMCID:
PMC6982783
13.
Bing Hu, Hong-Mei An, Shuang-Shuang Wang, Jin-Jun Chen, Ling Xu
Molecules. 2016 Feb; 21(2): 142. Published online 2016 Jan 27. doi: 10.3390/molecules21020142
PMCID:
PMC6274246
14.
Bing Hu, Shuang-Shuang Wang, Qin Du
World J Hepatol. 2015 May 28; 7(9): 1209–1232. Published online 2015 May 28. doi: 10.4254/wjh.v7.i9.1209
PMCID:
PMC4438495

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center