U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

PMC Full-Text Search Results

Items: 1 to 20 of 46

1.
Marcin Piątek, Monika Stryjak-Bogacka, Paweł Czachura, Magdalena Owczarek-Kościelniak
Sci Rep. 2023; 13: 22795. Published online 2023 Dec 21. doi: 10.1038/s41598-023-49696-9
PMCID:
PMC10739867
2.
Shu-Ying Zhao, John K. Muchuku, Hai-Ying Liang, Qing-Feng Wang
Physiol Mol Biol Plants. 2023 Jun; 29(6): 843–853. Published online 2023 Jun 20. doi: 10.1007/s12298-023-01302-y
PMCID:
PMC10382452
3.
Xiaoyue Wang, Yan Chen, Yin Yi
Ecol Evol. 2023 Mar; 13(3): e9920. Published online 2023 Mar 21. doi: 10.1002/ece3.9920
PMCID:
PMC10030271
4.
Chaoyu Liu, Maomao Zhang, Xueli Zhao
BMC Plant Biol. 2023; 23: 87. Published online 2023 Feb 10. doi: 10.1186/s12870-023-04086-1
PMCID:
PMC9912670
5.
Olle Thureborn, Sylvain G. Razafimandimbison, Niklas Wikström, Catarina Rydin
Front Plant Sci. 2022; 13: 967456. Published online 2022 Sep 8. doi: 10.3389/fpls.2022.967456
PMCID:
PMC9493367
6.
Tri Nhut Pham, Xuan Tuyen Nguyen, Trong Doan Phan, Tien Dung Le, Thi Bach Tuyet Nguyen, Thi Phuong Lien Hoang, Long Giang Bach
Heliyon. 2022 Feb; 8(2): e08933. Published online 2022 Feb 18. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08933
PMCID:
PMC8866061
7.
Xueqin Wang, Yanyan Wu, Huanhuan Zhu, Hongyan Zhang, Juan Xu, Qiang Fu, Manzhu Bao, Jie Zhang
Molecules. 2021 Dec; 26(23): 7256. Published online 2021 Nov 30. doi: 10.3390/molecules26237256
PMCID:
PMC8658796
8.
Yiwei Zhou, Farhat Abbas, Zhidong Wang, Yunyi Yu, Yuechong Yue, Xinyue Li, Rangcai Yu, Yanping Fan
Molecules. 2021 Sep; 26(17): 5425. Published online 2021 Sep 6. doi: 10.3390/molecules26175425
PMCID:
PMC8433901
9.
Nik Nur Hakimah Nik Salleh, Farah Amna Othman, Nur Alisa Kamarudin, Suat Cheng Tan
Molecules. 2020 Dec; 25(23): 5677. Published online 2020 Dec 2. doi: 10.3390/molecules25235677
PMCID:
PMC7730069
10.
Bin Yang, Min Deng, Ming-Xia Zhang, Aung Zaw Moe, Hong-Bo Ding, Mya Bhone Maw, Pyae Pyae Win, Richard T. Corlett, Yun-Hong Tan
Plant Divers. 2020 Aug; 42(4): 292–301. Published online 2020 Jul 28. doi: 10.1016/j.pld.2020.06.005
PMCID:
PMC7567767
11.
Lei Wu, Bing-Mou Wang, Bo Pan, Xun-Lin Yu
PhytoKeys. 2019; 130: 217–224. Published online 2019 Aug 29. doi: 10.3897/phytokeys.130.34625
PMCID:
PMC6728394
12.
Lunlun Gao, Neng Wei, Guoping Yang, Zhenxian Zhang, Guizhou Liu, Chuantao Cai
J Ethnobiol Ethnomed. 2019; 15: 41. Published online 2019 Aug 19. doi: 10.1186/s13002-019-0316-1
PMCID:
PMC6699132
13.
Yuying Li, Youming Wan, Zhenghai Sun, Taiqiang Li, Xiongfang Liu, Hong Ma, Xiuxian Liu, Rui He, Yan Ma, Zhenghong Li
Molecules. 2017 Jun; 22(6): 879. Published online 2017 May 25. doi: 10.3390/molecules22060879
PMCID:
PMC6152718
14.
Jadson D.P. Bezerra, Marcelo Sandoval-Denis, Laura M. Paiva, Gladstone A. Silva, Johannes Z. Groenewald, Cristina M. Souza-Motta, Pedro W. Crous
IMA Fungus. 2017 Jun; 8(1): 77–97. Published online 2017 May 1. doi: 10.5598/imafungus.2017.08.01.06
PMCID:
PMC5493539
15.
Xinliang Liu, Wanwen Yu, Guibin Wang, Fuliang Cao, Jinfeng Cai, Huanli Wang
Int J Mol Sci. 2016 Nov; 17(11): 1794. Published online 2016 Oct 27. doi: 10.3390/ijms17111794
PMCID:
PMC5133795
16.
Yuying Li, Hong Ma, Youming Wan, Taiqiang Li, Xiuxian Liu, Zhenghai Sun, Zhenghong Li
Molecules. 2016 Apr; 21(4): 531. Published online 2016 Apr 22. doi: 10.3390/molecules21040531
PMCID:
PMC6273779
17.
Niklas Wikström, Kent Kainulainen, Sylvain G. Razafimandimbison, Jenny E. E. Smedmark, Birgitta Bremer
PLoS One. 2015; 10(5): e0126690. Published online 2015 May 21. doi: 10.1371/journal.pone.0126690
PMCID:
PMC4462594
18.
STEVEN JANSEN, TOSHIHIRO WATANABE, STEVEN DESSEIN, ERIK SMETS, ELMAR ROBBRECHT
Ann Bot. 2003 May; 91(6): 657–663. doi: 10.1093/aob/mcg071
PMCID:
PMC4242354
19.
Qi Zhou, Feng Zhao, Man Shi, Huihui Zhang, Zunling Zhu
Plants (Basel) 2024 Apr; 13(7): 939. Published online 2024 Mar 24. doi: 10.3390/plants13070939
PMCID:
PMC11013332
20.
Saeed Nezaratizade, Nooshin Hashemi, Davood Ommi, Ilkay Erdogan Orhan, Faham Khamesipour
Parasitology. 2021 May; 148(6): 672–684. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1017/S0031182021000172
PMCID:
PMC11010214

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center