U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 9

1.
Lifang Li, Ying Qi, Penghua Gao, Shaowu Yang, Yongteng Zhao, Jianwei Guo, Jiani Liu, Feiyan Huang, Lei Yu
Mitochondrial DNA B Resour. 2024; 9(1): 41–45. Published online 2024 Jan 8. doi: 10.1080/23802359.2023.2300471
PMCID:
PMC10776074
2.
Yunxia Zhang, Chao Chen, Zhanglong Mai, Jieying Lin, Liting Nie, Sajeewa S. N. Maharachchikumbura, Chunping You, Meimei Xiang, Kevin D. Hyde, Ishara S. Manawasinghe
Front Microbiol. 2022; 13: 930790. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.3389/fmicb.2022.930790
PMCID:
PMC9279562
3.
Mohammad Hossein Mosaddegh, Abbas Jafarian, Adele Ghasemi, Alimohammad Mosaddegh
J Environ Health Sci Eng. 2014; 12: 39. Published online 2014 Jan 22. doi: 10.1186/2052-336X-12-39
PMCID:
PMC3996197
4.
S.L. Han, M.M. Wang, Z.Y. Ma, M. Raza, P. Zhao, J.M. Liang, M. Gao, Y.J. Li, J.W. Wang, D.M. Hu, L. Cai
Stud Mycol. 2023 Jul; 104: 87–148. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3114/sim.2022.104.02
PMCID:
PMC10282163
5.
Jianuan Zhou, Steffen Kolb, Xiaofan Zhou
Front Microbiol. 2023; 14: 1189476. Published online 2023 May 10. doi: 10.3389/fmicb.2023.1189476
PMCID:
PMC10206400
6.
Renchuan Hu, Chuangui Xu, You Nong, Binsheng Luo
J Ethnobiol Ethnomed. 2023; 19: 7. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1186/s13002-023-00578-4
PMCID:
PMC9972620
7.
Alangar Ishwara Bhat, Ramasamy Selvarajan, Velusamy Balasubramanian
Pathogens. 2023 Feb; 12(2): 245. Published online 2023 Feb 3. doi: 10.3390/pathogens12020245
PMCID:
PMC9963457
8.
Dong-Mei Li, Gen-Fa Zhu, Bo Yu, Dan Huang
PLoS One. 2022; 17(9): e0274067. Published online 2022 Sep 2. doi: 10.1371/journal.pone.0274067
PMCID:
PMC9439221
9.
David Bröderbauer, Anita Diaz, Anton Weber
Am J Bot.
Published in final edited form as: Am J Bot. 2012 Oct; 99(10): 1666–1679. Published online 2012 Sep 10. doi: 10.3732/ajb.1200274
PMCID:
PMC5608078

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center