U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 20

1.
Jing Zhao, Jia-Qi Zhang, Tan-Tan Li, Sen Qiao, Shu-Long Jiang
Heliyon. 2023 Jun; 9(6): e17612. Published online 2023 Jun 24. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e17612
PMCID:
PMC10320314
2.
Xufei Chen, Xufen Dai, Yinghai Liu, Yan Yang, Libang Yuan, Xirui He, Gu Gong
Front Pharmacol. 2022; 13: 918071. Published online 2022 Aug 16. doi: 10.3389/fphar.2022.918071
PMCID:
PMC9424827
3.
Zhenhui Ren, Huixia Zhang, Zile Wang, Xin Chen, Liu Yang, Haiyang Jiang
Toxins (Basel) 2022 Mar; 14(3): 165. Published online 2022 Feb 23. doi: 10.3390/toxins14030165
PMCID:
PMC8948709
4.
Ji-Kai Liu, Xiao-Dong Luo
Nat Prod Bioprospect. 2021 Feb; 11(1): 3. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1007/s13659-021-00300-5
PMCID:
PMC7933294
5.
Liu-Cheng Li, Lian-Di Kan
J Ethnopharmacol. 2017 Feb 23; 198: 45–63. Published online 2016 Dec 28. doi: 10.1016/j.jep.2016.12.042
PMCID:
PMC7127743
6.
Sateesh Suthari, Ramesh Kandagalta, Ajmeera Ragan, Vatsavaya S Raju
Int J Gen Med. 2016; 9: 369–381. Published online 2016 Oct 26. doi: 10.2147/IJGM.S83441
PMCID:
PMC5087761
7.
Michael McCulloch, Helen Ly, Michael Broffman, Caylie See, Jen Clemons, Raymond Chang
Integr Cancer Ther. 2016 Sep; 15(3): 285–307. Published online 2016 May 4. doi: 10.1177/1534735416638738
PMCID:
PMC5739191
8.
Rosilene Oliveira Mesquita, Eduardo de Almeida Soares, Everaldo Gonçalves de Barros, Marcelo Ehlers Loureiro
Genet Mol Biol. 2012 Jun; 35(1 Suppl): 353–361. doi: 10.1590/S1415-47572012000200017
PMCID:
PMC3392888
9.
Jiamin Gao, Weishan Tan, Luyun Yuan, Haoyue Wang, Junkai Wen, Kexiang Sun, Xin Chen, Shuyun Wang, Wanli Deng
Heliyon. 2024 Mar 15; 10(5): e27220. Published online 2024 Mar 2. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27220
PMCID:
PMC10923716
10.
Zhigang Zuo, Jia Jia, Hongliang Li, Run Shi, Di Wang, Ke-Wu Zeng, Hong Nie, Xin-Guo Wang, Wen Liu, Minglun Li, Yibin Feng, Xuan Bin Wang
Front Pharmacol. 2022; 13: 986765. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.3389/fphar.2022.986765
PMCID:
PMC9746692
11.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
12.
Zheng Pang, Qingjun Zhu
Front Pharmacol. 2021; 12: 737252. Published online 2021 Aug 27. doi: 10.3389/fphar.2021.737252
PMCID:
PMC8429605
13.
Ziwei Jiang, Lixia Pei, Ying Xie, Qun Ye, Xiaoqiang Liang, Yiyi Ye, Sheng Liu
BMC Complement Med Ther. 2021; 21: 191. Published online 2021 Jul 5. doi: 10.1186/s12906-021-03365-4
PMCID:
PMC8258945
14.
Ru Jia, Ningning Liu, Guoxiang Cai, Yun Zhang, Haijuan Xiao, Lihong Zhou, Qing Ji, Ling Zhao, Puhua Zeng, Huaimin Liu, Jiege Huo, Xiaoqiang Yue, Yi Zhang, Chaojun Wu, Xiaoting Sun, Yuanyuan Feng, Hongjie Liu, Hui Liu, Zhifen Han, Youying Lai, Yanbo Zhang, Gang Han, Hangjun Gong, Yan Wang, Qi Li
Front Oncol. 2021; 11: 618793. Published online 2021 Mar 3. doi: 10.3389/fonc.2021.618793
PMCID:
PMC7968418
15.
Yiyi Ye, Lixia Pei, Chunyu Wu, Sheng Liu
Integr Cancer Ther. 2019; 18: 1534735419876341. Published online 2019 Sep 13. doi: 10.1177/1534735419876341
PMCID:
PMC7242796
16.
Jiang-Miao Hu
Nat Prod Bioprospect. 2018 Aug; 8(4): 199–206. Published online 2018 Jul 16. doi: 10.1007/s13659-018-0183-9
PMCID:
PMC6102175
17.
Peng Zhang, Yongan Ye, Xianzhao Yang, Yuntao Jiao
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3560812. Published online 2016 Aug 29. doi: 10.1155/2016/3560812
PMCID:
PMC5019919
18.
Sujogya Kumar Panda, Yugal Kishore Mohanta, Laxmipriya Padhi, Young-Hwan Park, Tapan Kumar Mohanta, Hanhong Bae
Molecules. 2016 Mar; 21(3): 293. Published online 2016 Mar 14. doi: 10.3390/molecules21030293
PMCID:
PMC6274442
19.
Uwe Braun, Pedro W. Crous, Chiharu Nakashima
IMA Fungus. 2014 Dec; 5(2): 203–390. Published online 2014 Nov 25. doi: 10.5598/imafungus.2014.05.02.04
PMCID:
PMC4329321
20.
Christopher J Bulpitt, Yan Li, Pauline F Bulpitt, Jiguang Wang
J R Soc Med. 2007 Dec; 100(12): 558–563. doi: 10.1258/jrsm.100.12.558
PMCID:
PMC2121637

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center