U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 13

1.
Hongrui Li, Caiwen Huang, Yanhong Li, Pujing Wang, Jingxian Sun, Zizhen Bi, Shisheng Xia, Yong Xiong, Xishan Bai, Xiangzhong Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2024; 20: 22. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1186/s13002-024-00656-1
PMCID:
PMC10893717
2.
Qing Zhang, Zhuo Cheng, Yanxiao Fan, Dezheng Zhang, Miaomiao Wang, Jihai Zhang, Sarana Sommano, Xianjin Wu, Chunlin Long
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 43. Published online 2023 Sep 30. doi: 10.1186/s13002-023-00608-1
PMCID:
PMC10542681
3.
Mingshuo Zhang, Haitao Li, Junqi Wang, Maohong Tang, Xiaobo Zhang, Shaohua Yang, Jianqin Liu, Ying Li, Xiulan Huang, Zhiyong Li, Luqi Huang
J Ethnobiol Ethnomed. 2022; 18: 40. Published online 2022 May 23. doi: 10.1186/s13002-022-00532-w
PMCID:
PMC9125852
4.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Plants (Basel) 2020 Jul; 9(7): 811. Published online 2020 Jun 28. doi: 10.3390/plants9070811
PMCID:
PMC7412036
5.
Yuxin Tian, Weirui Liu, Yi Lu, Yan Wang, Xiaoyi Chen, Shaojuan Bai, Yicheng Zhao, Ting He, Fengxue Lao, Yinghui Shang, Yu Guo, Gaimei She
Molecules. 2016 Oct; 21(10): 1402. Published online 2016 Oct 24. doi: 10.3390/molecules21101402
PMCID:
PMC6273327
6.
Yadav Uprety, Ram C. Poudel, Janita Gurung, Nakul Chettri, Ram P. Chaudhary
J Ethnobiol Ethnomed. 2016; 12: 19. Published online 2016 May 3. doi: 10.1186/s13002-016-0089-8
PMCID:
PMC4855762
7.
Rapeeporn Kantasrila, Hataichanok Pandith, Henrik Balslev, Prasit Wangpakapattanawong, Prateep Panyadee, Angkhana Inta
Pharm Biol. 2024; 62(1): 62–104. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1080/13880209.2023.2292261
PMCID:
PMC10763916
8.
Tianqi Huang, Dong Zhao, Sangbin Lee, Gyochang Keum, Hyun Ok Yang
Biomol Ther (Seoul) 2023 May 1; 31(3): 276–284. Published online 2022 Nov 25. doi: 10.4062/biomolther.2022.092
PMCID:
PMC10129858
9.
Juli G. Pausas, Byron B. Lamont
Biol Rev Camb Philos Soc. 2022 Aug; 97(4): 1612–1639. Published online 2022 Apr 6. doi: 10.1111/brv.12855
PMCID:
PMC9540907
10.
Zhiyong Li, Caifeng Li, Xiaobo Zhang, Shihuan Tang, Hongjun Yang, Xiuming Cui, Luqi Huang
Evid Based Complement Alternat Med. 2020; 2020: 1023297. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1155/2020/1023297
PMCID:
PMC7443223
11.
Lunlun Gao, Neng Wei, Guoping Yang, Zhenxian Zhang, Guizhou Liu, Chuantao Cai
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 41. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1186/s13002-019-0316-1
PMCID:
PMC6699132
12.
G Petersen, H Darby, V K Y Lam, H Æ Pedersen, V S F T Merckx, A Zervas, O Seberg, S W Graham
Ann Bot. 2019 Nov; 124(5): 791–807. Published online 2019 Jul 26. doi: 10.1093/aob/mcz114
PMCID:
PMC6868387
13.
Hui-Ping Xiong, Zhi-Jun Wu, Fa-Tang Chen, Dong-Sheng Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2011 Jul 1; 67(Pt 7): o1667. Published online 2011 Jun 18. doi: 10.1107/S160053681102160X
PMCID:
PMC3151837

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center